Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

Ob-12170/07 , Stran 3170
1. Predmet prodaje: 1.1. stanovanje št. 07 v pritličju večstanovanjske hiše na naslovu Cesta na Roglo 17A, Zreče, identifikacijska št. stavbe 933, v izmeri 48,68 m2. 2. Cena: 1.1. na podlagi cenitve stalnega sodnega izvedenca gradbene stroke z izpitom za vrednotenje nepremičnin, iz februarja 2007, znaša indikator tržne vrednosti 40.000 € (oziroma 9,585.600 SIT). Davek na promet z nepremičninami (2%), stroške overitve prodajne pogodbe ter stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec. 3. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno. 4. Varščina za stanovanje: Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% cene stanovanja na TRR Občine Zreče, št. 01344-0100003613, sklic 7200-010. Potrdilo o plačilu se priloži ponudbi. Varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem neuspešnim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh od odpiranja ponudb. 5. Pisne ponudbe za stanovanje morajo vsebovati: Pri prodaji nepremičnine na podlagi javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji. Pisna ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku: naziv kupca in njegov točen naslov: fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, elektronski naslov, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega dokumenta, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu; pravne osebe pa morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, telefonsko številko, elektronski naslov, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, k ponudbi morajo priložiti tudi izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni. Predložiti mora tudi potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 8 dni, – navedbo nepremičnine, ki je predmet javne ponudbe, – dokazilo o plačani varščini, – dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje kriterijev. 6. Sklenitev pogodbe Z izbranim ponudnikom za posamezno stanovanje se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko je prejel obvestilo o odločitvi komisije, o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine v predvidenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, in je pogodba razveljavljena po samem zakonu. Če kupec ne plača v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa, se mu vrne plačani del kupnine, ki ostane po pokritju vseh stroškov, ki so nastali zaradi kupčevega odstopa od nakupa. Nepremičnina preide v last in posest kupca šele po plačilu celotne kupnine. 7. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika za posamezno stanovanje so: Prednostna kategorija je najemnik- imetnik stanovanjske pravice, ki mu je bilo stanovanje dano v najem za nedoločen čas. V primeru, da najemnik ponudbe o prodaji stanovanja ne izkoristi, imajo prednost etažni lastniki te večstanovanjske stavbe. V primeru, da so ti pogoji izenačeni med dvema ali več ponudniki, bo imel prednost ponudnik, ki je občan Občine Zreče ter bo ponudil višjo ceno. V primeru, da so še ti pogoji izenačeni med dvema ali več ponudniki, bo kot najugodnejši ponudnik štel tisti, ki bo ponudil še druge dodatne ugodnosti oziroma bo prodajalec ponudnike, ki so podali enakovredne ponudbe pozval k dopolnitvi ponudbe in bo nato med pridobljenimi ponudbami izbral najugodnejšega ponudnika. 8. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v osmih dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Zreče. V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbo dopolnijo v posameznih elementih. Komisija po zaključenem postopku predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 9. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati najkasneje v roku 10 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe in sicer na račun Občine Zreče, št. 01344-0100003613, sklic 7200-010. 10. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem telefonskem dogovoru na tel. 03/757-17-00, kjer so na voljo tudi druge informacije. Kontaktna oseba je Štefan Posilovič ali Milena Slatinek. 11. Občina Zreče lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačano varščino. Prav tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom ter ponudnikom ne prizna nobenih stroškov s pripravo pisne ponudbe. 12. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče z oznako »Ponudba za nakup stanovanja – ne odpiraj«. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po objavi razpisa.

AAA Zlata odličnost