Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2008 z dne 24. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2008 z dne 24. 1. 2008

Kazalo

252. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Obrtno cono O1-2 v Ilirski Bistrici, stran 551.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) je župan Občine Ilirska Bistrica dne 15. 1. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Obrtno cono O1-2 v Ilirski Bistrici
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
1.1 Ocena stanja
Območje obdelave se nahaja v poselitvenem območju naselja Ilirska Bistrica, ki se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 36/90) in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave PN, št. 30/87, Uradni list RS, št. 7/99, 93/02 – dopolnjen 2001, 46/04, 63/04 – popravek, 65/04, 78/04). Lokacija občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno cono v Ilirski Bistrici je v Urbanistični zasnovi naselja Ilirska Bistrica, ki je sestavni del zgoraj navedenega planskega akta, opredeljena kot območje namenjeno za oskrbno dejavnost v ureditveni enoti O1-2.
Območje se nahaja neposredno ob glavni državni cesti G2-6 in načrtovani obvoznici (Državni lokacijski načrt za preložitev glavne državne ceste G2-6 in regionalne ceste R2-404 na območju Ilirske Bistrice (Uradni list RS, št. 83/06)). Na zahodni strani sega do trase železnice, na jugu pa območje zaključuje struga reke Reke. Zemljišče je nepozidano in ni komunalno opremljeno.
1.2 Razlogi
Razlogi za sprejem OPPN za območje O1-2 so:
– pomanjkanje površin za obrtno dejavnost v Občini Ilirska Bistrica,
– izkoriščanje lege ob glavni državni cesti v smeri proti mejnemu prehodu Jelšane,
– izkazan interes s strani lokalnih podjetnikov,
– ureditev komunalno neopremljenih površin za obrtne dejavnosti v Ilirski Bistrici.
2. Predmet izdelave in programska izhodišča
Predmet izdelave OPPN za območje O1-2 je izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kompleksne gradnje za proizvodne, obrtne, poslovne in skladiščne dejavnosti s pripadajočo infrastrukturno opremljenostjo. S prostorskimi ureditvami in ukrepi bodo ob upoštevanju temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja določeni pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Pri pripravi OPPN-ja je potrebno upoštevati tudi druga možna programska izhodišča, ki se kot posledica pojavijo v samem postopku izdelave občinskega podrobnega prostorskega akta.
3. Območje podrobnega prostorskega načrta
Območje OPPN za območje O1-2 je opredeljeno v planskih dokumentih Občine Ilirska Bistrica ter vključuje parcele št. 201/13-del, 201/15, 201/16, 201/17, 201/18, 201/20, 206, 208, 209, 210, 211, 212/1, 213/1, 213/13, 213/14, 213/18, 213/19, 213/21, 213/22, 213/23, 213/24, 213/32, 213/33, 228/1, 228/3, 231/1, 231/2, 232, 234, 236, 237, 238, 240, 241, 1101/1-del, k.o. Ilirska Bistrica in parc. št. 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562/1, 568, 567, 566/1, 566/2, 1663/11, 1663/12, 575, 576/1, 577/1, 1550/1-del, 1663/9, 1663/14, 569/1, 1663/13, 569/2, 569/3, 570/1, 570/2, 571/1, 571/2, 572/1, 572/3, 573/3, 573/5, 1663/23, k.o. Koseze.
Velikost območja je približno 6,5 ha.
Območje obravnave se vsebinsko razširi na širše območje, če se v okviru izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je to potrebno za okoljsko in funkcionalno ugodnejšo rešitev, ter druge morebitne parcele za izvedbo komunalne infrastrukture.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Potrebne strokovne podlage in strokovno rešitev izdela načrtovalec z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave OPPN.
Načrtovalec pridobi geodetski načrt območja urejanja, ki mora ustrezati tudi pripravi PGD in je izdelan skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) ter izdela program opremljanja zemljišč po veljavnih predpisih.
Občinski podrobni prostorski načrt se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
5. Roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Faza            |Nosilec       |     Rok|
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Sklep o pričetku postopka |župan        |       |
|in objava         |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Izdelava strokovnih podlag |načrtovalec     |    21 dni|
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Izdelava idejne zasnove  |načrtovalec     |    21 dni|
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Izdelava osnutka      |načrtovalec     |    21 dni|
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Obvestilo o nameri izdelave|načrtovalec     |    15 dni|
|OPPN o potrebnosti CPVO  |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Pridobivanje smernic    |nosilci urejanja  | 30 (+10) dni|
|              |prostora      |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Dopolnitev osnutka na   |načrtovalec     |    15 dni|
|podlagi smernic      |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Javna razgrnitev in javna |občina, načrtovalec |    30 dni|
|obravnava         |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Stališča do pripomb –   |občina, načrtovalec |    7 dni|
|predlog          |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Obravnava dopolnjenega   |občinski svet    |       |
|osnutka in zavzem stališč |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Izdelava predloga     |načrtovalec     |    15 dni|
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Pridobivanje mnenj in   |nosilci urejanja  | 30 (+10) dni|
|potrdila MOP o       |prostora      |       |
|sprejemljivosti vplivov na |          |       |
|okolje           |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Priprava usklajenega    |načrtovalec     |    7 dni|
|predloga OPPN       |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Obravnava in sprejem OPPN |občinski svet    |       |
|na občinskem svetu     |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
6. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za OPPN občine, so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPPN in so določeni s tem sklepom (v nadaljnjem besedilu: nosilci urejanja prostora).
6.1. Pristojna ministrstva, ki so zadolžena za posamezna obvezna izhodišča za pripravo OPN občine in podajo smernice, so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Postojna, Kolodvorska 5, Postojna,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna, Kolodvorska 5, Postojna,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 29, Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, področje varstva okolja, Vojkova 1b, Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Koper, Ulica 15. maja 14, Koper,
– Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ul. 5, Maribor,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
– Komunalno podjetje Ilirska Bistrica, Prešernova 7, Ilirska Bistrica,
– Elektro Primorska, d.d., DE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– Teles, telekomunikacije, d.o.o., Gregorčičeva cesta 2, Ilirska Bistrica,
– Petrol plin, d.o.o., Dunajska 50, Ljubljana,
– KS Ilirska Bistrica, Bazoviška 12, Ilirska Bistrica.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 58. in 61. členom ZPN podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
7. Financiranje
Finančna sredstva za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta, elaborata nove razdelitve zemljišč, geodetskega načrta, strokovnih podlag in programa opremljanja zagotovi pripravljavec – Občina Ilirska Bistrica.
Pobudnik, investitor in pripravljavec OPPN: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
8. Objava sklepa
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Ilirska Bistrica se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v svetovnem spletu in posreduje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-1/2008
Ilirska Bistrica, dne 15. januarja 2008
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.