Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

Št. 110-0005/2007 Ob-12032/07 , Stran 3164
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec za pravne zadeve v Občini Ivančna Gorica. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo pravne smeri; – najmanj šest let delovnih izkušenj; – opravljen pravniški državni izpit; – znanje uradnega jezika; – poznavanje dela z računalnikom; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, – vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov, – izvajanje vseh pravnih nalog v organu, – sodelovanje v projektnih skupinah in oblikovanje gradiv s predlogom pravnih rešitev, – priprava splošnih, internih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil organa, – opravljanje drugih del po nalogu predstojnika. Prijava mora vsebovati 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ivančna Gorica pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec II, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec za pravne zadeve, številka: »110-0005/2007« na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in spletni strani Občine Ivančna Gorica. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obc.ivancna.gorica@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Tatjana Markelj tel. 01/781-21-01. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost