Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2008 z dne 4. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2008 z dne 4. 1. 2008

Kazalo

23. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žužemberk (2006–2015), stran 22.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žužemberk (2006–2015)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Žužemberk (2006–2015), št. 07-07/06 z dne 14. 11. 2007, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Žužemberk, ki meri 14.372,25 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v Občini Žužemberk oziroma v katastrskih občinah Gornji Križ, Reber, Žužemberk, Šmihel pri Žužemberku, Žvirče, Hinje, Sela pri Hinjah, Veliko Lipje, Stavča vas, Dvor, Ajdovec in Brezova Reber.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Žužemberk je s 1. januarjem 2006 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 2,50% državnih gozdov, 95,6% zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb, 0,20% zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb in 1,7% občinskih gozdov;
B) površina: 9.476,18 ha, od katere je 9.446,33 ha večnamenskih gozdov in 29,85 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 231,4 m3/ha, od tega 36,1 m3/ha iglavcev in 195,3 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 6,56 m3/ha, od tega 1,65 m3/ha iglavcev in 4,91 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žužemberk (2006–2015) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Novo mesto, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Žužemberk določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 9.340,92 ha,
– ekološke funkcije na površini 324,77 ha ter
– socialne funkcije na površini 316,04 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žužemberk (2006–2015) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Žužemberk za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 334.036 m3, od tega 70.812 m3 iglavcev in 263.224 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.677,25 ha,
– nega drogovnjaka na površini 327,85 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita sadik gozdnega drevja s 6.800 tulci ter zaščita z 12.950 m ograje,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred žuželkami, v obsegu 1000 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred požari, v obsegu 5 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 12,00 ha, vzdrževanje grmišč na površini 2,5 ha, sadnja 1000 sadik plodonosnega drevja, vzdrževanje vodnih virov v obsegu 30 delovnih dni ter ohranjanje in nega biotopa v obsegu 20 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žužemberk (2006–2015) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Žužemberk v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2015 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žužemberk (2006–2015).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žužemberk (2006–2015) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Žužemberk, Grajski trg 26, Žužemberk in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žužemberk (2006–2015).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-07-11/2002/8
Ljubljana, dne 18. decembra 2007
EVA 2007-2311-0130
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano