Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

Ob-12194/07 , Stran 3170
1. Splošni podatki Prostori trdnjave Kluže so last Občine Bovec. Z lastnimi sredstvi, sredstvi Ministrstva za kulturo, Evropske unije ter sponzorjev jih že več let intenzivno urejamo. Namembnost, določena s projektno nalogo Fedje Klavora, u.d.i.a., potrjena na 4. seji Občinskega sveta z dne 27. 3. 2003, v trdnjavi vključuje naslednje dejavnosti: – informacijsko pisarno Lokalne turistične organizacije Bovec v spodnji avli trdnjave, – stalni razstavni prostor, s katerim razpolaga Tolminski muzej, v pritličju – desni trakt, – prostor, v katerem bo razstavljalo Društvo 13–13 (prostor v kleti), – prostora, namenjena gostinski ponudbi v levem traktu pritličja (predmet najema), – razstavno-protokolarni prostor – poročna dvorana v zadnjem prostoru levega trakta v nadstropju, – prostor za seminarsko čezmejno dejavnost s pisarno in depojem (zadnji trije prostori desnega trakta v nadstropju), – prostori za nestalne ter prodajne razstave v nadstropju, – dvorišče za prireditveno dejavnosti (gledališke predstave, koncerti in podobno). Sanitarni prostori so v podpritličju (vhod iz avle) v centralnem delu trdnjave (1 moški, 1 ženski WC), za gostinsko osebje so sanitarni prostori v nadstropju, ker v pritličju zanje ni dovolj prostora (predmet najema). 2. Namembnost poslovnega prostora Gostinska ponudba je v tovrstnih objektih, v našem primeru sicer predvidena kot dopolnilna dejavnost, izrednega pomena za razvoj primarnih – razstavne, prireditveno-protokolarne in seminarske dejavnosti. Ob zagotavljanju kvalitetnih storitev gostinstvo lahko pomembno prispeva k obiskanosti in prepoznavnosti Kluž in s tem tudi vpliva na tržnost ponudbe. Prostori za gostinstvo ne predvidevajo kuhinjskih prostorov, predvidena je ponudba okrepčevalnice. Za namen okrepčevalnice bo Občina Bovec v letu 2007/08 dala v najem en neopremljen prostor s površino 34,10 m2 (3), predprostor s površino 5,30 m2 (2), prostor z WC-jem in tušem za gostinsko osebje s prostorom za garderobo in čistila s površino 10,10 m2 (1) ter prostor za skladišče bifeja s površino 10,40 m2 (5). Prostor, ki ga Občina Bovec daje v najem je neopremljen, najemnik naj bi ga opremil kot tematski bife. Komunalni priključki so zagotovljeni. 3. Obdobje, za katerega se poslovni prostor daje v najem ter pogoji poslovanja Poslovni prostor za gostinsko dejavnost se daje v najem za dve leti z možnostjo podaljšanja. Trdnjava Kluže je odprta med poletno sezono in sicer od junija do oktobra. Urnik in pričetek obratovanja določi Občina Bovec v dogovoru z LTO Bovec, ki vodi informacijsko pisarno. Urnik obratovanja gostinskega lokala naj bi bil usklajen z urnikom odprtja trdnjave. Za to obdobje je treba pridobiti ustrezno upravno dovoljenje za sezonsko gostinsko dejavnost. Od najemnika se v letu 2007 pričakuje, da: – nudi dovolj primerno začasno notranjo opremo, – da njegova ponudba ustreza merilom izbora, pri čemer je ponudnik registriran za gostinsko dejavnost, izpolnjuje s tem v zvezi vse predpisane pogoje ter namerava pridobiti vsa potrebna upravna dovoljenja, – se je pripravljen dogovarjati s programskim svetom ter ostalimi uporabniki objekta (TIC Bovec, Tolminski muzej, Festival Kluže, Društvo 13-13). 4. Kdo se lahko prijavi Prijavijo se lahko vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za gostinsko dejavnost. 5. Rok prijave ter obvezna označba kuverte Rok prijave ponudnikov je 15 dni od objave v Uradnem listu. Prijavo je treba poslati na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec s pripisom: Gostinstvo Kluže – ne odpiraj. 5. Izklicna cena najemnine ter višina jamčevalnega zneska za resnost ponudbe Najemnina se obračunava in plačuje za obdobje obratovanja. Začetna cena mesečne najemnine je po odloku Občine Bovec o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradno glasilo št. 1, 20. 1. 1997) za območje III – ostala naselja v Občini Bovec 6 DEM s protivrednostjo 3 EUR/m2 za najeto površino. V najem Občina Bovec v letu 2007/08 daje prostor okrepčevalnice (34,10 m2), predprostor (5,30m2) ter prostor z WC-jem in tušem za gostinsko osebje s prostorom za garderobo in čistila (10,10 m2), in prostor za skladišče bifeja (10,40 m2), skupaj 59,9 m2 kar v letu 2007/08 znaša 179,7 EUR/mesečno. Ponujena najemnina ne sme biti nižja od minimalne. Tri mesečne začetne najemnine morajo interesenti plačati v razpisnem roku na transakcijski račun Občine Bovec: 01206-0100015128, številka sklica: 4302-09-2007 kar znaša 179,7 EUR x 3 mesece). Potrdilo o plačanem jamčevalnem znesku za resnost ponudbe je treba priložiti ponudbi. Plačano jamstvo za resnost ponudbe se ponudnikom, katerih ponudba ne bo sprejeta, povrne v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. 6. Plačevanje obratovalnih stroškov Vse obratovalne stroške gostinskega obrata poravnava najemnik, s tem, da vodooskrbo zagotavlja Občina Bovec brezplačno. 7. Kaj vsebuje vloga? (1) izpolnjen Prijavni obrazec (2) kratek opis dejavnosti ponudnika ter vizija (lasten program) gostinske ponudbe v trdnjavi Kluže – dopiši! (lahko tudi samostojna priloga) (3) Izjava ponudnika, da ima registracijo za opravljanje gostinske dejavnost (obvezno priloži) (4) izpolnjena Izjava o strinjanju s pogoji poslovanja (5) izpolnjena Izjava o višini ponujene mesečne najemnine (6) kopija potrdila o plačilu jamstva za resnost ponudbe (obvezno priloži) 8. Odpiranje ponudb Prispele ponudbe odpre Odbor za gospodarstvo pri Občini Bovec ter ugotovi, če izpolnjujejo pogoje javnega natečaja. Ponudbe, ki ne izpolnjujejo pogojev, izloči, ostale pa obravnava na podlagi kriterijev Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradno glasilo Občine Bovec št. 1/20. 1. 1997) ter svoje ugotovitve in predlog o izbiri posreduje Občinskemu svetu Občine Bovec. Občinski svet na podlagi predloga o izbiri sprejme sklep o oddaji poslovnega prostora v najem. 9. Merila ocenjevanja Upoštevajo se kriteriji ocenjevanja prispelih ponudb, kakor je navedeno v Odloku o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradno glasilo Občine Bovec št. 1/20. 1. 1997), in sicer: – ponujena dejavnost, ki se bo v poslovnem prostoru opravljala (vsebinsko vrednotenje), – ponujena višina najemnine za poslovni prostor, ki ne more biti nižja od tiste, ki je navedena v razpisu. Pogoj za obravnavo vlog je popolna razpisna dokumentacija. V primeru enakovrednih ponudb ima prednost tisti ponudnik, ki ima stalno bivališče oziroma sedež podjetja v občini Bovec. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe ustavi. 10. Sklepanje pogodbe Vsi ponudniki, ki bodo sodelovali pri javnem zbiranju ponudb, bodo o odločitvi Občinskega sveta seznanjeni v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik mora skleniti najemno pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dokončnosti sklepa o izbiri, sicer se v primeru, da se pogodba ne sklene, jamstvo za resnost ponudbe ne vrne. Pritožbo zoper sklep je možno vložiti v 15 dneh od dneva, ko je ponudnik prejel sklep o izbiri, župan pa pritožbo obravnava v roku 30 dni od njene vložitve. Odločba župana je dokončna. 11. Dodatna vprašanja ter možnost udeležbe na informativnem sestanku Za vse informacije v zvezi z zbiranjem ponudb sta na voljo Robert Trampuž, podžupan Občine Bovec (GSM: 041/748-556) ter Iris Stres, Služba za družbene dejavnosti Občine Bovec (tel. 05/38-86-758 ter GSM: 051/361-070). Informativni sestanek z ogledom prostorov, namenjenih gostinski dejavnosti, ki so vsebina najema, razpisanega s tem natečajem, bo v trdnjavi Kluže po predhodnem dogovoru. Predlog pogodbe in skice prostorov so na ogled v sprejemni pisarni Občine Bovec in na spletni strani Občine Bovec (www.obcina.bovec.si). 12. Dostopnost razpisne dokumentacije Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Bovec (www.obcina.bovec.si) in v sprejemni pisarni Občinske uprave Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, tel. 05/3841-900 vsak delovni dan od 8. do 15. od dneva objave do roka oddaje ponudb (26. 4.–11. 5. 2007). Javno zbiranje ponudb je v Občini Bovec vodeno z razpisno dokumentacijo pod zaporedno številko 4302-09/2007. Datum objave razpisne dokumentacije javnega zbiranja ponudb je 26. 4. 2007.

AAA Zlata odličnost