Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2008 z dne 24. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2008 z dne 24. 1. 2008

Kazalo

255. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 2008, stran 553.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02, 114/04 in 43/07) je Občinski svet Občine Mislinja na 14. seji dne 17. 1. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Mislinja za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Mislinja za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilo: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v EUR
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov       Proračun leta
                            2008
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      4.896.108
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          2.995.714
70   DAVČNI PRIHODKI              2.749.503
    700 Davki na dohodek in dobiček      2.440.141
    703 Davki na premoženje           105.385
    704 Domači davki na blago in         203.977
    storitve
    706 Drugi davki                  0
71   NEDAVČNI PRIHODKI              246.211
    710 Udeležba na dobičku in dohodki      213.817
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine            2.380
    712 Denarne kazni               1.389
    713 Prihodki od prodaje blaga in         432
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          28.193
72   KAPITALSKI PRIHODKI             531.144
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       408.322
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog           0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in     122.822
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE                  0
    730 Prejete donacije iz domačih          0
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI            1.369.250
    740 Prejeta sredstva iz državnega      550.726
    proračuna
    740 Prejeta sredstva iz občinskih       5.540
    proračunov
    741 Prejeta sredstva iz državnega      812.984
    proračuna EU za kohezijsko politiko
78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE         0
    780 Prejeta sredstva ISPA             0
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        4.942.896
40   TEKOČI ODHODKI               1.080.267
    400 Plače in drugi izdatki          173.095
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za         27.010
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       862.147
    403 Plačila domačih obresti          1.842
    409 Rezerve                  16.173
41   TEKOČI TRANSFERI              1.179.847
    410 Subvencije                33.299
    411 Transferi posameznikom in        520.525
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim          155.029
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      470.994
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           2.589.834
    420 Nakup in gradnja osnovnih       2.589.834
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            92.948
    430 Investicijski transferi
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)          –46.788
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         1.129
    750 Prejeta vračila danih posojil       1.129
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova
    privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE           1.129
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE           1.129
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila               1.129
    441 Povečanje kapitalskih deležev
    in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz
    naslova privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja
    v javnih skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje
    v svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
    V.)
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje              0
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)
55   ODPLAČILA DOLGA                20.132
    550 Odplačila domačega dolga         20.132
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      –66.920
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        –20.132
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-      46.788
    IX.)
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
    12. PRETEKLEGA LETA
9009  Splošni sklad za drugo            275.000
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mislinja.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu,
2. okoljska dajatev, ki se uporabi za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2008 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Razen za investicijske odhodke, za katere je opredeljeno sofinanciranje s strani države oziroma Evropske unije.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 12.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.086 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Občina Mislinja se v letu 2008 predvidoma ne bo dodatno zadolževala.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2008 zadolžijo za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb. O zadolžitvi odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Mislinja v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 410-04/2007
Mislinja, dne 17. januarja 2008
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.