Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

Ob-12202/07 , Stran 3161
Naziv in sedež organizatorja: Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče. Opis predmeta prodaje: Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 882/2 k.o. Moravče v izmeri 1781 m2, ki se nahaja v naselju Moravče. Parceli je po namenski rabi opredeljena kot poselitveno območje v prostorski enoti MO-SK93 in se prodaja kot celota. Vrsta pravnega posla: prodaja. Izklicna cena in znesek višanja: izklicna cena za celotno površino, tj. 1781 m2, znaša 86.367,05 EUR. Višanje bo mogoče v zneskih po najmanj 1.000 EUR. Davek na dodano vrednost ni vštet v izklicni ceni in se bo obračunal na ceno, ki bo dosežena na javni dražbi. Način in rok plačila: kupnina mora biti nakazana v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na transakcijski račun Občine Moravče št. 01277-0100001755. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina pravnega posla. Občina Moravče bo kupcu za poravnane pogodbene obveznosti izstavila račun. Višina kavcije: višina kavcije za sodelovanje na dražbi znaša 8.636,71 EUR. Kavcija mora biti vplačana na transakcijski račun Občine Moravče št. 01277-0100001755 s pripisom »za dražbo« do petka, 18. 5. 2007 do 13. ure. Vplačana kavcija bo neizbranim ponudnikom brezobrestno vrnjena najkasneje 5 dni po izvedeni dražbi. Vplačana kavcija bo pri izbranemu ponudniku poračunana pri plačilu kupnine. Kraj in čas dražbe: dražba bo v ponedeljek, 21. 5. 2007 ob 10. uri v sejni sobi Občine Moravče na naslovu Vegova 7, 1251 Moravče. Informacije: razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani ponudniki dobijo na vložišču Občine Moravče in na spletnih straneh Občine Moravče http://www.moravce.si. Dokumentacija je brezplačna. Pogoji: Sodelovanje na dražbi je možno po predhodni prijavi. Pisne prijave morajo prispeti na Občino Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, s pripisom »za dražbo« najkasneje do 17. 5. 2007 do 12. ure. Poleg prijave mora posamezni dražitelj do začetka dražbe za sodelovanje na dražbi komisiji predložiti dokazilo o plačilu kavcije in parafirano kupoprodajno pogodbo. Komisija za upravljanje s stvarnim premoženjem lahko s soglasjem župana ustavi postopek do sklenitve kupoprodajne pogodbe, pri tem se dražiteljem povrnejo izkazani stroški za prevzem dokumentacije. Občina Moravče bo sklenila pogodbo s kupcem, ki izpolnjuje pogoje in bo na dražbi ponudil najvišjo kupnino.

AAA Zlata odličnost