Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

237. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Polzela, stran 469.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05, 80/07) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 8. redni seji dne 20. decembra 2007 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Polzela
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje celotne Občine Polzela.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
a) Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
c) Podlage za odmero komunalnega prispevka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka je izdelan za vsa območja stavbnih zemljišč, ki so določena Dolgoročni plan; Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990, za območje Občine Polzela, dopolnitve v letu 2002 (Uradni list RS, št. 71/03).
Obračunska območja so določena ločeno za posamezne vrste komunalne opreme, ki je oziroma bo urejena na območjih stavbnih zemljišč. Skupna površina stavbnih zemljišč v Občini Polzela znaša 3.597.958 m2. Skupna neto tlorisna površina objektov na območju Občine Polzela je določena na podlagi Katastra stavb Geodetske uprave Republike Slovenije in znaša 715.315 m2.
Stavbna zemljišča so razdeljena na aglomeracije in razpršeno. Aglomeracije so vsa stavbna zemljišča znotraj posameznega naselja, ki obsegajo površino najmanj 0,95 ha, stavbna zemljišča, ki so od teh oddaljena 100 metrov ali manj in dodatno razpršena stavbna zemljišča, ki se nahajajo ob obstoječem vodovodnem sistemu. Razpršena stavbna zemljišča v občini, ki ne ustrezajo navedenim kriterijem, so združena v skupini razpršeno. Osnovo za nadaljne izračune v občini tako predstavlja 9 območij, ki združujejo aglomeracije v vseh 8 naseljih v občini ter območje razpršeno, kjer so združena vsa razpršena zemljišča v Občini Polzela.
Tabela 1: Prikaz aglomeracij, površine stavbnih zemljišč (gradbenih parcel) in neto tlorisnih površin objektov
+----------------------+---------------------+-----------------+
|   Aglomeracije   | Površina gradbenih | Neto tlorisna |
|           |   parcel [m2]   | površina [m2] |
+----------------------+---------------------+-----------------+
|Andraž nad Polzelo  |       367.100|      77.814|
+----------------------+---------------------+-----------------+
|Breg pri Polzeli   |       519.127|      62.342|
+----------------------+---------------------+-----------------+
|Dobrič        |       170.988|      43.198|
+----------------------+---------------------+-----------------+
|Ločica ob Savinji   |       574.360|      73.914|
+----------------------+---------------------+-----------------+
|Orova vas       |        38.681|      10.847|
+----------------------+---------------------+-----------------+
|Podvin pri Polzeli  |       240.275|      48.390|
+----------------------+---------------------+-----------------+
|Polzela        |      1.228.977|     243.516|
+----------------------+---------------------+-----------------+
|Založe        |       296.500|      65.635|
+----------------------+---------------------+-----------------+
|Razpršeno       |       161.950|      89.659|
+----------------------+---------------------+-----------------+
|Skupaj        |      3.597.958|     715.315|
+----------------------+---------------------+-----------------+
Vrednost obstoječe komunalne opreme in načrtovanih investicij v komunalno opremo so porazdeljene med aglomeracijami enakomerno, če je obračunsko območje cela občina oziroma med posamezne aglomeracije, ki tvorijo obračunsko območje za določeno vrsto komunalne opreme.
Tabela 2: Obračunska območja po vrstah komunalne infrastrukture
+---------------+---------------------------------------------+
|Vrsta kom.   |Obračunsko območje              |
|opreme     |                       |
+---------------+-------------+-------------------------------+
|Ceste     |obstoječe  |Sorazmerno s površino vse   |
|        |       |aglomeracije in razpršeno na  |
|        |       |območju celotne Občine     |
|        |       |Polzela.            |
+---------------+-------------+-------------------------------+
|        |načrtovano  |Sorazmerno s površino vse   |
|        |       |aglomeracije in razpršeno na  |
|        |       |območju celotne Občine     |
|        |       |Polzela.            |
+---------------+-------------+-------------------------------+
|Kanalizacija  |obstoječe  |Obračunsko območje so     |
|        |       |aglomeracije Andraž na     |
|        |       |Polzelo, Breg pri Polzeli,   |
|        |       |Ločica ob Savinji in Polzela, |
|        |       |kjer poteka obstoječ      |
|        |       |kanalizacijski sistem. Skupna |
|        |       |vrednost kanalizacijskega   |
|        |       |omrežja v vseh naseljih je   |
|        |       |enakomerno porazdeljena po   |
|        |       |vseh navedenih aglomeracijah, |
|        |       |višina nadomestitvenih     |
|        |       |stroškov na m2 je zato v vseh |
|        |       |teh aglomeracijah enaka.    |
+---------------+-------------+-------------------------------+
|        |načrtovano  |Obračunsko območje so     |
|        |       |aglomeracije, kjer so     |
|        |       |načrtovane investicije v    |
|        |       |izgradnjo oziroma       |
|        |       |rekonstrukcijo         |
|        |       |kanalizacijskega sistema: Breg |
|        |       |pri Polzeli, Ločica ob Savinji |
|        |       |in Polzela. Skupna vrednost  |
|        |       |investicij v kanalizacijsko  |
|        |       |omrežje v omenjenih naseljih  |
|        |       |je enakomerno porazdeljena po |
|        |       |vseh navedenih aglomeracijah, |
|        |       |višina obračunskih stroškov  |
|        |       |investicij na m2 je zato v   |
|        |       |vseh teh aglomeracijah enaka. |
+---------------+-------------+-------------------------------+
|Čistilne    |obstoječe  |Na območju Občine Polzela ni  |
|naprave    |       |centralne čistilne naprave.  |
|        |       |Kanalizacijski sistem na    |
|        |       |območju je zaključen s     |
|        |       |centralno čistilno napravo   |
|        |       |Žalec (18.750 PE). Občina   |
|        |       |Polzela je 12% lastnik naprave |
|        |       |(2.250 PE). Vrednost čistilne |
|        |       |naprave je 198 €/PE      |
|        |       |(populacijski ekvivalent –   |
|        |       |PE). Obračunsko območje so   |
|        |       |aglomeracije v katerih je   |
|        |       |urejen kanalizacijski sistem  |
|        |       |(Andraž nad Polzelo, Breg pri |
|        |       |Polzeli, Ločica ob Savinji,  |
|        |       |Polzela), višina        |
|        |       |nadomestitvenih stroškov na m2 |
|        |       |je v teh aglomeracijah enaka. |
+---------------+-------------+-------------------------------+
|        |načrtovano  |Obračunsko območje za     |
|        |       |investicije v čistilne naprave |
|        |       |so aglomeracije, kjer je    |
|        |       |urejen kanalizacijski sistem  |
|        |       |in kjer so predvidene     |
|        |       |investicije vanj.       |
+---------------+-------------+-------------------------------+
|Vodovod    |obstoječe  |Obračunsko območje       |
|        |       |nadomestitvenih stroškov za  |
|        |       |obstoječi vodovodni sistem   |
|        |       |obsega aglomeracije v vseh 8  |
|        |       |naseljih, kjer je trenutno   |
|        |       |vzpostavljen vodovodni sistem, |
|        |       |razen aglomeracije razpršeno, |
|        |       |kjer ga ni. Skupna vrednost  |
|        |       |obstoječega vodovodnega    |
|        |       |omrežja je enakomerno     |
|        |       |porazdeljena po vseh navedenih |
|        |       |aglomeracijah, višina     |
|        |       |nadomestitvenih stroškov na m2 |
|        |       |je zato v vseh teh       |
|        |       |aglomeracijah enaka.      |
+---------------+-------------+-------------------------------+
|        |načrtovano  |Obračunsko območje za     |
|        |       |načrtovane investicije v    |
|        |       |vodovod obsega aglomeracijo  |
|        |       |Polzela, kjer je predvidena  |
|        |       |rekonstrukcija oziroma     |
|        |       |izgradnja novih vodov.     |
+---------------+-------------+-------------------------------+
|Javna     |obstoječe  |Obračunsko območje       |
|razsvetljava  |       |nadomestitvenih stroškov za  |
|        |       |obstoječo javno razsvetljavo  |
|        |       |so aglomeracije v naseljih,  |
|        |       |kjer je javna razsvetljava   |
|        |       |postavljena (Breg pri Polzeli, |
|        |       |Ločica ob Savinji, Polzela).  |
|        |       |Vrednost javne razsvetljave v |
|        |       |posameznih naseljih je, ločeno |
|        |       |od ostalih naselij,      |
|        |       |preračunana na površino    |
|        |       |aglomeracije, ki naselju    |
|        |       |pripada.            |
+---------------+-------------+-------------------------------+
|        |načrtovano  |Obračunsko območje za     |
|        |       |načrtovane investicije v javno |
|        |       |razsvetljavo obsega      |
|        |       |aglomeracijo v naselju     |
|        |       |Polzela, kjer so predvidene  |
|        |       |investicije v tekočem in    |
|        |       |naslednjem letu.        |
+---------------+-------------+-------------------------------+
|Odlagališče  |obstoječe  |V Občini Polzela je      |
|        |       |vzpostavljen lokalni zbirni  |
|        |       |center, ki je v celoti vezan  |
|        |       |na regijski CERO Celje.    |
|        |       |Obračunsko območje je celotna |
|        |       |občina, višina nadomestitvenih |
|        |       |stroškov na m2 je zato v vseh |
|        |       |aglomeracijah enaka.      |
+---------------+-------------+-------------------------------+
|        |načrtovano  |Obračunsko območje je celotna |
|        |       |Občina Polzela, višina     |
|        |       |obračunskih stroškov      |
|        |       |investicij v tekočem in    |
|        |       |prihodnjem letu na m2 je zato |
|        |       |v vseh aglomeracijah enaka.  |
+---------------+-------------+-------------------------------+
|EKO – otoki  |obstoječe  |Obračunsko območje       |
|        |       |nadomestitvenih stroškov za  |
|        |       |obstoječe ekološke otoke so  |
|        |       |aglomeracije v naseljih, kjer |
|        |       |so postavljeni (Andraž nad   |
|        |       |Polzelo, Breg pri Polzeli,   |
|        |       |Dobrič, Ločica ob Savinji,   |
|        |       |Orova vas, Polzela). Vrednost |
|        |       |ekoloških otokov v posameznih |
|        |       |naseljih je enakomerno     |
|        |       |porazdeljena po vseh navedenih |
|        |       |aglomeracijah, višina     |
|        |       |nadomestitvenih stroškov na m2 |
|        |       |je zato v vseh teh       |
|        |       |aglomeracijah enaka.      |
+---------------+-------------+-------------------------------+
|        |načrtovano  |V tekočem in naslednjem letu  |
|        |       |investicije v ekološke otoke  |
|        |       |niso predvidene.        |
+---------------+-------------+-------------------------------+
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
3. člen
(komunalna oprema)
Evidentirana je obstoječa komunalna oprema iz evidenc Občine Polzela, evidenc javnega podjetja Javne naprave Celje ter infrastruktura, ki je predvidena za izgradnjo v Načrtu razvojnih programov za leta od 2007 do 2010. V skupne in obračunske stroške so zajete načrtovane investicije za tekoče in naslednje leto. V programu opremljanja je upoštevana komunalna oprema obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb: ceste, vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, javna razsvetljava, ravnanje z odpadki in javne površine.
Dolžine oziroma kapacitete posameznih vrst obstoječe komunalne opreme po območjih in skupni stroški so naslednji:
– ceste (povprečna širina občinskih cest znaša 3,33 m):
+-------------------+------------------------------------------+
| Kategorija ceste |Dolžina [m]                |
+-------------------+-------------+--------------+-------------+
|          |  asfalt  |  makadam  |  skupaj  |
+-------------------+-------------+--------------+-------------+
|lokalne ceste   |    55.195|    28.995|    84.190|
+-------------------+-------------+--------------+-------------+
|lokalne krajevne  |    17.018|     8.471|    25.489|
|ceste       |       |       |       |
+-------------------+-------------+--------------+-------------+
|lokalne zbirne   |    11.536|     5.768|    17.304|
|ceste       |       |       |       |
+-------------------+-------------+--------------+-------------+
|javne poti     |    44.577|    34.270|    78.847|
+-------------------+------------------------------------------+
|          |Površina [m2]               |
+-------------------+-------------+--------------+-------------+
|          |  asfalt  |  makadam  |  skupaj  |
+-------------------+-------------+--------------+-------------+
|lokalne ceste   |   195.305|    102.598|   297.903|
+-------------------+-------------+--------------+-------------+
|lokalne krajevne  |    55.210|    27.482|    82.692|
|ceste       |       |       |       |
+-------------------+-------------+--------------+-------------+
|lokalne zbirne   |    43.837|    21.918|    65.755|
|ceste       |       |       |       |
+-------------------+-------------+--------------+-------------+
|javne poti     |   135.409|    104.100|   239.509|
+-------------------+-------------+--------------+-------------+
|Skupaj [m]     |   128.326|    77.504|   205.830|
+-------------------+-------------+--------------+-------------+
|Skupaj [m2]    |   429.760|    256.097|   685.857|
+-------------------+-------------+--------------+-------------+
|Obračunski stroški | 17.832.181 €|  4.307.672 €| 22.139.853 €|
|[€]        |       |       |       |
+-------------------+-------------+--------------+-------------+
– kanalizacija:
+----------------------------------+---------------------------+
|Aglomeracija           | Dolžina kanalizacijskih |
|                 |     vodov [m]     |
+----------------------------------+---------------------------+
|Andraž nad Polzelo        |           1.502|
+----------------------------------+---------------------------+
|Breg pri Polzeli         |           2.070|
+----------------------------------+---------------------------+
|Ločica ob Savinji         |           2.582|
+----------------------------------+---------------------------+
|Polzela              |           3.912|
+----------------------------------+---------------------------+
|Skupaj [m]            |           10.066|
+----------------------------------+---------------------------+
|Obračunski stroški [€]      |       1.764.167 [€]|
+----------------------------------+---------------------------+
– čistilna naprava:
V Občini Žalec je čistilna naprava Kasaze z nazivno zmogljivostjo 18.750 PE. Občina Polzela je 12% lastnik.
+----------------------------------------+---------------------+
|Čistilna naprava (mehansko-biološka ČN |      18.750 PE|
|Kasaze)                 |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|delež v lasti Občine Polzela (12%)   |       2.250 PE|
+----------------------------------------+---------------------+
|Obračunski stroški [€]         |      445.500 €|
+----------------------------------------+---------------------+
– vodovod:
+----------------------------------+---------------------------+
|Aglomeracija           |  Dolžina vodovoda [m]  |
+----------------------------------+---------------------------+
|Andraž nad Polzelo        |           10.203|
+----------------------------------+---------------------------+
|Breg pri Polzeli         |           7.599|
+----------------------------------+---------------------------+
|Dobrič              |           18.130|
+----------------------------------+---------------------------+
|Ločica ob Savinji         |           8.109|
+----------------------------------+---------------------------+
|Orova vas             |           1.073|
+----------------------------------+---------------------------+
|Podvin pri Polzeli        |           11.036|
+----------------------------------+---------------------------+
|Polzela              |           14.277|
+----------------------------------+---------------------------+
|Založe              |           11.579|
+----------------------------------+---------------------------+
|Skupaj [m]            |           82.006|
+----------------------------------+---------------------------+
|Obračunski stroški [€]      |        10.266.331 €|
+----------------------------------+---------------------------+
– javna razsvetljava:
1. javna razsvetljava Polzela – center ob regionalni cesti R3+694/1268,
2. javna razsvetljava krožišče Breg–kapela ob regionalni cesti R3+694/1268,
3. javna razsvetljava Pevec – Romih ob lokalni cesti LC 490 590,
4. javna razsvetljava Gjerek–podvoz Ločica ob lokalni cesti LC 490 590;
– ravnanje z odpadki:
V Občini Polzela je zgrajen lokalni zbirni center in je v celoti vezan na Regijski center CERO Celje. Investitor gradnje sta Občina Polzela in javno podjetje Javne naprave Celje. V Občini Polzela je postavljenih 28 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov.
+----------------------------------+---------------------------+
|Ravnanje z odpadki        |    Vrednost [€]    |
+----------------------------------+---------------------------+
|zbirni center           |          129.361|
+----------------------------------+---------------------------+
|ekološki otoki          |           58.421|
+----------------------------------+---------------------------+
|Obračunski stroški [€]      |         187.782 €|
+----------------------------------+---------------------------+
Načrtovana komunalna oprema je opredeljena z Načrtom razvojnih programov za leta od 2007 do 2010 in je v programu opremljanja prikazana za celotno obdobje. V skupne in obračunske stroške so zajete le načrtovane investicije za tekoče in sledeče leto:
– ceste:
+----------------------------------+---------------------------+
|Vrsta infrastrukture       |    Vrednost [€]    |
+----------------------------------+---------------------------+
|Ulice in ceste ZN Ločica –    |           37.556|
|novogradnja            |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|Novogradnja VZN Ločica – Breg   |          217.364|
+----------------------------------+---------------------------+
|Krožišče Breg           |           58.421|
+----------------------------------+---------------------------+
|Obračunski stroški [€]      |         313.341 €|
+----------------------------------+---------------------------+
– kanalizacija:
+----------------------------------+---------------------------+
|Vrsta infrastrukture       |    Vrednost[€]    |
+----------------------------------+---------------------------+
|Meteorni kanal Ločica       |           66.767|
+----------------------------------+---------------------------+
|Sekundarna kanalizacija Polzela  |          959.773|
+----------------------------------+---------------------------+
|Kanalizacija ZN Breg       |           41.520|
+----------------------------------+---------------------------+
|Sekundarna kanalizacija Ločica  |           70.940|
+----------------------------------+---------------------------+
|Obračunski stroški [€]      |        1.139.000 €|
+----------------------------------+---------------------------+
– čistilna naprava:
Občine Žalec, Prebold, Polzela in Braslovče načrtujejo v naslednjih letih dograditev in posodobitev čistilne naprave Kasaze na kapaciteto 60.000 PE. Občine bodo skupaj namenile 10% celotne investicije, ki bo znašala 9.492.995 €. Občina Polzela bo pri rekonstrukciji čistilne naprave soudeležena z 12%.
+----------------------------------+---------------------------+
|Rekonstrukcija ČN Kasaze     |    Vrednost [€]    |
+----------------------------------+---------------------------+
|vrednost celotne investicije   |         9.492.995|
+----------------------------------+---------------------------+
|investicija vseh občin skupaj   |          949.300|
|(12% soudeležba          |              |
|Občine Polzela)          |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|Obračunski stroški [€]      |         113.916 €|
+----------------------------------+---------------------------+
– vodovod:
+----------------------------------+---------------------------+
|Vrsta infrastrukture       |    Vrednost [€]    |
+----------------------------------+---------------------------+
|vodovod Polzela          |           33.592|
+----------------------------------+---------------------------+
|Obračunski stroški [€]      |          33.592 €|
+----------------------------------+---------------------------+
– javna razsvetljava:
+----------------------------------+---------------------------+
|Vrsta infrastrukture       |    Vrednost [€]    |
+----------------------------------+---------------------------+
|postavitev cestnih svetil     |           25.038|
+----------------------------------+---------------------------+
|Obračunski stroški [€]      |          25.038 €|
+----------------------------------+---------------------------+
– ravnanje z odpadki:
+----------------------------------+---------------------------+
|Vrsta infrastrukture       |    Vrednost [€]    |
+----------------------------------+---------------------------+
|center za ravnanje z odpadki   |          134.777|
|(CERO)              |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|Obračunski stroški [€]      |         134.777 €|
+----------------------------------+---------------------------+
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(vrednost komunalne opreme)
Vrednost komunalne opreme za izračun komunalnega prispevka je vsota vrednosti obstoječe infrastrukture in predvidenih stroškov izgradnje komunalne infrastrukture iz Načrta razvojnih programov, po vrstah komunalne infrastrukture, za tekoče in naslednje leto (2007 in 2008).
Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov. Višina investicij po vrstah komunalne opreme (skupni stroški), ki so navedene v 3. členu, so tudi obračunski strošek investicij. Skupni stroški obstoječe komunalne opreme po vrstah komunalne opreme, ki so navedene v 3. členu, so tudi obračunski strošek.
5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto tlorisno površino objektov)
Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške preračuna na merske enote, tj. na površino gradbenih parcel (stavbnega zemljišča) in na neto tlorisno površino objektov.
V primeru, da se stavba na območju ne more priključiti na določeno vrsto komunalne opreme, se komunalni prispevek za to vrsto komunalne opreme ne obračuna. Za ceste se komunalni prispevek vedno obračuna.
Cena opremljanja kvadratnega metra zemljišča (gradbene parcele – C(pi)) je po posameznih aglomeracijah naslednja (vse cene so v €/m2):
Cena opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta (C(ti)) je po posameznih območjih naslednja (vse cene so v €/m2):
Za obračun komunalnega prispevka se uporabijo faktorji C(pi) in C(ti) iz tabele, faktor D(pi) je 0,45 in D(ti) 0,55.
Na območjih, ki se urejajo z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti in za katera se izdela ločene programe opremljanja stavbnih zemljišč, občina zaračunava le nadomestitvene stroške obstoječe infrastrukture.
Stroški povezani z izdelavo prostorskega plana in prostorsko ureditvenih pogojev za območje občine, se lahko izvzamejo iz nadomestitvenih stroškov. Faktor Cpi se na teh območjih zmanjša za 0,04 €/m2, faktor Cti pa za 0,21 €/m2.
6. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene v tem odloku veljajo na dan 1. 11. 2007.
7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
Program opremljanja obravnava obstoječo infrastrukturo, na katero se lahko investitorji že priključujejo. Program opremljanja obravnava tudi načrtovano komunalno infrastrukturo, katere realizacija bo potekala s terminskim načrtom Načrta razvojnih programov (terminski načrt načrtovanih investicij v tem odloku je podan v 3. členu).
Investitorjem, ki se ne morejo priključiti na posamezno vrsto komunalne opreme, se komunalni prispevek za to vrsto komunalne opreme, ne odmeri.
Za vso novo infrastrukturo, ki ni vključena v ta odlok, se izdela nov program opremljanja z novim ovrednotenjem infrastrukture.
V. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
8. člen
(opremljenost)
Stavbno zemljišče v posamezni enoti urejanja prostora se šteje za opremljeno:
– če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu občine, ali
– če je v prostorskem aktu občine predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture vključene v občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto.
VI. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(1) Komunalni prispevek se izračuna in odmeri:
– za vsako novo gradnjo na območju občine;
– za vsako rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo ali gradnjo nadomestnega objekta na območju občine, če se povečuje moč priključka na komunalno infrastrukturo, za kar se šteje tudi sprememba neto tlorisne površine oziroma sprememba njene namembnosti;
– vsem lastnikom objektov na območju, ki se opremlja z novo infrastrukturo oziroma se obstoječa infrastruktura izboljšuje in niso plačali komunalnega prispevka za to infrastrukturo.
10. člen
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške opremljanja s komunalno infrastrukturo na območju, kjer leži objekt, glede na dva kriterija:
– površino gradbene parcele zavezanca in
– neto tlorisno površino stavbe.
(2) Neto tlorisna površina stavbe in površina se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcije oziroma načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Za obstoječe objekte se za izračun neto tlorisne površine stavbe lahko uporabi podatek o tlorisni površini in etažnosti iz katastra stavb, ki ga vodi Geodetska uprava RS, pri čemer se neto tlorisna površina izračuna tako, da se zmnoži površina stavbe s številom etaž, za preračun na neto tlorisno površino pa dobljeni zmnožek deli s faktorjem 1,16. V primeru pritožbe na tako ocenjeno neto tlorisno površino stavbe mora stranka dokazati dejansko neto tlorisno površino stavbe z načrtom v skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
KP = (D(pi) * C(pi) * površina parcele + D(ti) * C(ti) * neto tlorisna površina * K(dej)) * i * K(olaj)
pri čemer je:
KP    – komunalni prispevek
i     – letni povprečni indeks v skladu z Uredbo
     o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
C(pi)   – cena opremljanja glede na površino gradbene
     parcele
C(ti)   – cena opremljanja glede na neto tlorisno
     površino stavbe
D(pi)   – delež površine parcele pri izračunu
D(ti)   – delež neto tlorisne površine pri izračunu
K(dej)  – faktor dejavnosti
K(olaj)  – faktor olajšave, če ni olajšave,
     je ta faktor enak 1
Faktorji C(pi), C(ti), D(pi) in D(ti) so za posamezna območja določeni v 5. členu tega odloka.
(5) V primeru nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka uporabi formula:
KP = D(ti) * C(ti) * (neto tlorisna površina objekta po rekonstrukciji – neto tlorisna površina pred rekonstrukcijo) * K(dej) * i * K(olaj)
Neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo mora biti razvidna iz načrta v skladu z drugim odstavkom 10. člena tega odloka, ne sme se uporabiti ocena iz tretjega odstavka. Ker se površina stavbnega zemljišča ob rekonstrukciji ne spremeni, se ta del ne upošteva pri obračunu prispevka.
(6) Če je neto tlorisna površina nadomestne gradnje oziroma stavbe po rekonstrukciji manjša od neto tlorisne površine obstoječe stavbe, se razlika investitorju ne vrne. Pri morebitni novi rekonstrukciji ali nadomestni gradnji pa se upošteva neto tlorisna površina največje stavbe za katero je bil plačan komunalni prispevek.
11. člen
(1) V izračunu višine komunalnega prispevka iz prejšnjega člena se v posameznih območjih upošteva opremljenost z obstoječo infrastrukturo in infrastrukturo, opredeljeno v načrtu razvojnih programov, kot je določeno v ustreznem odloku o programu opremljanja.
(2) Če na območju ni mogoče priključiti objekta na katerega od navedenih infrastrukturnih omrežij, se višina zmanjša za ustrezen delež, ki ga predstavlja ta vrsta infrastrukture.
VII. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
12. člen
Faktor dejavnosti (K(dej)) se določa za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost. Pri izračunu površin objekta se uporabljajo naslednji faktorji udeležbe pri izračunanem komunalnem prispevku:
+---------+-------------------------------------+--------------+
|Vrsta  |Dejavnost              |Faktor (K   |
|objekta |                   |(dej))    |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|11    |Stanovanjske stavbe         |0,8      |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|121   |Gostinske stavbe – razen turističnih |1,0      |
|     |kmetij                |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|121   |Gostinske stavbe – turistične kmetije|0,7      |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|122   |Upravne in pisarniške stavbe     |1,0      |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|123   |Trgovske in druge stavbe za     |1,0      |
|     |storitvene dejavnosti        |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|124   |Stavbe za promet in stavbe za    |1,0      |
|     |izvajanje elektronskih komunikacij  |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|125   |Industrijske stavbe in skladišča   |1,3      |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|126   |Stavbe splošnega družbenega pomena  |1,0      |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|1271   |Nestanovanjske kmetijske stavbe   |0,7      |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|1272   |Stavbe za opravljanje verskih    |0,7      |
|     |obredov, pokopališke stavbe     |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|1273   |Kulturni spomeniki          |0,7      |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|1274   |Druge nestanovanjske stavbe     |1,0      |
+---------+-------------------------------------+--------------+
13. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Občina lahko predpiše, da se komunalni prispevek ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(3) Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst nestanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. V tem primeru mora občina oproščena sredstva iz tega odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
14. člen
(1) Za gradnjo javne gospodarske infrastrukture, socialnih in neprofitnih stanovanj se komunalni prispevek ne odmeri.
(2) Za gradnjo javnih objektov, katerih investitor je uporabnik občinskega proračuna, predvsem:
– stavb za izobraževanje,
– znanstveno-raziskovalno delo in
– zdravstvo, se komunalni prispevek ne odmeri.
VIII. POSTOPEK ODMERE
15. člen
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Za zavezance v primeru iz tretje alineje prvega odstavka 9. člena tega odloka postopek za odmero komunalnega prispevka uvede občinska uprava po uradni dolžnosti. Če lastnik zemljišča, ki se komunalno opremlja dokaže, da je za to infrastrukturo že plačal komunalni prispevek, se to upošteva pri obračunu komunalnega prispevka.
(3) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku ali v obliki obročnih odplačil, kar se določi z odločbo.
(4) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka. Če komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati in se na ponovno vlogo investitorja odmeri na novo.
16. člen
Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne javne infrastrukture, ne zajema pa stroškov izvedbe samih priključkov.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(program opremljanja)
Program opremljanja iz 1. člena tega odloka je na vpogled na Občini Polzela.
18. člen
(veljavnost odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Polzela (Uradni list RS, št. 58/06), Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 6/02) in Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 6/02). Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 345-8/2007
Polzela, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.