Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007

Kazalo

Št. 430-65/2007-1 Ob-29070/07 , Stran 7069
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje: – izdajanja periodičnih publikacij z znanstveno vsebino, – izdajanja znanstvenih periodičnih publikacij, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji, založbe ter društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj). 4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis Pogoji, za uvrstitev znanstvene periodične publikacije v prednostni seznam za izbor za sofinanciranje le-te so: – izhaja že najmanj eno leto pred razpisom; – izhaja skladno z letnim načrtom v letu pred objavo razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju); – ima naslov na svetovnem spletu (vsaj s kazalom vsake številke in s povzetkom); – ima ustrezno tehnično kakovost po mednarodnih standardih; – ima izpolnjene pogodbene obveznosti do agencije iz predhodnega proračunskega leta (do konca razpisa morajo iziti vse številke letnika 2007); – ima pisne recenzije znanstvenih člankov; – ima katalogizirane vse prispevke za obdobje treh let pred objavo novega razpisa v sistemu COBISS oziroma za obdobje njihovega izhajanja, če je le-to krajše od treh let. Natančnejši pogoji za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje znanstvenega tiska, sestankov in uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2008, št 6319-13/2007-1, z dne 4. 10. 2007 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija) in v Pravilniku o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij (Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 24/06, 5/07; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Oba navedena dokumenta sta sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava na javni razpis mora vsebovati: – v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-PPZ-01-2008 – Prijavna vloga za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij, – izjava prijavitelja (pravilo »de minimis«). To izjavo podajo le prijavitelji, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev (gospodarske družbe), in sicer gre za izjavo prijavitelja, da za kritje stroškov, ki bodo predmet sofinanciranja, ni prejel sredstev iz drugih virov državnega proračuna (pravilo »de minimis«), – in samostojno prilogo: celoten izvod letnika znanstvene periodične publikacije, ki v predhodnem proračunskem letu ni bila sofinancirana. 5. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila: – delež znanstvene vsebine glede na strokovno vsebino; – pomen za znanstveno področje in podpodročje, za njegov razvoj in meddisciplinarne povezave; – prispevek znanstvene periodične publikacije k informiranju domače in tuje znanstvene javnosti o raziskavah domačih znanstvenikov; – vključenost znanstvene periodične publikacije v mednarodno znanstveno diskusijo; – vključenost znanstvene periodične publikacije v mednarodne podatkovne baze in v uradni seznam za znanstvene serijske publikacije agencije; – doseganje bibliografskih in tehničnih standardov za znanstveni tisk in serijske publikacije; – dvojezičnost oziroma večjezičnost znanstvene periodične publikacije; – objavljen vsaj eden pregledni članek na leto v slovenskem jeziku (ne velja za družboslovje in humanistiko) in posebna skrb za razvoj slovenske znanstvene terminologije; – pomen za širitev (teoretsko in metodološko) pluralistično usmerjenih tem v družboslovju in humanistiki; – perspektivnost publikacije z vidika ocene načrtov uredništva za izboljšanje kvalitete in prestižnosti publikacije. Podrobneje so merila opredeljena v Metodologiji. 6. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper sklep: sklep o izboru prijav za sofinanciranje znanstvenih periodičnih publikacij sprejme Upravni odbor agencije. Upravni odbor agencije odloči tudi o pritožbi zoper sklep o izboru prijav. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Pravilnik in Metodologija. 7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 420.000,00 EUR. 8. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: vsi zvezki znanstvene periodične publikacije za letnik morajo iziti v tekočem koledarskem letu in biti dostavljeni agenciji do 31. 12. 2008. Če je izhajanje znanstvene periodične publikacije vezano na šolsko leto, mora znanstvena periodična publikacija iziti do konca šolskega leta 2008-2009, agenciji mora biti dostavljena do 15. julija 2009. 9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij, način predložitve prijav ter opremljenost prijav: a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-periodika-znanstvena@arrs.si in v enem izvodu v tiskani obliki na naslov agencije. b) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2008« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov agencije ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 27. 11. 2007 do 12. ure. V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2008«, je lahko le ena prijava. Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-periodika-znanstvena@arrs.si do vključno 27. 11. 2007 do 12. ure. Za pravilno in pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. c) V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom. d) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko b) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom. 10. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, v sobi v II. nadstropju, dne 30. 11. 2007. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis. 12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od dneva objave razpisa vsak delavnik med 8.30 in 15. uro do vključno 26. 11. 2007 in med 8.30 in 10. uro do 27. 11. 2007 pri osebi v vložišču Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana ali dobijo na spletni strani agencije (http:/www.arrs.gov.si/sl/razpisi). 13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Gabrijeli Biserki Šertel osebno ali po tel. 01/400-59-18, vsak delavnik od 9. do 13. ure, e-mail: biserka.sertel@arrs.si.

AAA Zlata odličnost