Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

SV 402/07 Ob-12567/07 , Stran 3190
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žalca, opr. št. SV 402/07 z dne 25. 4. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje številka 7 na naslovu Prebold 127/E, v skupni izmeri 59,05 m2, stoječ na parc. št. 318/17 k.o. Prebold, last zastavitelja Bela Franca, EMŠO 2704957500158, stanujočega Prebold, Na zelenici 17, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 26. 1. 1993, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, pošta Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje denarne terjatve banke upnice do kreditojemalke Bela Mojce, EMŠO 2307959505336, stanujoče Prebold, Na zelenici 17, na podlagi pogodbe o dolgoročnem potrošniškem kreditu z valutno klavzulo številka 110465-300, v znesku 41.015 CHF, z zapadlostjo zadnje anuitete 30. 6. 2022, z obrestno mero Libor + 2,35%, kar na dan sklenitve pogodbe znaša 4,79% in skupno letno efektivno obrestno mero, ki ob odobritvi kredita znaša 5,11% ter možnostjo predčasne zapadlosti kredita, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi jih banka – upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost