Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

Ob-12173/07 , Stran 3166
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj generalnega direktorja Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost v Ministrstvu za gospodarstvo. Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri; – najmanj sedem let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. 5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot izbrani kandidat predlagan v imenovanje na položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS, št. 139/06). Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani Ministrstva za javno upravo -http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na delovnem mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma dokazili. Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in drugih razvitejših državah sveta. Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer: – poznavanje problematike področja, – strokovno uveljavljenost na področju, – poznavanje pravne ureditve področja, – poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave, – poznavanje načrtovanja in uporabe proračunskih sredstev; – poznavanje delovanja institucij EU in pravnega reda EU s področja dela. Poznavanje delovanja institucij EU in pravnega reda EU s področja dela lahko kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami. Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne institucije. Za izbranega kandidata, se v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno«. Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno vizijo vodenja in razvoja Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost v Ministrstvu za gospodarstvo. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Kotnikova 5. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Generalni direktor Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost v Ministrstvu za gospodarstvo bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa »Vodenje in upravljanje v upravi«, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, tel. 01/478-16-70. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Nevenka Črešnar Pergar, Aktiva invest, d.d., Dunajska 156, Ljubljana, tel. 01/560-46-71. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne in ostalim kandidatom za položaj, bo izdan pisni sklep posebne natečajne komisije. Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.

AAA Zlata odličnost