Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

241. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Škofja Loka, stran 480.

Na podlagi 14., 15. in 16. člena Zakona o varnosti cestnega prometa – uradno prečiščeno besedilo ZVCP-1-UPB4 (Uradni list RS, št. 133/06), 3. in 17. člena Zakona o prekrških – uradno prečiščeno besedilo ZP-1-UPB4 (Uradni list RS, št. 3/07), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05, 21/06, 14/07) in na podlagi 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 12. redni seji dne 10. 1. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Škofja Loka
1. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vozila ne smejo ustavljati tudi na javnih površinah kot so trgi, tržnice, igrišča, parki, zelenice, drevoredi in rekreacijske površine razen če je s predpisom drugače določeno.«
Drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V 6. členu se obstoječi drugi stavek »Parkiranje na takih parkiriščih je lahko časovno omejeno, oziroma omogočeno parkiranje po časovnih obdobjih« nadomesti z: »Kjer je s prometno signalizacijo določeno, da se plačuje parkirnina, mora voznik plačati parkirnino in parkirni listek namestiti na vidnem mestu v vozilu ter vozilo po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina, odpeljati.«
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se črta zadnji stavek, tako da se prvi odstavek glasi:
»Vsako parkiranje in ustavljanje vozil v nasprotju z zakonom in tem odlokom se obravnava kot prekršek in se kaznuje v skladu z zakonom in tem odlokom. Prekršek se ugotovi na mestu samem in ustrezno dokumentira.«
4. člen
Doda se drugi odstavek:
»Prepoved za promet motornih vozil na območju iz 9. člena tega odloka izjemoma ne velja za namen parkiranja od 21.00 do 7.00 za stanovalce s posebnimi stalnimi dovolilnicami, razen v primeru prireditev oziroma drugih dogodkov, ki se odvijajo na območju mestnega jedra.«
5. člen
V 12. členu se v zadnjem (2) stavku za besedo »vožnje« doda besedna zveza: »vendar največ 30 minut«.
6. člen
V prvem odstavku 28. člena se za besedo »kaznijo« besedna zveza »5.000 SIT« nadomesti z »40€«.
7. člen
V tretji alinei prvega odstavka 28. člena se za »6/I.« doda »in 6/II.«)
8. člen
V prvem odstavku 29. člena se za besedo »kaznijo« besedna zveza »30.000 SIT« nadomesti z »240€«.
9. člen
V drugem odstavku 29. člena se za besedo »kaznijo« besedna zveza »5.000 SIT« nadomesti z »40€«.
10. člen
V prvem odstavku 30. člena se za besedo »kaznijo« besedna zveza »10.000 SIT« nadomesti z »80€«.
11. člen
V prvem odstavku 31. člena se za besedo »kaznijo« besedna zveza »60.000 SIT« nadomesti z »480€«.
12. člen
V drugem odstavku 31. člena se za besedo »kaznijo« besedna zveza »10.000 SIT« nadomesti z »80€«.
13. člen
Doda se nov, 33.a člen:
»Dovoli se nočno parkiranje stanovalcev na Mestnem trgu od 21. do 7. ure zjutraj, do izgradnje parkirišč na Nunskem vrtu oziroma najdlje do konca leta 2008.«
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0073/2007
Škofja Loka, dne 10. januarja 2008
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.