Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

SV 466/07 Ob-12389/07 , Stran 3189
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 466/07 z dne 19. 4. 2007, je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje št. 82, v sedmem nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Cesta zmage 92 v Mariboru, v skupni izmeri 53,75 m2; večstanovanjska stavba leži na parc. št. 2405/1 (pred parcelacijo parc. št. 2405), vl. št. 2307, k.o. Tabor, katero je zastavitelj Milašinović Uroš, EMŠO 0204981500347, Cesta zmage 92, Maribor, pridobil na podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 3. 2003, ki jo je sklenil z družbo prodajalko – SGP Stavbar Megrad d.o.o. – v stečaju, zastavljena v korist banke – upnice Banke Celje d.d. Bančna skupina Banke Celje, s sedežem na naslovu Vodnikova 2, 3000 Celje, matična številka 5026121, za zavarovanje neposredno izvršljive upničine denarne terjatve v višini 16.000 EUR s pripadki in spremenljivo referenčno obrestno mero Euribor 6M – šestmesečni Euribor s pribitkom v višini 2,05% letno in kateri je ves čas trajanja kreditnega razmerja fiksen, z ostalimi pogoji določenimi v pogodbi o stanovanjskem kreditu št. 375-63756382012340 in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita v plačilo na dan 30. 4. 2017.

AAA Zlata odličnost