Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007

Kazalo

Št. 478-691/2007 Ob-28855/07 , Stran 7098
Zaradi realizacije Lokacijskega načrta gospodarske obrtne in razvojne cone Sermin se prodajajo naslednje nepremičnine: 1. parc. št. 608/6 in 6014/11, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 285 m2 za izklicno ceno 22.527,15 €; 2. parc. št. 608/7 in 6014/10, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 249 m2 za izklicno ceno 19.681,62 €; 3. parc. št. 608/8 in 6014/9, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 248 m2 za izklicno ceno 19.602,57 €; 4. parc. št. 608/9 in 6014/8, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 249 m2 za izklicno ceno 19.681,62 €; 5. parc. št. 608/10 in 6014/7, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 248 m2 za izklicno ceno 19.602,57 €; 6. parc. št. 5866/34, k.o. Bertoki, v izmeri 745 m2 za izklicno ceno 58.886,76 €; 7. parc. št. 5866/36 in 5974/23, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 811 m2 za izklicno ceno 64.103,57 €; 8. parc. št. 5974/24, k.o. Bertoki, v izmeri 732 m2 za izklicno ceno 57.859,21 €; 9. parc. št. 5974/25, k.o. Bertoki, v izmeri 429 m2 za izklicno ceno 33.909,29 €; 10. parc. št. 608/11 in 5974/26, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 513 m2 za izklicno ceno 40.548,87 €; 11. parc. št. 5866/35 in 5974/20, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 625 m2 za izklicno ceno 49.401.65 €; 12. parc. št. 5866/37, 5866/50, 5974/21 in 6014/18, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 355 m2 za izklicno ceno 28.606,13 €; 13. parc. št. 5866/49, 5974/22 in 6014/17, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 298 m2 za izklicno ceno 23.554,70 €; 14. parc. št. 5866/48 in 6014/16, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 276 m2 za izklicno ceno 21.815,77 €; 15. parc. št. 5866/47 in 6014/15, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 260 m2 za izklicno ceno 20.551,08 €; 16. parc. št. 5866/46 in 6014/14, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 244 m2 za izklicno ceno 19.286,40 €; 17. parc. št. 5866/45 in 6014/13, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 307 m2 za izklicno ceno 24.266,09 €; 18. parc. št. 5866/32, 5866/33, 5982/10 in 6032/7, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 635 m2 za izklicno ceno 50.192,07 €; 19. parc. št. 5866/31 in 5982/11, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 906 m2 za izklicno ceno 71.612,62 €; 20. parc. št. 5866/30, k.o. Bertoki, v izmeri 904 m2 za izklicno ceno 71.454,54 €; 21. parc. št. 5866/29, k.o. Bertoki, v izmeri 917 m2 za izklicno ceno 72.482,09 €; 22. parc. št. 5866/28, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 931 m2 za izklicno ceno 73.588,69 €; 23. parc. št. 5866/27, k.o. Bertoki, v izmeri 936 m2 za izklicno ceno 73.983,90 €; 24. parc. št. 5866/26, k.o. Bertoki, v izmeri 976 m2 za izklicno ceno 77.145,61 €; 25. parc. št. 5866/25, k.o. Bertoki, v izmeri 1.339 m2 za izklicno ceno 105.838,08 €; 26. parc. št. 5830/20 in 5831/14, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 505 m2 za izklicno ceno 39.916,53 €; 27. parc. št. 5830/19, k.o. Bertoki, v izmeri 425 m2 za izklicno ceno 33.593,12 €; 28. parc. št. 5830/18, k.o. Bertoki, v izmeri 429 m2 za izklicno ceno 33.909,29 €; 29. parc. št. 5830/17, k.o. Bertoki, v izmeri 433 m2 za izklicno ceno 34.225,46 €; 30. parc. št. 5830/16, k.o. Bertoki, v izmeri 542 m2 za izklicno ceno 42.841,11 €; 31. parc. št. 5830/14 in 5866/19, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 1.531 m2 za izklicno ceno 121.014,27 €; 32. parc. št. 5830/13 in 5830/26, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 1.128 m2 za izklicno ceno 89.160,09 €; 33. parc. št. 5830/12 in 5830/27, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 1.128 m2 za izklicno ceno 89.160,09 €; 34. parc. št. 5830/11 in 5830/28, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 1.129 m2 za izklicno ceno 89.239,13 €; 35. parc. št. 5830/10 in 5830/29, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 1.129 m2 za izklicno ceno 89.239,13 €; 36. parc. št. 5830/9 in 5830/30, k.o. Bertoki, v skupni izmeri 1.161 m2 za izklicno ceno 91.768,50 €. Skupni znesek vseh nepremičnin znaša 1.893.703,38 €. 2. Nepremičnine, ki so predmet tega sklepa, se prodajajo kot zaključena celota. Ponudbe, ki se bodo nanašale le na posamezne parcele iz tega razpisa se ne bodo upoštevale in bodo kot nepopolne zavrnjene. 3. Nepremičnine, ki so predmet tega sklepa, se nahajajo delno na II. ter na III., IV. in VI. območju LN gospodarsko obrtne in razvojne cone Sermin in predstavljajo gradbene parcele določene z načrtom gradbenih parcel, ki je sestavni del navedenega lokacijskega načrta. Njihova prodaja je predvidena, zaradi izgradnje nestanovanjskih objektov, skladno z 18. členom Odloka LN za gospodarsko obrtno in razvojno cono Sermin. 4. Izklicna cena nepremičnin je izračunana na dan 30. 8. 2007 in revalorizirana na dan objave javnega razpisa. 5. V ceno zemljišča ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 6. Zemljišča se prodajajo po načelu videno-kupljeno. 7. Rok plačila kupnine: najkasneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma v 8 dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Mestna občina Koper obdrži vplačano varščino. 8. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine. 9. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, z oznako za javni razpis št. 478-667/2007, s pripisom »ponudba za nepremičnine, k.o. Bertoki – Ne odpiraj«, najkasneje do vključno 14. 11. 2007 do 9. ure. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Prepozne ponudbe bodo neodprte ponudnikom vrnjene. 10. Ponudba za nakup zemljišča mora vsebovati naslednje elemente: – ponujena cena brez DDV, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, – dokazilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo, – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra in ID št. za DDV za pravne osebe, – navedbo dejavnosti, ki bo jo ponudnik opravljal v gospodarsko obrtni in razvojni coni in potrdilo, da je za to dejavnost registriran, – terminski plan izgradnje poslovnega objekta, namenjenega opravljanju poslovne dejavnosti ponudnika, – izjavo ponudnika o predvidenem številu delovnih mest v novo zgrajenem poslovnem objektu, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. 11. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne cene stavbnega zemljišča brez DDV, ki je določena v zadnjem odstavku 1. točke, katera mora biti nakazana na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-469-2006. Rok za plačilo varščine je 14. 11. 2007. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. 12. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse sestavine iz 10. točke javnega razpisa. 13. Ponudnik lahko ponudbo za nakup umakne ali jo dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu; v primeru umika ponudbe po preteku roka za sprejem ponudbe se plačana varščina ne vrne. 14. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, komisija bo pri izbiri najugodnejšega ponudnika upoštevala naslednja merila: – ponujena cena (20 točk), – čas izgradnje (20 točk), – število delovnih mest (10 točk). Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje skupno število točk. Točke se bodo za merilo ponujena cena in število delovnih mest računale na naslednji način: T = p x t / np Za merilo čas izgradnje pa na naslednji način: T = np x t / p T = število točk p = ponudba t = najvišje možno število točk po posameznem merilu np = najboljša ponudba 15. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na javnem razpisu, in sicer predvidoma v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku petnajst dni od datuma odpiranja ponudb. Odločitev župana je dokončna. 16. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 17. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. 18. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. 19. Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec zemljišča. 20. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo. 21. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03). 22. Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 11. 2007. 23. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/664-62-73, v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost