Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007

Kazalo

Št. 331-16/2007/1 Ob-28885/07 , Stran 7043
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije. Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje vlog, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leti 2007 in 2008 znaša 10.300.000 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%. II. Vlagatelji Do podpore pomoči mladim prevzemnikom kmetij so upravičeni vlagatelji, ki opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost na območju Republike Slovenije, starejši od 18 let in mlajši od 40 let, oziroma so dopolnili 40 let v letu prijave na razpis in pri katerih gre za prvi lastniški prevzem kmetije. III. Predmet podpore Predmet podpore je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije. Sredstva za ta namen se dodelijo v obliki enkratne finančne pomoči na podlagi doseženih in ovrednotenih točk. IV. Pogoji za dodelitev sredstev A. Splošni pogoji: 1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Zaradi kontrole podatkov s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju ARSKTRP) mora vlagatelj (tudi pri izdelavi poslovnega načrta) uporabljati podatke iz uradnih evidenc in zadnje oddane zbirne vloge za ukrepe kmetijske politike. 2. Vlagatelj mora predložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. 3. Upravičenec, ki pridobi sredstva na podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od zadnjega izplačila sredstev. 4. Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt osebni oziroma transakcijski račun v Republiki Sloveniji. 5. Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, jih porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu s pogodbenimi obveznostmi, mora vrniti vsa že pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 6. Prejemnik sredstev iz prejšnje točke ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja oziroma prejema zahtevka za vračilo sredstev na podlagi izvedene administrativne kontrole, ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. B. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kmetija: 1. Kmetija mora biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev. 2. Kmetija mora v tekočem letu, v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu za neposredna plačila za tekoče leto, kakor jih določajo predpisi o izvedbi ukrepov kmetijske politike. 3. Kmetija mora ob oddaji vloge imeti v lasti vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih površin, razen v primeru kmetij, ki se ukvarjajo z intenzivno rastlinsko dejavnostjo, s čebelarstvom ali z intenzivno vzrejo perutnine za meso ali jajca ali z vzrejo kuncev za meso ali z intenzivno vzrejo govedi, konjev, prašičev ali drobnice. V teh primerih mora imeti kmetija ob oddaji vloge v lasti vsaj 40 čebeljih družin, oziroma imeti v stalni reji vsaj: a) 1000 pitancev perutnine ali 200 puranov v turnusu ali 400 nesnic ali b) 50 plemenskih samic oziroma 200 pitancev v turnusu v primeru reje kuncev za meso ali c) 5 GVŽ živali za intenzivno vzrejo govedi, konjev, prašičev ali drobnice. Za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov ali – 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, pašnikov ali – 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, pokritih površin v vrtnarstvu, pri pridelavi jagod ali jagodičja, pridelava gob ali – 8 ha gozdov. V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje dejanska raba površin v letu prenosa na podlagi podatkov o grafični enoti rabe iz zadnje oddane zbirne vloge. V primeru rabe gozdnih površin se šteje raba po zemljiškem katastru. C. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati mladi prevzemnik kmetije: 1. Vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je predmet prevzema in je starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma je dopolnil 40 let v letu prijave na razpis in gre za njegov prvi lastniški prevzem. 2. Prvi lastniški prevzem kmetije mora biti opravljen v času največ 18 mesecev pred izdajo odločbe. Kot prvi lastniški prevzem kmetije se šteje prvi lastniški prevzem celotne kmetije. To pomeni vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. V primeru, da zaradi dolgotrajnosti postopka vpis v zemljiško knjigo še ni izveden, je za izpolnitev pogoja potrebno predložiti zahtevek za vpis v zemljiško knjigo. Za prvi lastniški prevzem šteje tudi lastniški prevzem kmetije, ki je po obsegu kmetijskih površin večja kot kmetija, ki jo je do tega prevzema imel v lasti mladi prevzemnik in za namen tega ukrepa še ni koristil sredstev tega ukrepa. 3. Ob predložitvi vloge mora biti prevzeta celotna kmetija (vključno z gospodarskimi poslopji, zemljišči, stroji in stanovanjskimi površinami) s strani mladega kmeta, oziroma s strani mladega kmeta in njegovega zakonca iz naslova zakonske ali zunajzakonske skupnosti. Iz prevzema so lahko izključene površine skupaj v velikosti do 0,5 ha primerljivih kmetijskih površin, ki jih lahko zadrži prenosnik ali se uporabijo za izplačilo dedičev, ob upoštevanju pogojev, da ima upravičenec ob oddaji vloge v lasti vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih površin. Če je stanovanjsko vprašanje mladega prevzemnika rešeno, lahko ostale stanovanjske površine ostanejo v lasti prenosnika. Stanovanjsko vprašanje prevzemnika je rešeno, če prevzemnik posreduje dokazila, iz katerih je razvidno, da je lastnik ali solastnik stanovanja ali hiše. 4. Vlagatelj se obvezuje, da bo opravljal dejavnost skladno s poslovnim načrtom ter da bo nosilec in lastnik kmetijskega gospodarstva še najmanj 5 let po prejemu pomoči iz naslova tega ukrepa, razen v primeru višje sile. Za primer višje sile se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in katerih posledic ni mogoče odvrniti (kmetova smrt, dolgoročna poklicna nezmožnost kmeta, razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan, ko je bila sprejeta zaveza, huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva, nenamerno uničenje objektov za živino na kmetijskem gospodarstvu, kužna bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino ali njen večji del). O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora upravičenec, v primeru njegove invalidnosti ali smrti pa svojci, nemudoma oziroma najpozneje v desetih dneh od dogodka obvestiti ARSKTRP. 5. Vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge ustrezna poklicna znanja in mora biti ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti. Za izpolnjevanje ustreznega poklicnega znanja in usposobljenosti mora mladi prevzemnik imeti: a) najmanj dokončano poklicno šolo s področja kmetijstva ali kmetijski sorodno izobrazbo (agroživilska, veterinarska, gozdarska, lesarska) in najmanj 3 leta izkušenj z delom na kmetiji ali b) najmanj uspešno končano osnovno šolo in vsaj 5 let izkušenj z delom na kmetiji in pridobljeno nacionalno kvalifikacijo s področja kmetovanja. Če mladi prevzemnik ob prijavi na razpis ne izpolnjuje pogojev glede poklicnih znanj in usposobljenosti, mora potrebno izobraževanje predvideti v poslovnem načrtu in v roku največ 36 mesecev od odločbe o pridobitvi sredstev pogoj izpolniti. O izpolnitvi pogoja obvesti ARSKTRP. 6. Vlagatelj mora predložiti poslovni načrt za obdobje petih let. Poslovni načrt mora imeti sledeče vsebine: a) osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu (opis stanja na kmetiji ob prevzemu) in b) opis potreb in razvojnih ciljev za obdobje petih let po prevzemu kmetije (upravičenec vpiše naložbe, ki jih namerava izvesti v obdobju pet let po prevzemu, ker bo njihova navedba v tem poslovnem načrtu pogoj za pridobitev sredstev kot mladi prevzemnik) in c) načrt izobraževanja v primeru, da upravičenec ne izpolnjujete zahtevane izobrazbe v skladu s tem ukrepom. 7. Če prejemnik sredstev ob kontroli, ki se izvede po preteku treh let po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev iz naslova tega ukrepa ne izpolni ciljev, ki si jih je zadal v poslovnem načrtu, mora vrniti vsa prejeta sredstva iz naslova tega ukrepa. V primeru, da poslovni načrt predvideva tudi naložbe iz ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz PRP 2007-2013 (v nadaljevanju: Posodabljanje) ter pridobi podporo v okviru ukrepa Posodabljanje, mora cilje, ki si jih je zadal s poslovnim načrtom, izpolniti najkasneje v roku pet let od zadnjega izplačila sredstev iz naslova ukrepa Posodabljanje. 8. V primeru, da na osnovi vsebine predloženega poslovnega načrta, na razpisu iz drugih ukrepov po tej uredbi, ni uspel pridobiti sredstev ali jih je pridobil časovno drugače, se smatra, da ni kršil določil poslovnega načrta. 9. Upravičenec mora najkasneje v roku 30 dni od izdaje odločbe o dodelitvi sredstev pričeti s spremljanjem rezultatov gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo po metodologiji FADN in zagotoviti obdelavo teh podatkov. Obvezuje se tudi, da bo spremljal rezultate gospodarjenja na kmetiji po tej metodologiji in zagotovil obdelavo teh podatkov vsaj še 5 obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa. Če se na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko pridelavo že izvaja spremljanje gospodarjenja iz naslova knjigovodstva po dejanski dohodkih, spremljanje finančnih rezultatov gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno. 10. Upravičenec je dolžan na zahtevo ARSKTRP poročati še pet let od prejema sredstev. 11. Upravičenec se strinja, se kot prejemnik sredstev, opis aktivnosti oziroma in znesek odobrenih javnih sredstev, objavijo njegovi podatki na spletni strani MKGP. V. Omejitve Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isti namen le iz naslova enega ukrepa Uredbe. VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev Splošni finančni pogoji Višina dodeljenih sredstev za pomoč mladim prevzemnikom kmetij znaša največ do 40.000 EUR na upravičenca. Določi se na podlagi doseženih točk pri ocenitvi prispelih vlog, ki bodo izpolnjevale predpisane pogoje. Dodeli se v obliki enkratne finančne pomoči. VII. Višina sredstev Vloge bodo točkovane na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Dokazljivi stroški pod točko E so: notarski stroški, sodni stroški, stroški za izdelavo razpisne dokumentacije in prilog k vlogi, izplačilo dednih deležev, nakup kmetije in stroški sodnih cenilcev ali sodnih izvedencev, in se upoštevajo na podlagi računov in dokaznih sredstev, ki se morajo glasiti na ime mladega prevzemnika. Davek na dodano vrednost ni upravičljiv strošek. Pri izplačilu dednih deležev so dokazljivi stroški izplačila dedičev (v denarju in/ali v lesu in/ali v kmetijskih zemljiščih v dovoljenih omejitvah in/ali v gradbenih parcelah ali površinah), ki so navedeni v pogodbi. Dediči prenosnikov morajo z lastnoročnim podpisom na izročilni oziroma darilni pogodbi izjaviti, da po smrti prenosnikov ne bodo uveljavljali zakonitega dednega deleža. V primeru izplačila dednih deležev v denarju je pogodbi potrebno priložiti dokazilo o dejansko opravljenem izplačilu dedičem (bančno nakazilo, položnica ali dokazilo, da je bilo izplačilo izvršeno preko elektronskih poti, ki mora biti potrjeno z originalnim žigom banke, preko katere je bila transakcija izvršena). V primeru izplačila dednih deležev v lesu, zemljiščih ali objektih se upošteva že opravljen posel, kar mora biti dokazljivo na podlagi notarsko overjene izjave prejemnika, da je dediščino dejansko prejel. Vrednost dediščine mora oceniti sodni cenilec ali sodni izvedenec, ki je pristojen za določeno področje. Priložen mora biti cenilni zapisnik oziroma izvedensko mnenje. ARSKTRP bo ocenila vse pravočasne in popolne vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge bodo točkovane skladno z merili za ocenjevanje vlog, ki so sestavni del razpisa. Maksimalno število točk je 200, pri čemer je vrednost točke 200 EUR. VIII. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/ in na vseh Kmetijsko gozdarskih zavodih. Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti v informacijski pisarni ARSKTRP in na INFO točkah po Sloveniji, ki skrbijo za obveščanje in informiranje o ukrepu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! IX. Rok in način prijave Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), od 5. novembra 2007, od 8. ure dalje, do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki bo objavljen na enak način, kot je bil objavljen javni razpis. Kolikor bo vloga na pošti oddana pred 8. uro dne 5. novembra 2007, velja kot datum in čas vložitve vloge 5. november 2007 ob 8. uri. Vloga se vlaga na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani v mapah ter mora biti priložen natančen seznam vstavljene dokumentacije podpisan s strani vlagatelja. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, naslov vlagatelja in ime, priimek ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Pomoč mladim prevzemnikom kmetij«. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah. X. Obravnava vlog in postopek odobritve ARSKTRP odpira in obravnava vloge po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu popolnosti vlog do porabe razpisanih sredstev za posamezen ukrep. V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, se v primeru, da imata na končnem mestu liste prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih z žigom ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v prisotnosti vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji. Z žrebom se določi vrstni red vlog. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in prisotni vlagatelji. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. Po odprtju vloge, se le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od prejema vloge pisno pozove na dopolnitev. Kolikor ARSKTRP v roku 30 dni od prejema vloge, ki je nepopolna, vlagatelja ne pozove na dopolnitev, se šteje, da je bil vlagatelj pozvan 30. dan po prejemu vloge na ARSKTRP. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Vsaka dopolnjena vloga dobi status nove vloge in se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum prispetja vloge se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje po pošti. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom preverjanja pregleda popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. Popolna vloga se uvrsti na listo popolnih vlog in dobi zaporedno številko. V primeru, da nepopolna vloga ni bila pozvana na dopolnitev v roku 30 dni od prejema, se jo datumsko uvrsti na listo popolnih vlog tako, da se 30. dnevu od prejetja vloge prišteje dneve dejanske dopolnitve. Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo prejetih ali popolnih vlog. Preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa in vsebinske ustreznosti vlog se izvede po vrstnem redu uvrščene vloge na listi popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo, v kateri je določena višina sredstev. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na ARSKTRP. Na podlagi odločb o odobrenih sredstvih ARSKTRP sklene z upravičenci pogodbe, s katerimi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev. Brez predhodnega soglasja ARSKTRP, se odstopanje od pogodbenih določil ali poslovnega načrta oziroma investicijskega programa s strani upravičenca, lahko šteje kot odstop od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe mora upravičenec vrniti vsa že pridobljena sredstva v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja in kraj), opis aktivnosti in znesek odobrenih sredstev, bodo objavljeni na spletni strani MKGP. ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev ali javnih razpisov. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem lahko izvaja tudi organ upravljanja za izvedbo PRP 2007–2013.

AAA Zlata odličnost