Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

Su 010111/07 Ob-12030/07 , Stran 3163
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 UPB-2, s spremembami) Okrajno sodišče v Radovljici, Gorenjska cesta 15, 4240 Radovljica, objavlja javni natečaj za 1 prosto uradniško delovno mesto: višji pravosodni svetovalec III – strokovni sodelavec (1 prosto delovno mesto za nedoločen čas) na Okrajnem sodišču v Radovljici. Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosta delovna mesta, izpolnjevati še naslednje pogoje: 1. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna izobrazba pravne smeri z opravljenim pravniškim državnim izpitom, – najmanj 2 leti delovnih izkušenj, – poznavanje dela z računalnikom, – znanje uradnega jezika, – znanje svetovnega tujega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen pravniški državni izpit. 2. Okvirna vsebina del in nalog na delovnem mestu strokovnega sodelavca je: – proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, pripravljanje strokovnih podlag za sprejem odločitev, pripravljanje odločitev, pripravljanje obrazložitve odločitev, – spremljanje in proučevanje prakse tujih sodišč ter tuje strokovne literature, – sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavo, vodenje obravnav, – priprava osnutkov sodnih odločb, – izvrševanje zadev uprave organa, – vodenje in koordiniranje dela osebja organa, – priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil organa, – opravljanje najzahtevnejših strokovnih del skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju in materialnimi predpisi, – sprejem, odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na področju delovanja organa, – priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij, – opravljanje drugih nalog, določenih s področnimi predpisi, – opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predsednice sodišča in sodnikov. 3. Prijava za razpisano delovno mesto strokovnega sodelavca mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo o znanju uradnega jezika in o znanju svetovnega jezika, 4. izjavo o opravljenem pravniškem državnem izpitu, 5. izjavo kandidata, da: – da je državljan RS, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 6. izjavo, da za namen tega javnega postopka dovoljuje Okrajnemu sodišču v Kranju za pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu strokovni sodelavec opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Okrajnega sodišča v Radovljici, Gorenjska cesta 15, 4240 Radovljica. Formalno nepopolne prijave se v skladu 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, št. Su 010111/2007-Okrajno Radovljica« na naslov: Okrožno sodišče v Kranju, Urad predsednika, Zoisova 2, 4000 Kranj, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo obveščeni o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi na spletnih straneh Okrajnega sodišča v Radovljici: http://www.sodisce.si/okrard/. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja in informacije o delovnem področju daje Renata Kušar, tel. 04/271-12-07. V besedilu objave so uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost