Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

SV 495/07 Ob-12744/07 , Stran 3190
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 495/07 z dne 25. 4. 2007, sta bili: nepremičnina – poslovni prostor št. 8 v izmeri 213,71 m2, ki se nahaja v pritličju objekta A, ki stoji na parc. št. 422/4, k.o. Melje, št. ZKV 41 in poslovni prostor št. 2b, v izmeri 166,52 m2, ki se nahaja v kletni etaži objekta A, ki stoji na parc. št. 422/4, k.o. Melje, št. ZKV 41 in kar vse je zastaviteljica družba Meta Tobak, trgovina in storitve d.o.o., matična št. 1765221, s sedežem na naslovu Pristaniška ulica 008, 2000 Maribor, kot kupec pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 12. 2006, ki jo je sklenila s prodajalcem – družbo Makedonija – Trade d.o.o. Ljubljana, zastavljena v korist banke – upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem na naslovu Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5860571, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini 200.000 EUR, s pripadki in z obrestno mero, ki je spremenljiva ter za redne in interkalarne obresti enaka vsoti Euriborja za 6-mesečne depozite in marže, pri čemer znaša marža 2,60% letno in je nespremenljiva, z možnostjo odstopa od kreditne pogodbe s strani upnice v primerih navedenih v osmem členu kreditne pogodbe št. 4071-LD/07113/00040-KA, z vračilom glavnice v 120 zaporednih mesečnih obveznostih, ki zapadejo v plačilo vsakega 21. v mesecu, z vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve in zapadlostjo zadnje mesečne obveznosti v plačilo na dan 21. 4. 2017.

AAA Zlata odličnost