Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

Št. 110/2007 Ob-12021/07 , Stran 3160
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekarjeva 6, 1292 Ig, tel. 01/280-23-00, faks 01/280-23-22, e-mail: obcina-ig@siol.net. 2. Opis predmeta prodaje: stavbno nepozidano zemljišče, parcela št. 1857/2-travnik-5436 m2 k.o. Ig, ki se nahaja na območju urejanja VP 14/1 – površine namenjene za poslovno obrtno cono – poslovna dejavnost. 3. Izklicna cena znaša 130 EUR/m2, kar znese skupaj znesek 706.680 EUR + 20% DDV v znesku 141.336 EUR, skupaj tako 848.016 EUR. 4. Javna dražba navedene nepremičnine se bo vršila dne 16. 5. 2007 v prostorih Občine Ig, ob 17.45. 5. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v višini 706.680 EUR, v katero še ni vštet 20% DDV, za znesek najmanj 2.000 EUR. 6. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo sklenila kupoprodajna pogodba v roku največ 8 dni od dneva uspešne dražbe. Varščina po 9. točki se bo uspelemu dražitelju vštela v kupnino. V primeru, da v roku 8 dni ne pride do podpisa pogodbe po krivdi uspelega dražitelja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina pa zapade prodajalcu. 7. Rok plačila celotne kupnine je največ v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine v postavljenem roku je bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina pa zapade prodajalcu. 8. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu kupnine ter drugih obveznosti. DDV, stroške overovitve pogodb ter druge stroške v zvezi z nakupom ter prenosom lastninske pravice plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu kupnine izstavila overjeno zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske pravice na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno posest nepremičnine. 9. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na javni dražbi mora najkasneje do začetka javne dražbe nakazati varščino v višini 70.668 EUR na račun prodajalca Občine Ig številka računa 01237-0100000320, sklic 00 7221-1857-2, s pripisom javna dražba za parcelo št. 1857/2 k.o. Ig ter se na javni dražbi izkazati z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od javne dražbe. 10. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične osebe in pravne osebe, ki se izkažejo s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, in ki: – pravočasno plačajo varščino, – predložijo davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV, – predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje in licitiranje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec, – predložijo številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine. 11. Nepremičnine se prodaja po načelu videno kupljeno. 12. Interesenti se lahko pred začetkom javne dražbe seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji dražbe. Informacije bo v imenu prodajalca nudil Janez Miklič in sicer dne 9. 5. 2007 ob 11. uri. 13. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravnega posla, dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice do nikakršne odškodnine, razen do vračila eventuelno že vplačane varščine. 14. Kontaktna oseba pri prodajalcu Občini Ig je Janez Miklič, tel. 01/280-23-00.

AAA Zlata odličnost