Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

Št. 36-2670/07 Ob-12025/07 , Stran 3163
Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana objavlja na podlagi Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 19. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 109/01) javni natečaj za prosto delovno mesto direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana. Za direktorja se lahko imenuje oseba, ki je popolnoma poslovno sposobna in poleg pogojev, določenih z Zakonom o javnih skladih, izpolnjuje še naslednje pogoje: – ima univerzitetno izobrazbo, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih, – ima organizacijske sposobnosti, – zna vsaj en svetovni jezik. Direktor bo imenovan za mandatno dobo štirih let. Zaželeno je, da kandidat predloži program dela javnega sklada za mandatno obdobje. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome; – kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj kandidat predloži fotokopijo delovne knjižice in pisno potrdilo delodajalca oziroma dokazilo o treh letih delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih; – kot dokazilo o znanju svetovnega jezika se šteje fotokopija potrdila ene od institucij, ki izdajajo potrdila o aktivnem znanju jezika ali o opravljenem tečaju jezika na najmanj V. stopnji, fotokopija potrdila fakultete o opravljenem izpitu iz jezika, fotokopija potrdila Državnega izpitnega centra o opravljenem izpitu iz jezika na višji ravni. Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti: Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, s pripisom »razpis za direktorja JSS MOL«. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku. Morebitne dodatne informacije dobite vsak delovni dan od 8. do 15. ure na tel. 01/306-15-44. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost