Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

242. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta zahodni del vojašnice, stran 481.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 38. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je župan Občine Škofja Loka dne 11. 1. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta zahodni del vojašnice
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega načrta
Območje zahodnega dela nekdanje vojašnice se nahaja v severnem delu mesta Škofja Loka in je trenutno degradiran mestni prostor, ki predstavlja potencial za razvoj in širitev mesta. Območje je večinoma nepozidano oziroma gre za opuščene površine nekdanje vojašnice (objekt, tlakovane površine, športna igrišča). Na robu območja ali v njegovi neposredni bližini se nahaja obstoječa prometna, komunalna in energetska infrastruktura. Na severni strani se vzpenja pobočje Kamnitnika, na južno stran se med obstoječimi stolpnicami odpirajo vedute proti škofjeloškemu gradu.
Pobudo za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta (krajšano: podrobni načrt) je podalo podjetje Liko d.d. Liboje, Liboje 26a, Petrovče, ki je investitor oziroma naročnik načrta. Načrtovalec načrta so Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec, s.p., Hacquetova ulica 16, Ljubljana.
Podrobni načrt obsega naslednje ureditve:
– območje z domom za starejše občane in oskrbovanimi stanovanji (približno 50 enoposteljnih in 50 dvoposteljnih sob za približno 150 oskrbovancev ter 24 oskrbovanih stanovanj),
– območje večstanovanjske gradnje (približno 150 stanovanj),
– območje mestnega parka (del za sprehajalce, del za igro najmlajših otrok, del za starejšo populacijo otrok),
– prometno in komunalno ureditev območja.
Dom starejših občanov v Škofji Loki že dalj časa ne izpolnjuje povpraševanja po posteljah za starostnike z območja občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri. Ker scenariji predvidenega gibanja števila starejših občanov na območju Upravne enote Škofja Loka kažejo, da se bo število starejših močno povečalo, je pričakovati močnejše potrebe po izgradnji tovrstne infrastrukture in zagotovitvi storitev na tem področju.
Večstanovanjska gradnja pomeni širitev že obstoječe gradnje (stolpnice in bloki) v neposredni bližini.
Park predstavlja nadaljevanje zelenih površin, ki potekajo od športnih in rekreacijskih površin za osnovno šolo, preko pokopališča in se navežejo na zeleno zaledje Kamnitnika. Služil bo mestu Škofja Loka, kot tudi novo predvideni soseski.
2. člen
Pravna podlaga
Pravno podlago za pripravo in sprejem podrobnega načrta predstavlja Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 103/04, popr. 103/05 in 17/06, 64/07 Odl. US: U-I-116/05-21), v katerem je za to območje predvidena izdelava podrobnega načrta. Po namenski rabi je zemljišče opredeljeno kot območja urbanih središč, ki so definirana kot centralna območja, ki so pretežno namenjena za trgovino, gostinstvo, storitve, kulturo, javno upravo in stanovanja.
Urbanistična zasnova mesta Škofja Loka kot sestavni del veljavnega odloka o prostorskem planu navaja območje vojašnice kot razvojno območje v osrednjem delu Škofje Loke in kot prednostno nalogo za uresničevanje urbanistične zasnove navaja reurbanizacijo območja vojašnice in z njo povezanih prometnih ureditev. Opuščena zemljišča vojašnice so primerna za nadaljnji razvoj mestotvornih dejavnosti.
Strokovna podlaga Programska izhodišča za območje Kapucinskega predmestja Škofja Loka za zahodni del nekdanje vojašnice določa naslednja izhodišča za pripravo podrobnega načrta: Umestijo se stanovanja strukture, ki omogoča gostote do 150 preb./ha – večstanovanjska gradnja, izključno individualna gradnja ni dopustna. Pomembni so višinski gabariti celotnega območja tako zaradi varovanja pogledov na staro mestno jedro iz smeri Kamnitnika, kakor tudi iz drugih smeri. Višinski gabarit objektov je P+3. Na območju predvidene stanovanjske gradnje se predvidi dovolj parkirnih mest glede na število stanovanj in kapacitete dopolnilnih dejavnosti. Primerna so podzemna parkirišča. Vmesni prostor med zahodnim in vzhodnim delom nekdanje vojašnice pa služi rekreacijskim, športnim in zelenim površinam. Novo oblikovana zelena cezura (park), površine namenjene športu, rekreaciji in zelenim površinam, pomeni podaljšek zelenega pasu in povezavo z zelenim zaledjem Kamnitnika.
3. člen
Območje podrobnega načrta
Ureditveno območje podrobnega načrta zajema območje planske celote SKL-MS 02 in del SKL-MS 03 in obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 1076, 1077, 1078, 1074, 1073, 1072, 1088/2 (del), 1033 (del), vse k.o. Škofja Loka ter parcelno številko 1681/2 (del), k.o. Stara Loka.
Površina ureditvenega območja znaša približno 4,5 ha.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Načrtovalec izdela strokovne rešitve na podlagi prikaza stanja prostora, veljavnega prostorskega plana občine in urbanistične zasnove mesta Škofja Loka, investicijskih namer investitorja, smernic nosilcev urejanja prostora ter strokovnih podlag.
Strokovne rešitve prostorske ureditve izdela načrtovalec, ki mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v členih od 156. do 160. Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03).
Za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantne rešitve, ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
V postopku priprave podrobnega načrta se upoštevajo strokovne podlage, ki so bile pripravljene za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov Občine Škofja Loka. Če se ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se pripravijo med postopkom in jih pridobi naročnik oziroma investitor.
5. člen
Roki za pripravo podrobnega načrta in njegovih posameznih faz
Podrobni načrt se pripravi v skladu z določili veljavnega Zakona o prostorskem načrtovanju in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ter v skladu z določili veljavnega Zakona o varstvu okolja in njegovimi podzakonskimi predpisi.
Roki za pripravo podrobnega načrta:
– izdelava osnutka podrobnega načrta oziroma eventuelnih variantnih strokovnih rešitev v 14 dneh po objavi sklepa župana o začetku priprave načrta;
– v 7 dneh po potrditvi osnutka s strani občine le-ta pošlje poziv nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice k osnutku podrobnega načrta;
– izdelava dopolnjenega osnutka v 30 dneh po preteku roka za pridobitev smernic;
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka podrobnega načrta, ki traja 30 dni, v roku 45 dni po potrditvi dopolnjenega osnutka s strani občine;
– priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov javnosti z javne razgrnitve in obravnave v 14 dneh po končani razgrnitvi in priprava predloga podrobnega načrta na podlagi stališč v 14 dneh po njihovi potrditvi;
– v 7 dneh po potrditvi predloga podrobnega načrta s strani Občine le-ta pošlje poziv nosilcem urejanja prostora, da v 30 dneh podajo mnenje, ali predlog podrobnega načrta upošteva podane smernice;
– priprava usklajenega predloga v 14 dneh po preteku roka za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora;
– obravnava in sprejem usklajenega predloga na seji občinskega sveta po potrditvi le-tega s strani občine;
– objava v Uradnem listu RS v 21 dneh po sprejemu na seji občinskega sveta.
Navedeni roki ne upoštevajo postopka celovite presoje vplivov na okolje; v primeru, da je postopek potrebno izvesti, se roki ustrezno podaljšajo.
6. člen
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Gorenjska;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Območna pisarna Kranj;
4. Ministrstvo za okolje in prostor – postopek CPVO;
5. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana;
6. Elektro Gorenjska, PE Kranj;
7. Telekom Slovenije, PE Kranj;
8. Loška komunala (vodovod, kanalizacija, plinovod);
9. Občina Škofja Loka;
10. Krajevna skupnost Kamnitnik;
11. drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave podrobnega načrta izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema poziva ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave podrobnega načrta
Finančna sredstva za pripravo strokovnih podlag, geodetskega načrta in prostorskega načrta zagotovi investitor.
8. člen
Končne določbe
Z dnem veljavnosti sklepa preneha veljati Program priprave sprememb in dopolnitev programskih zasnov ter priprave občinskih lokacijskih načrtov Kapucinsko predmestje (Uradni list RS, št. 51/04, 125/04, 75/05 in 57/07).
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Škofja Loka in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 35000-0004/2005
Škofja Loka, dne 11. januarja 2008
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.