Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

221. Pravilnik o postopku in načinu merjenja nagiba strmih travnikov, stran 421.

Na podlagi devetindvajsetega odstavka 14. člena Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2007–2013 (Uradni list RS, št. 19/07 in 124/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o postopku in načinu merjenja nagiba strmih travnikov
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek in način merjenja nagiba strmih travnikov za potrebe izvajanja podukrepa 214-II/2: »košnja strmih travnikov« kmetijsko okoljskih plačil iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013).
2. člen
(metoda in način merjenja nagiba)
(1) Izvajalec meritve izmeri nagib strmega travnika vsaj s tako natančnostjo kot jo omogočata način in postopek meritve, ki sta navedena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Meritev se lahko opravi tudi z drugimi natančnejšimi metodami.
(2) Metoda in način, uporabljena pri merjenju nagiba strmega travnika, morata zagotavljati ponovljivost in določitev povprečnega nagiba vsaj na 2% natančno, tako da znaša razlika med povprečnim nagibom, ki ga je določil izvajalec meritve, in nagibom, ki ga ob kontroli določi pristojni kontrolor, največ 2% nagiba.
3. člen
(povprečen nagib)
(1) Na podlagi meritev dejanskega nagiba se izračuna povprečen nagib.
(2) Ne glede na uporabljeno metodo meritve se v izračun povprečnega nagiba vključi površine z nagibom najmanj 35%. Položnejše (nagib manjši od 35%) in ravne površine, ki se pojavljajo na merjeni površini (npr. terasasti travniki), se lahko vključijo v meritev nagiba, če je njihova površina manjša od 0,1 ha, večje površine pa je potrebno izločiti. Poti, ki potekajo po pobočjih strmih travnikov, se lahko vključijo v meritev, če njihova širina ne presega 2 m.
4. člen
(podatki meritev)
(1) Izvajalec meritev pripravi naslednje podatke:
– grafični podatek o lokaciji (vrisan položaj strmega travnika na kartografsko podlago v merilu vsaj 1:5.000, na primer na karte kmetijskega gospodarstva z izrisom GERK-ov na orto foto posnetku iz predtiska, na izpise iz spletnega pregledovalnika GERK-ov na naslovu: http://rkg.gov.si/GERK ali na mapno kopijo);
– podatek o povprečnem nagibu strmega travnika;
– podatek o površini strmega travnika;
– opis izvedene meritve in postopka izračuna povprečnega nagiba.
(2) Če podatki iz meritev o povprečnem nagibu strmih travnikov, ki so bile opravljene za druge namene, na kmetijskem gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu: KMG) že obstajajo, jih izvajalec meritev lahko uporabi, če so bile pri merjenju uporabljene metode iz 2. člena tega pravilnika. Izvajalec meritev mora za tako pridobljene podatke navesti njihov vir in jih dopolniti z vsemi manjkajočimi podatki iz prejšnjega odstavka.
5. člen
(hramba dokumentacije)
Dokumentacija o meritvi nagiba strmega travnika s podatki iz prvega odstavka prejšnjega člena se hrani na KMG, skladno z določili PRP 2007–2013 o hranjenju dokumentacije za kmetijsko okoljske podukrepe.
6. člen
(kontrola)
V primeru kontrole na KMG pristojni kontrolor preverja upravičenost do plačil za izvajanje podukrepa košnja strmih travnikov s pregledom dokumentacije ter po potrebi tudi s ponovnimi terenskimi meritvami.
7. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-102/2007/1
Ljubljana, dne 9. januarja 2008
EVA 2007-2311-0199
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Priloga 1: Postopek merjenja s padomerom (klinomerom)

  Pri tem načinu je potrebno, da si izvajalec meritve za
travnike, ki bodo predmet meritve, najprej pripravi orto foto
posnetek z izrisanimi GERK-i. Po ogledu terena izvajalec meritve
najprej s padomerom izmeri nekaj profilov travnika in nato
razdeli travnik na površine s podobnim nagibom, ki jih vriše na
omenjeno grafično podlago. Za vsak narisan del nato ponovno
izmeri nagib. Na zelo razgibanih površinah, kjer se nagib zelo
hitro spreminja (terasast teren, kuclji, ježe …) izvajalec
meritve izmeri nagib, ki predstavlja največji delež merjene
površine. Po opravljenih meritvah izvajalec narisanim delom
določi površino (površine z manjšim nagibom od 35%, ki so manjše
od 1.000 m2, se v izračunu lahko upošteva, večje od 1.000 m2 pa
se mora iz izračuna izločiti). Iz podatkov o nagibu in površini v
tem nagibu se potem izračuna povprečni nagib po naslednji enačbi:              N(1) x P(1) + N(2) x P(2) + … + N(i) x P(i)
  Povprečni nagib (%) = -----------------------------------------------
                  P(1) + P(2) + … + P(i)
 

  N(i) = izmerjeni nagib i-tega dela travnika (%)
  P(i) = površina i-tega dela travnika (m2)