Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007

Kazalo

Št. 0197/2007 Ob-28777/07 , Stran 7073
1. Naziv in sedež prodajalca: Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica, tel. 01/70-50-100 ali 01/70-50-105, faks 01/70-50-118; 2. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje je apartma in garažni boks v naselju Stinica v Republiki Hrvaški. Apartma je v tlorisni površini 37,90 m2. Objekt, v katerem se nahaja apartma, leži na parc. št. 2333/82 vpisana v z.k. vložku 995, na katerem je prodajalec solastnik v deležu 2/6, ki v naravi predstavlja stanovanjsko stavbo – garsonjero z mansardo št. 58/II in oznako stanovanja 13/II, ki se sestoji iz predsobe, kopalnice, sobe, balkona in mansarde v skupni izmeri 37,90 m2 v NIZ-u IIB Scorpio in parc. št. 2333/97 vpisana v vl. št. 878 k.o. Stinica v deležu 2/44 ter garažni boks v izmeri 14,85 m2, ki leži na zemljišču s parc. št. 2333/126 vpisana v vl. št. 851 k.o. Stinica, v deležu 6/618. Garažni boks se nahaja v garažni hiši na lokaciji G-3a in je v izmeri 14,85 m2. Turistično naselje Stinica je zgrajeno leta 1980, nahaja se v bližini morske obale in blizu mesta Jablanac. 3. Vrsta pravnega posla: z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika. 4. Prodajni pogoji: a) Izhodiščna cena za nepremičnine, ki so predmet prodaje in so opisane v 2. točki tega javnega razpisa, znaša 70.000,00 eurov. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnin in stroške v zvezi s prenosom lastništva v celoti plača kupec. b) Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudb, vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene, to je 7.000,00 eurov na transakcijski račun Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica, št. 01213–6030279729 pri UJP Postojna. Slicujte se na številko 99 2007-58. Izbranemu ponudniku bo varščina (kavcija) všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v dogovorjenem roku ne bo sklenil prodajne pogodbe, bo varščino obdržal prodajalec. 5. Pogoji javnega razpisa Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Hrvaške in pravne osebe s sedežem na območju Republike Hrvaške, državljani Republike Slovenije in državljani EU ter pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske unije, ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, in ki obsega naslednje podatke in listine: – ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, davčno številko, matično številko oziroma EMŠO, številko transakcijskega računa ponudnika in ime banke za primer vračila varščine); – navedbo nepremičnine in višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, določene v tem razpisu; – ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (fizične osebe), priglasitveni list (samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni. – dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10% izhodiščne cene nepremičnine, to je 7.000,00 eurov. – pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji; – kupci s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in iz območja Evropske unije bodo morali pred vknjižbo lastninske pravice pridobiti soglasje oziroma potrdilo o obstoju vzajemnosti pri nakupu nepremičnine, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje Republike Hrvaške, razen v primeru sprememb zakonodaje na tem področju. 6. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zapečateni ovojnici na naslov: Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica, z oznako »Ponudba za odkup – počitniški apartma in garaža v Stinici v Republiki Hrvaški – Ne odpiraj!« do torka, 13. 11. 2007 do 10. ure. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden točen naslov ponudnika. Odpiranje ponudb bo v torek, 13. 11. 2007, s pričetkom ob 11. uri v sejni sobi stavbe Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica. Do roka za oddajo ponudb, ki je določen s tem razpisom, lahko ponudnik dopolni oddano ponudbo. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, se bodo štele za prepozne. Prav tako komisija ne bo upoštevala nepopolnih ponudb. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v roku 15 dni po izbiri. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja komisija za izvedbo postopka prodaje nepremičnin. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Pri enaki višini ponujene kupnine bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako višino kupnine, v 4 dneh pozvala k dopolnitvi ponudbe – na pogajanja. 7. Način in rok plačila kupnine Kupec mora poravnati kupnino na transakcijski račun Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica, št. 01213–6030279729 pri UJP Postojna, sklic 99 2007-58, najkasneje v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine na naveden način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe je bistveni element pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi prodajne pogodbe, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži varščino. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine in ostalih dajatev. Po plačilu celotne kupnine in ostalih dajatev bo s strani prodajalca izdano zemljiškoknjižno dovolilo. Vpis lastninske pravice navedene nepremičnine na kupca pa bo možen po ureditvi etažne lastnine. 8. Drugi pogoji in pravila Nepremičnine se prodaja po načelu videno-kupljeno. Davek na promet nepremičnin, stroške overitve pri notarju ter ostale stroške v zvezi z zemljiškoknjižno izvedbo nosi kupec. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Komisija lahko začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla. 9. Ogled nepremičnine in informacije: vse dodatne informacije in pojasnila v zvezi s prodajo nepremičnine ter ogledom lahko zainteresirani dobijo v Zdravstvenem domu dr. Božidarja Lavriča – Cerknica, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica, kontaktna oseba: Metka Dragolič, tel 01/70-50-105, e-mail: metka.dragolic@zd-cerknica.si.

AAA Zlata odličnost