Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2008 z dne 24. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2008 z dne 24. 1. 2008

Kazalo

244. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID-A), stran 485.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. januarja 2008.
Št. 003-02-13/2008
Ljubljana, dne 24. januarja 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O PRAVNIH NASLEDNICAH POOBLAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŽB (ZPNPID-A)
1. člen
V Zakonu o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 68/07) se v 2. členu doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se določbe tega zakona ne uporabljajo za delniške družbe, ki so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev in za delniške družbe, ki so v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, pridobile dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov.«.
2. člen
V 12. členu se v šestem odstavku beseda »drugega« nadomesti z besedo »petega«.
3. člen
V 13. členu se v šestem odstavku beseda »drugega« nadomesti z besedo »petega«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-03/04-1/4
Ljubljana, dne 16. januarja 2008
EPA 1849-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.