Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

235. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti, stran 463.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 10. januarja 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo komunalne opreme na območju, ki se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (za namen TC Merkur) – Uradni list RS, št. 112/07.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
1.  povzetek programa opremljanja
2.  splošni del programa opremljanja
3.  predvideno komunalno opremo
4.  investicije v gradnjo komunalne opreme
5.  terminski plan izgradnje komunalne opreme
6.  podlage za odmero komunalnega prispevka
7.  grafične priloge:
   1. pregledna situacija            M 1:1000
   2. komunalna ureditev             M 1:1000
(2) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka na območju, ki se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (za namen TC Merkur), katerega plačujejo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka.
(3) Stroški opremljanja zemljišč s komunalno opremo se določajo na podlagi tega odloka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena tega odloka je izdelan za območje, ki se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (za namen TC Merkur) – Uradni list RS, št. 112/07.
III. PRIKAZ PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
3. člen
(komunalna oprema)
Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana komunalna oprema, ki je predvidena za izgradnjo. Upoštevana je naslednja komunalna oprema: ceste, vodovod, kanalizacija ter javne površine. Površine obračunskega območja in dolžine posameznih vrst komunalne opreme so naslednje:
+-----------------------------------------+--------------------+
|Komunalna oprema             |   Količina   |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Celotna površina območja (m2)      |       47.764|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Stavbna zemljišča (m2)          |       42.000|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Javne površine (m2)           |        5.764|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Neto poslovne površine (m2)       |       13.560|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Vodovod (m')               |         605|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Kanalizacija fekalna in meteorna (m')  |         370|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Prometna ureditev (m2)          |        4.700|
+-----------------------------------------+--------------------+
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(vrednost komunalne opreme in projektne dokumentacije)
Vrednost komunalne opreme za izračun komunalnega prispevka je vsota stroškov izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter predvidenih stroškov izgradnje komunalne opreme iz projekta za gradbeno dovoljenje. Stroški priprave dokumentacije in gradnje posameznih vrst komunalne opreme z upoštevanjem sofinanciranja so naslednji:
+-------------------------------------------+------------------+
|Komunalna oprema, projekti         |  Znesek (EUR)  |
+-------------------------------------------+------------------+
|Vodovod                  |     90.000,00|
+-------------------------------------------+------------------+
|Kanalizacija fekalna in meteorna      |     74.000,00|
+-------------------------------------------+------------------+
|Izdelava OLN, projektne dokumentacije in  |     60.000,00|
|programa op.                |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Prometna ureditev             |    173.600,00|
+-------------------------------------------+------------------+
|Odkupi zemljišč              |     81.000,00|
+-------------------------------------------+------------------+
|Regionalne spodbude            |       0,00|
+-------------------------------------------+------------------+
|Skupaj                   |    509.600,00|
+-------------------------------------------+------------------+
5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka se zavezancem obračunske stroške preračuna na merske enote, in sicer na površino stavbnega zemljišča (gradbene parcele) in na neto tlorisno površino objektov.
(2) Za vse stavbe na območju se komunalni prispevek obračuna v celoti.
(3) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (Cpi) in neto poslovne površine (Cti) je naslednja:
+---------------------------------------------------+----------+
|Ime                        |EUR/m2  |
+---------------------------------------------------+----------+
|Komunalni prispevek na enoto stavbnega       |12,13   |
|zemljišča – Cpi                  |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|Komunalni prispevek na enoto neto poslovne površine|37,58   |
|– Cti                       |     |
+---------------------------------------------------+----------+
(4) Za obračun komunalnega prispevka se uporabijo faktorji Cpi in Cti iz tabele, faktor Dpi je 0,30 in Dti pa 0,70.
6. člen
(osnova za indeksacijo komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Obračunski stroški za komunalno opremo so upoštevani na dan 1. 12. 2007.
7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
(1) Program opremljanja obravnava določeno komunalno opremo, na katero se bodo po izgradnji, predvideni po terminskem planu, investitorji lahko priključili.
(2) Za vso nepredvideno novo komunalno opremo se izdela nov program opremljanja z ovrednotenjem stroškov izgradnje nove komunalne opreme.
V. ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je:
– investitor, ki namerava zgraditi nov objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje;
– investitor oziroma lastnik objekta, ki namerava prizidati, nadzidati, rekonstruirati, zgraditi nadomestni objekt ali spremeniti namembnost obstoječega objekta, če povečuje neto tlorisno površino objekta;
– lastnik obstoječega objekta na opremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na novo uredi. Kadar se na določenem območju urejanja na novo ureja komunalna oprema v skladu z zahtevami veljavnih predpisov, so zavezanci za plačilo tudi vsi lastniki že zgrajenih objektov, ki za namen izgradnje te komunalne opreme še niso plačali komunalnega prispevka.
VI. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
9. člen
(opredelitev komunalne opremljenosti)
Za komunalno opremljeno se šteje vsa stavbna zemljišča znotraj obravnavanega obračunskega območja.
VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun in odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri:
– za vsako novo gradnjo na območju, ki se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (za namen TC Merkur);
– za vsako rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo ali gradnjo nadomestnega objekta v obračunskem območju, če se povečuje moč priključka na komunalno opremo, za kar se šteje sprememba neto tlorisne površine oziroma sprememba njene namembnosti;
– vsem lastnikom objektov na območju, ki se opremlja z novo komunalno opremo oziroma se obstoječa komunalna oprema izboljšuje in niso plačali komunalnega prispevka za to komunalno opremo.
11. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na dva kriterija:
– površino gradbene parcele zavezanca in
– neto tlorisno površino stavbe.
(2) Neto tlorisna površina stavbe se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbene konstrukcije oziroma načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
+---------------------------------------------------------------------------+
|KP = (A(parcela.) C(p1.) D(p)) + (K(dejavnost). A(tlorisna). D(t). C(t1)) |
+---------------------------------------------------------------------------+
 
kjer je:
– KP       komunalni prispevek;
– A(parcela)   površina gradbene parcele objekta;
– A(tlorisna)   neto tlorisna površina objekta;
– D(p)      delež parcele pri izračunu komunalnega
         prispevka (D(p) = 0,30);
– D(t)      delež neto tlorisne površine objekta pri
         izračunu komunalnega prispevka
         (D(t) = 0,70);
– K(dejavnosti)  faktor dejavnosti znaša 1,3;
– C(p1)      indeksirani skupni stroški opremljanja
         m2 gradbene parcele na obračunskem območju;
– C(t1)      indeksirani skupni stroški opremljanja
         m2 neto tlorisne površine na
         obračunskem območju.
(4) Faktorji C(p1), C(t1), D(p) in D(t) so določeni v tem odloku o programu opremljanja zemljišč za gradnjo, ki velja za obravnavano zemljišče in stavbo.
(5) V primeru nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka uporabi formula:
+--------------------------------------------------------------------------+
|KP = D(ti). C(ti). (A(neto tlorisna površina objekta po rekonstrukciji)  |
|      – A(neto tlorisna površina pred rekonstrukcijo)). K(dej). i  |
+--------------------------------------------------------------------------+
(6) Neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo mora biti razvidna iz načrta v skladu z drugim odstavkom 11. člena tega odloka, ne sme se uporabiti ocena iz tretjega odstavka. Ker se površina stavbnega zemljišča ob rekonstrukciji ne spremeni, se ta ne upošteva pri obračunu prispevka.
(7) Če je neto tlorisna površina nadomestne gradnje oziroma stavbe po rekonstrukciji manjša od neto tlorisne površine obstoječe stavbe, se razlika investitorju ne vrne. Pri morebitni novi rekonstrukciji ali nadomestni gradnji pa se upošteva neto tlorisna površina stavbe za katero je bil plačan komunalni prispevek.
(8) Faktor dejavnosti se določa za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost. Pri izračunu površin objekta se uporabljajo naslednji faktorji udeležbe pri izračunanem komunalnem prispevku:
+--------------------+-------------------------+---------------+
|Vrsta objekta    |Dejavnost        |Faktor (Kdej) |
+--------------------+-------------------------+---------------+
|123         |Trgovske in druge stavbe |1,3      |
|          |za storitvene dejavnosti |        |
+--------------------+-------------------------+---------------+
VIII. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
12. člen
(olajšave)
Na območju, ki se ureja s tem odlokom ni predvidenih nobenih olajšav za zavezance za plačilo komunalnega prispevka.
13. člen
(oprostitev komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plača za objekte gospodarske javne infrastrukture.
14. člen
(znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
V skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju se lahko investitor in Mestna občina Murska Sobota dogovorita in skleneta pogodbo o opremljanju zemljišč s komunalno opremo, na podlagi katere investitor na lastne stroške zgradi del ali celotno komunalno opremo iz programa opremljanja. V tem primeru se šteje, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil in se mu ta vlaganja upoštevajo pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka.
S pogodbo o opremljanju zemljišč s komunalno opremo investitor in Mestna občina Murska Sobota podrobneje uredita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z gradnjo predvidene komunalne opreme in neodplačnim prenosom v last in upravljanje.
Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek tudi za obstoječo zgrajeno komunalno opremo, na katero bo priključil komunalno opremo, zgrajeno v skladu s programom opremljanja.
IX. DODATNE OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
15. člen
Izgradnja objektov na območju zazidalnega načrta navedenega v 1. členu odloka, v katerih se bo pretežno izvajala trgovska dejavnost, bo zaradi dodatnih prometnih obremenitev zahtevala izgradnjo krožišča v območju križanj cest Markišavske, Lendavske in Noršinske ter ureditev Markišavske ceste od navedenega krožišča do območja zazidalnega načrta.
Investitorji objektov na območju zazidalnega načrta so dolžni v celoti financirati izgradnjo krožišča križanj cest Markišavske, Lendavske in Noršinske ter ureditev Markišavske ceste od krožišča do območja zazidalnega načrta.
Pred izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov na območju zazidalnega načrta so dolžni investitorji in Mestna občina Murska Sobota skleniti pogodbo, v kateri bodo uredili pravice in obveznosti v zvezi z navedeno gradnjo krožišča in ureditvijo Markišavske ceste.
X. POSTOPEK ODMERE
16. člen
(izdaja odločbe)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda mestna uprava na zahtevo investitorja, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Za zavezance v primeru iz tretje alineje prvega odstavka 8. člena tega odloka postopek za odmero komunalnega prispevka uvede občinska uprava po uradni dolžnosti. Če lastnik zemljišča, ki se komunalno opremlja, dokaže, da je za to komunalno opremo že plačal komunalni prispevek, se to upošteva pri obračunu komunalnega prispevka.
(3) Mestna občina lahko izda odločbo o odmeri komunalnega prispevka tudi po uradni dolžnosti ob prodaji zemljišč, pri čemer kot osnovo za odmero komunalnega prispevka uporabi podatke o velikosti objektov iz Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (za namen TC Merkur). Končni obračun višine komunalnega prispevka se izvede po postopku iz prvega odstavka tega člena, v katerem se upošteva že plačan komunalni prispevek.
17. člen
(priključitev na komunalno opremo)
Odmerjeni in plačani komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključitev objekta na komunalno opremo, v skladu s tehničnimi pogoji upravljavca posamezne javne komunalne opreme, ne zajema pa izvedbe samih individualnih priključkov, ki jih je dolžan zgraditi investitor na lastne stroške.
18. člen
(zbrana sredstva)
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega proračuna namenjena za gradnjo komunalne opreme.
XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
19. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
Strokovne podlage za program opremljanja iz 1. člena tega odloka so na vpogled na sedežu Mestne občine Murska Sobota.
20. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0047/2007-183
Murska Sobota, dne 10. januarja 2008
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.