Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2008 z dne 24. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2008 z dne 24. 1. 2008

Kazalo

257. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 556.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 109/07) se v 2. členu v tabeli dodata nova izraza Z560 in Z570, ki se glasita:
»
+---------+-------------------------------+--------------------+
| Z560  |povečanje osnovne plače za   |povečanje osnovne  |
|     |posebne formacijske dolžnosti |plače do 30%; faktor|
|     |po drugem odstavku 59. člena  |določi Vlada RS   |
|     |Zakona o službi v Slovenski  |          |
|     |vojski (ZSSloV)        |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
| Z570  |povečanje osnovne plače po   |povečanje osnovne  |
|     |četrtem odstavku 58. člena   |plače za 10%    |
|     |ZSSloV             |          |
+---------+-------------------------------+--------------------+
                               «.
V tabeli se besedilo pod šiframi Z105, Z106, Z111, Z117, Z119 in Z122 spremeni tako, da se glasi:
»
+---------+------------------------------+---------------------+
| Z105  |prevedena           |šesti odstavek 49.a |
|     |osnovna plača         |člena ZSPJS     |
+---------+------------------------------+---------------------+
| Z106  |korekcijska osnovna plača   |sedmi a odstavek   |
|     |               |49.č člena ZSPJS   |
|     |               |prevedena osnovna  |
|     |               |plača, povečana za  |
|     |               |vrednost v višini  |
|     |               |nesorazmerja nad   |
|     |               |štirimi plačnimi   |
|     |               |razredi       |
+---------+------------------------------+---------------------+
| Z111  |primerljivi znesek plače,   |49.f člen ZSPJS   |
|     |določen po predpisih in    |           |
|     |kolektivnih pogodbah, ki se  |Pri ugotavljanju   |
|     |uporabljajo do začetka    |Z111 se upošteva   |
|     |izplačila plač po ZSPJS    |znesek za      |
|     |               |prostovoljno dodatno |
|     |               |pokojninsko     |
|     |               |zavarovanje po ZPIZ- |
|     |               |1 (M011) in se    |
|     |               |odšteje od Z111   |
|     |               |oziroma od Z109.   |
+---------+------------------------------+---------------------+
| Z117  |razlika na podlagi 14. člena |razlika v skladu s  |
|     |ZSPJS             |14. členom ZSPJS   |
+---------+------------------------------+---------------------+
| Z119  |razlika na podlagi 15. člena |povečanje v skladu s |
|     |ZSPJS             |15. členom ZSPJS   |
+---------+------------------------------+---------------------+
| Z122  |bruto plača za ure dela v   |osnovna plača za   |
|     |posameznem mesecu       |obračun + A040 + C  |
|     |               |(za polni delovni  |
|     |               |čas) / število ur  |
|     |               |dela x Z051     |
+---------+------------------------------+---------------------+
                               «.
2. člen
V 3. členu se v tabeli dodajo nove vrste izplačil B080, C320, C321, C322, C323, C324, G090 in J240, ki se glasijo:
»
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
|B080|rekreacijski |bruto   |/   |število   |    |
|  |dopust po  |plača –  |   |normiranih  |    |
|  |97.g členu  |nadomestila|   |ur x bruto  |    |
|  |Zakona o   |      |   |urna     |    |
|  |obrambi   |      |   |postavka za |    |
|  |(ZObr)    |      |   |izračun   |    |
|  |       |      |   |nadomestila |    |
|  |       |      |   |plače v   |    |
|  |       |      |   |breme    |    |
|  |       |      |   |delodajalca |    |
|  |       |      |   |– pretekli  |    |
|  |       |      |   |mesec    |    |
|  |       |      |   |(Z061 x   |    |
|  |       |      |   |Z162)    |    |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
|C320|dodatek za  |dodatki  |določi|osnovna   |% od  |
|  |omejitev   |      |Vlada |plača    |osnovne |
|  |pravice do  |      |RS  |za obračun  |plače za|
|  |stavke po  |      |   |x faktor   |obračun |
|  |petem    |      |   |       |    |
|  |odstavku 99. |      |   |       |    |
|  |člena Zakona |      |   |       |    |
|  |o obrambi  |      |   |       |    |
|  |(ZObr)    |      |   |       |    |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
|C321|dodatek za  |dodatki  |določi|osnovna   |% od  |
|  |dosegljivost |      |Vlada |plača    |osnovne |
|  |po 55. členu |      |RS  |za obračun  |plače za|
|  |ZSSloV    |      |   |x faktor   |obračun |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
|C322|dodatek za  |dodatki  |določi|osnovna   |% od  |
|  |premestljive |      |Vlada |plača    |osnovne |
|  |sile po   |      |RS  |za obračun  |plače za|
|  |drugem    |      |   |x faktor   |obračun |
|  |odstavku 59. |      |   |       |    |
|  |člena ZZSloV |      |   |       |    |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
|C323|dodatek za  |dodatki  |določi|osnovna   |% od  |
|  |odzivne sile |      |Vlada |plača    |osnovne |
|  |po tretjem  |      |RS  |za obračun  |plače za|
|  |odstavku 59. |      |   |x faktor   |obračun |
|  |člena ZZSloV |      |   |       |    |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
|C324|dodatek za  |dodatki  |določi|bruto urna  |% od  |
|  |terensko   |      |Vlada |postavka za |bruto  |
|  |usposabljanje|      |RS  |osnovno   |urne  |
|  |po drugem  |      |   |plačo za   |postavke|
|  |odstavku 59. |      |   |obračun x  |    |
|  |člena ZZSloV |      |   |število ur  |    |
|  |       |      |   |x faktor   |    |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
|G090|nadomestilo |nadomestila|  / |17. člen   |    |
|  |ob prenehanju|v breme  |   |Zakona    |    |
|  |funkcije   |delodajalca|   |o      |    |
|  |predsednika |      |   |zagotavljanju|    |
|  |RS      |      |   |funkcije   |    |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
|J240|prejemek ob |drugi   |  / |20. člen   |    |
|  |prenehanju  |dohodki iz |   |Zakona    |    |
|  |funkcije   |delovnega |   |o      |    |
|  |predsednika |razmerja  |   |zagotavljanju|    |
|  |RS      |      |   |funkcije   |    |
+----+-------------+-----------+------+-------------+--------+
                              «.
V tabeli se besedilo pod šiframi C311, C312, D020, D024, G071, in G080 spremeni tako, da se glasi:
»
+------+--------------+-----------+-----+-----------+--------+
| C311 |položajni   |dodatki  |0,08 |osnovna  |% od  |
|   |dodatek za  |      |   |plača   |osnovne |
|   |sodnike,   |      |   |za obračun |plače za|
|   |državne    |      |   |x faktor  |obračun |
|   |tožilce in  |      |   |32.b člen |    |
|   |državne    |      |   |ZSPJS   |    |
|   |pravobranilce |      |   |      |    |
|   |za vodenje  |      |   |      |    |
|   |notranje   |      |   |      |    |
|   |organizacijske|      |   |      |    |
|   |enote – za  |      |   |      |    |
|   |državnega   |      |   |      |    |
|   |pravobranilca,|      |   |      |    |
|   |ki vodi    |      |   |      |    |
|   |notranji   |      |   |      |    |
|   |oddelek z   |      |   |      |    |
|   |najmanj    |      |   |      |    |
|   |petimi    |      |   |      |    |
|   |državnimi   |      |   |      |    |
|   |pravobranilci |      |   |      |    |
+------+--------------+-----------+-----+-----------+--------+
| C312 |položajni   |dodatki  |0,05 |osnovna  |% od  |
|   |dodatek za  |      |   |plača   |osnovne |
|   |sodnike,   |      |   |za obračun |plače za|
|   |državne    |      |   |x faktor  |obračun |
|   |tožilce in  |      |   |32.b člen |    |
|   |državne    |      |   |ZSPJS   |    |
|   |pravobranilce |      |   |      |    |
|   |za vodenje  |      |   |      |    |
|   |notranje   |      |   |      |    |
|   |organizacijske|      |   |      |    |
|   |enote – za  |      |   |      |    |
|   |državnega   |      |   |      |    |
|   |pravobranilca,|      |   |      |    |
|   |ki vodi    |      |   |      |    |
|   |notranji   |      |   |      |    |
|   |oddelek z   |      |   |      |    |
|   |najmanj tremi |      |   |      |    |
|   |državnimi   |      |   |      |    |
|   |pravobranilci |      |   |      |    |
|   |ali službo za |      |   |      |    |
|   |informatiko v |      |   |      |    |
|   |višini    |      |   |      |    |
+------+--------------+-----------+-----+-----------+--------+
| D020 |delovna    |delovna  |/  |osnovna  |znesek |
|   |uspešnost   |uspešnost |   |plača   |od   |
|   |zaradi    |      |   |za obračun |osnovne |
|   |povečanega  |      |   |x faktor: |plače za|
|   |obsega dela  |      |   |(1) 22.d in|obračun |
|   |za javne   |      |   |e člen   |(izplača|
|   |uslužbence in |      |   |ZSPJS   |se   |
|   |direktorje  |      |   |(2) 4. člen|mesečno)|
|   |       |      |   |Uredbe o  |    |
|   |       |      |   |pogojih in |    |
|   |       |      |   |višini   |    |
|   |       |      |   |dodatka za |    |
|   |       |      |   |plačilo  |    |
|   |       |      |   |povečanega |    |
|   |       |      |   |obsega dela|    |
|   |       |      |   |(faktor do |    |
|   |       |      |   |1,00)   |    |
+------+--------------+-----------+-----+-----------+--------+
| D024 |delovna    |delovna  |do  |osnovna  |znesek |
|   |uspešnost   |uspešnost |0,20 |plača za  |od   |
|   |zaradi    |      |   |obračun x |osnovne |
|   |povečanega  |      |   |faktor:  |plače za|
|   |obsega dela  |      |   |(1) 4. člen|obračun |
|   |za direktorje |      |   |Uredbe o  |(izplača|
|   |       |      |   |določitvi |se   |
|   |       |      |   |pogojev in |mesečno)|
|   |       |      |   |obsega dela|    |
|   |       |      |   |plače za  |    |
|   |       |      |   |plačilo  |    |
|   |       |      |   |povečanega |    |
|   |       |      |   |obsega dela|    |
|   |       |      |   |v javnem  |    |
|   |       |      |   |sektorju  |    |
|   |       |      |   |(faktor do |    |
|   |       |      |   |0,08)   |    |
|   |       |      |   |(2) 4.a in |    |
|   |       |      |   |b člen   |    |
|   |       |      |   |Uredbe o  |    |
|   |       |      |   |pogojih in |    |
|   |       |      |   |višini   |    |
|   |       |      |   |dodatka za |    |
|   |       |      |   |plačilo  |    |
|   |       |      |   |povečanega |    |
|   |       |      |   |obsega dela|    |
|   |       |      |   |(faktor do |    |
|   |       |      |   |0,20)   |    |
+------+--------------+-----------+-----+-----------+--------+
| G071 |prepoved   |nadomestila|0,60 |1/2    |    |
|   |opravljanja  |v breme  |   |povprečne |    |
|   |dela za čas  |delodajalca|   |plače   |    |
|   |trajanja   |      |   |delavca v |    |
|   |postopka   |      |   |zadnjih  |    |
|   |izredne    |      |   |treh    |    |
|   |odpovedi po  |      |   |mesecih  |    |
|   |ZDR      |      |   |pred uvedbo|    |
|   |       |      |   |postopka  |    |
|   |       |      |   |odpovedi  |    |
|   |       |      |   |(tretji  |    |
|   |       |      |   |odstavek  |    |
|   |       |      |   |111. člena |    |
|   |       |      |   |ZDR)    |    |
+------+--------------+-----------+-----+-----------+--------+
| G080 |nadomestilo  |nadomestila|/  |(1) vsota |    |
|   |po sedmem   |v breme  |   |Z122    |    |
|   |odstavku 137. |delodajalca|   |zadnjih  |    |
|   |člena Zakona |      |   |treh    |    |
|   |o delovnih  |      |   |mesecev/1–3|    |
|   |razmerjih   |      |   |(glede na |    |
|   |zaradi    |      |   |število  |    |
|   |čakanja na  |      |   |mesecev)  |    |
|   |delo     |      |   |(2) če je |    |
|   |       |      |   |vsota Z123 |    |
|   |       |      |   |enaka   |    |
|   |       |      |   |»0« (nič), |    |
|   |       |      |   |iz osnove |    |
|   |       |      |   |za druga  |    |
|   |       |      |   |nadomestila|    |
|   |       |      |   |(3) če ni |    |
|   |       |      |   |(1) ali  |    |
|   |       |      |   |(2), je  |    |
|   |       |      |   |nadomestilo|    |
|   |       |      |   |enako   |    |
|   |       |      |   |osnovni  |    |
|   |       |      |   |plači za  |    |
|   |       |      |   |obračun  |    |
|   |       |      |   |(4) Višina |    |
|   |       |      |   |nadomestila|    |
|   |       |      |   |plače ne  |    |
|   |       |      |   |sme    |    |
|   |       |      |   |presegati |    |
|   |       |      |   |višine   |    |
|   |       |      |   |plače, ki |    |
|   |       |      |   |bi jo   |    |
|   |       |      |   |delavec  |    |
|   |       |      |   |prejel, če |    |
|   |       |      |   |bi delal  |    |
+------+--------------+-----------+-----+-----------+--------+
                              «.
3. člen
V 4. členu se v drugem odstavku besedilo v rubrikah »stopnje davka od 1. januarja 2007 (v eurih)« in »stopnje dohodnine od 1. januarja 2007 (v eurih)« spremeni tako, da se glasi:
»
+------------+--------------------------------+----------------+
|stopnje   | Če znaša mesečna bruto plača  | znaša stopnja |
|davka od 1. |     zaposlenega      |   davka   |
|januarja  +-----+----------+----+----------+----------------+
|2008 (v   |   |     | do|  688,53|       0%|
|eurih)   +-----+----------+----+----------+----------------+
|      | nad|  688,53| do| 1.669,17|      1,1%|
|      +-----+----------+----+----------+----------------+
|      | nad| 1.669,17| do| 3.129,69|      2,3%|
|      +-----+----------+----+----------+----------------+
|      | nad| 3.129,69|  |     |      4,4%|
+------------+-----+----------+----+----------+----------------+
+-----------+----------------------+---------------------------+
|stopnje  | Če znaša neto letna |   znaša dohodnina   |
|dohodnine |   davčna osnova  |              |
|od 1.   +----------+-----------+----------+-----+----------+
|januarja  |    nad|     do|     |   |     |
|2008 (v  +----------+-----------+----------+-----+----------+
|eurih)   |     |  7.187,60|    16%|   |     |
|      +----------+-----------+----------+-----+----------+
|      | 7.187,60| 14.375,20|1.150,02 +| nad| 7.187,60|
|      |     |      |    27%|   |     |
|      +----------+-----------+----------+-----+----------+
|      | 14.375,20|      |3.090,67 +| nad| 14.375,20|
|      |     |      |    41%|   |     |
+-----------+----------+-----------+----------+-----+----------+
                               «.
4. člen
V 9. členu se v četrtem odstavku za besedilom »(4) BRUTO PLAČA 3. stopnja = BRUTO PLAČA 2. stopnja + tip izplačila D« doda naslednje besedilo: »– vrsta izplačila M011.«.
5. člen
V 20. členu se v četrtem odstavku doda nova alinea, ki se glasi:
»– vrsta izplačila M011, ker zmanjšuje bruto plačo in posledično tudi neto plačo«.
V dvajsetem odstavku se na koncu besedila doda naslednje besedilo: »Direktorjem v kabinetih državnih organov se lahko osnovna plača v skladu s 15. členom ZSPJS, zaradi zaposlitve za določen čas, poveča za največ pet plačnih razredov.«.
6. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2008.
Št. 00714-47/2007/14
Ljubljana, dne 17. januarja 2008
EVA 2007-3111-0078
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost