Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

Št. 190/07 Ob-12035/07 , Stran 3165
Na podlagi določil 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06, uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB2, št. 62/06, 68/06, 131/06 in 11/07) objavljamo javni natečaj za uradniško delovno mesto: 1. Vodja Urada za urejanje prostora v občinski upravi Občine Tržič. Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu: Podsekretar. Opis del in nalog: – vodenje urada in izvajanje nalog skladno z določbami Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič, – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih, – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog, – dela po nalogu predstojnika. Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem tehnične ali pravne smeri, – najmanj 6 let delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – znanje tujega jezika, – znanje dela z računalnikom. Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6 mesečnim poskusnim delom. V primeru, da izbrani kandidat/kandidatka nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga/jo predstojnik lahko imenuje v naziv pod pogojem, da navedena pogoja izpolni v roku enega leta od dneva sklenitve delovnega razmerja. Prijava mora vsebovati: – izjavo kandidata/kandidatke o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – izjavo kandidata/kandidatke, da je državljan/ka Republike Slovenije, – izjavo kandidata/kandidatke, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo kandidata/kandidatke, da zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev podatkov iz 3., 4. in 5. alineje iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter, da kandidat/kandidatka v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil/a. Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih občinske uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič in na terenu. Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Tržič na naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za uradniško delovno mesto Vodja Urada za urejanje prostora« ali na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, www.trzic.si. Občina Tržič bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja smo na voljo na tel. 04/597-15-10 (Melita Nikše).

AAA Zlata odličnost