Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

Ob-12037/07 , Stran 3169
1. Predmet javnega poziva je sofinanciranje krajših oblik dodatnega strokovnega izobraževanja (do enega meseca) na področju delovanja ustanove ali na področju šolskega oziroma študijskega programa, ki so namenjene: – zaposlenim v ustanovah oziroma zavodih s sedežem v Mestni občini Nova Gorica, – dijakom in študentom s stalnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica. 2. Pogoji za sofinanciranje: – dodatno strokovno izobraževanje mora biti v interesu ustanove oziroma zavoda ali mora zasledovati cilje šolskega oziroma študijskega programa, – kandidata mora prijaviti ustanova ali zavod, – ustanova, zavod ali posameznik morajo zagotoviti najmanj 2/3 potrebnih sredstev za dodatno strokovno izobraževanje. 3. Višina finančnih sredstev, ki so predmet javnega poziva je 12.519 EUR. 4. Prijavite se lahko samo na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure ali na spletni strani http://www.nova-gorica.si. Vloga mora vsebovati naslednjo dokumentacijo: – podatke o prijavitelju, – podatke za nakazilo sredstev, – kratko predstavitev kandidata z opisom dosedanjega dela, – predstavitev prijavljenega programa, – predračun stroškov programa s specifikacijo, – strukturo financiranja programa, – višino zaprošenih sredstev, – reference kandidata, – mnenje ustanove oziroma zavoda, ki je zainteresirana za izobraževanje, – izjavo. Prijavitelj mora plačati upravno takso v višini 250 točk (trenutno 17,725 EUR) v obliki upravnih kolkov. Takse ni potrebno plačati zavodu, ki prijavlja izobraževanje dijakov ali študentov. 5. Vlogo pošljite v zaprti kuverti na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, s pripisom »Javni poziv 2007 – dodatno strokovno izobraževanje« »Ne odpiraj« in navedbo naslova prijavitelja. 6. Rok za prijavo je do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 10. 2007. Za pravočasno se šteje vloga, ki je do izteka roka za prijavo oddana na pošto s priporočeno pošiljko oziroma do 12. ure istega dne vložena v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica. Nepravočasne vloge Oddelek za družbene dejavnosti s sklepom zavrže. Nepopolno vlogo mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori Oddelek za družbene dejavnosti s sklepom vlogo zavrže. S sklepom se zavržejo tudi prijave, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena ustanova oziroma zavod. 7. Merila za izbor: – kvaliteta in zahtevnost programa, – pričakovani rezultati in pomen za Mestno občino Nova Gorica, – ocena realnosti finančne konstrukcije, – reference prijavitelja (redno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do Mestne občine Nova Gorica, doseženi rezultati v preteklih obdobjih). Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja. Oddelek za družbene dejavnosti bo izdal odločbo v roku 30 dni od dneva vložitve vloge. Razmerje med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom sredstev se uredi s pogodbo. 8. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica pri Majdi Stepančič, tel. 05/335-01-63 ali 335-01-61.

AAA Zlata odličnost