Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

233. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Grosuplje, stran 446.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 13. redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopke in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih sofinanciranju športnih programov v Občini Grosuplje (v nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa občine (v nadaljevanju: letni program).
2. člen
Izvajalce letnega programa se izbere na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini, v skladu s tem pravilnikom.
3. člen
Športni programi (v nadaljevanju: programi) so razdeljeni na posamezne vsebine ter razvojne in strokovne naloge v športu.
Sofinancirajo se naslednje vsebine programov (v nadaljevanju: vsebine):
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov.
Sofinancirajo se naslednje razvojne in strokovne naloge (v nadaljevanju: naloge):
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje športnih društev in občinske športne zveze,
– športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
4. člen
Finančna sredstva za izvajanje letnega programa se zagotovijo v proračunu občine.
Višina sofinanciranja programov po posameznih vsebinah ter nalogah je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev za področje športa. Izračun višine sofinanciranja se izvede na osnovi Meril za vrednotenje in izbor programov športa (v nadaljevanju: merila), ki so sestavni del tega pravilnika.
V merilih se posamezne vsebine ter naloge vrednotijo ali v točkah ali vrednostno. Vrednost točke je praviloma enotna za vse vsebine in naloge. Ob popravkih občinskega proračuna ali prerazporeditvi neporabljenih sredstev se lahko spremeni vrednost točke za vse vsebine in naloge enako ali le za posamezno vsebino ali nalogo. O tem v skladu z določili tega pravilnika odloči župan.
5. člen
Izvajalci programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– vrtci in šole.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobivanju sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega programa.
6. člen
Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega programa imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini in izvajajo svojo dejavnost pretežno na njenem območju,
– so registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v športu,
– delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov, prijavljenih na javni razpis,
– če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco članstva in evidenco udeležencev programov,
– izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme na območju občine,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom.
V letni program se ne uvrsti tehničnih športov (avto-moto, letalski, modelarstvo itd), body buildinga in fitnesa, plesa (razen standardnih in latinsko-ameriških plesov ter rock and rolla) in miselnih športov (razen klasičnega šaha).
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
7. člen
Urad za gospodarstvo, družbene dejavnosti in finance občine (v nadaljevanju: pristojni urad) predloži letni program v sprejem Občinskemu svetu skupaj s proračunom za naslednje leto.
Z letnim programom se določi programe, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti ter potrebna sredstva za izvedbo programov. S sprejemom občinskega proračuna se določi višino sredstev za sofinanciranje letnega programa.
V letni program se uvrsti tiste vsebine in naloge, ki so pomembne za občino, hkrati pa se upošteva tudi tradicijo in posebnosti športa v občini.
III. JAVNI RAZPIS
8. člen
Občina vsako leto izvede javni razpis (v nadaljevanju: razpis) za sofinanciranje programov športa iz občinskega proračuna. Razpis se objavi v občinskem glasilu in na spletnih straneh občine.
Postopek razpisa vodi pristojni urad.
Vsebina razpisa
9. člen
Razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– predmet razpisa (vsebine in naloge, ki bodo sofinancirani),
– pogoje, ki jih morajo za kandidiranje na razpisu izpolnjevati izvajalci programov,
– način izbora programov,
– navedbo, na podlagi kakšnih meril bo narejen izbor,
– okvirno višino razpoložljivih sredstev,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok za prijavo na razpis,
– naslovnika in način vložitve prijave na razpis,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa.
Prijava na razpis
10. člen
Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo pripravi pristojni urad.
11. člen
Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju,
– navedbo programov, za katere prijavitelj kandidira,
– opis načrtovanih programov,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
Če isti prijavitelj prijavi več programov, mora:
– vsak program prijaviti na ločenem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu (na enem obrazcu).
Prijava mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v razpisu.
Občinska proračunska sredstva, namenjena sofinanciranju programov, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi pravočasne in popolne kandidature na razpisu.
12. člen
Športna društva, ki so člani občinske športne zveze (v nadaljevanju: zveza), kandidirajo preko zveze.
IV. IZBOR ŠPORTNIH PROGRAMOV IN IZVAJALCEV
13. člen
Župan pred objavo javnega razpisa imenuje strokovno komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki pripravi predlog izbora izvajalcev programov.
Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člana komisije razreši pred iztekom mandata in imenuje novega člana. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi seje komisije.
Naloge komisije so zlasti:
– odpiranje prijav, ki so prispele na razpis,
– ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prijav,
– vrednotenje športnih programov, skladno z merili,
– določitev višine dodeljenih sredstev izbranim izvajalcem, skladno z merili,
– sestava zapisnikov o odpiranju prijav in o izbiri izvajalcev oziroma vrednotenju programov,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe pravilnika oziroma meril za vrednotenje športnih programov,
– priprava poročila o delu komisije.
14. člen
Komisija pripravi na podlagi določil tega pravilnika predlog izbora izvajalcev programov.
Pri izdelavi predloga dodelitve sredstev posameznim izvajalcem komisija upošteva:
– višino proračunskih sredstev,
– razpisne pogoje in določbe tega pravilnika.
15. člen
O dodelitvi sredstev na predlog komisije odloči občinska uprava oziroma direktor občinske uprave, ki izda sklep o dodelitvi sredstev. Zoper sklep je v osmih dneh od vročitve možno vložiti ugovor županu. Odločitev župana je dokončna.
16. člen
Od dneva objave javnega razpisa do izdaje odločbe upravnega organa o izbiri športnih programov, se pogoji in merila ne smejo spremeniti.
V. SKLEPANJE POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
17. člen
Za dodelitev sredstev sklene občina z izbranim izvajalcem športnih programov pogodbo, ki vsebuje:
– naziv in naslov prejemnika sredstev, njegovo davčno in matično številko ter številko transakcijskega računa,
– vsebino in obseg programov, za katere so sredstva dodeljena,
– čas za realizacijo programov,
– pričakovane dosežke,
– višino dodeljenih sredstev,
– rok za izplačilo sredstev,
– rok in način predložitve poročil in dokazil o porabi sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun občine, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– druge medsebojne pravice in dolžnosti.
VI. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
18. člen
Nadzor nad izvajanjem programov in porabo sredstev izvajata pristojni urad in strokovna služba zveze.
19. člen
Izvajalci programov morajo pristojnemu uradu v pogodbenem roku predložiti:
– vsebinsko poročilo o izvedbi sofinanciranih programov,
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa.
V primeru, da izvajalec ne poda poročila iz prvega odstavka tega člena, se sofinanciranje ustavi.
Sofinanciranje se ustavi tudi v primeru, ko iz predloženega poročila izhaja, da se program ne izvaja kot je bil prijavljen na razpis in opredeljen v pogodbi.
20. člen
Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
– če je bila na podlagi nadzora ali iz predloženega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev,
– če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi.
Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila pri nadzoru ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika v naslednjem letu.
VII. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 6/04 in 11/06).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 62100-0001/97
Grosuplje, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.