Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

Št. 47800-4/2007/3 Ob-12780/07 , Stran 3158
1. Predmet prodaje: parc. št. 1767/2 – travnik v izmeri 1759 m2, stanovanjska stavba v izmeri 89 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 23 m2 vse k.o. Studor. V naravi nepremičnina predstavlja počitniško hišo z zemljiščem na naslovu Ukanc 133, Bohinj. Stavbni objekt obsega pritličje (dva apartmaja) in mansardo (en apartma), pomožni objekt obsega savno, tuš in dvakrat shrambo za orodje, na parceli je še vrtna uta. Tvorijo ga osnovna zgradba, pomožni objekt in vrtna uta. Neto površina vile je ocenjena na 129,79 m2. Pomožnih objektov na 18,33 m2 in vrtne ute na 24.35 m2. Starost stavbnega objekta je 55 let, starost pomožnega objekta 5 let. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 3. Predkupna pravica Na predmetu prodaje obstaja predkupna pravica skladno z Odlokom o predkupni pravici Občine Bohinj, kjer ima občina predkupno pravico v skladu z Zakonom o urejanju prostora in Zakonom o vodah za priobalno zemljišče, Zakonom o kmetijskih zemljiščih in določilih Zakona o ohranjanju narave (85/2 in 86. člen). Predkupni upravičenci lahko uveljavljajo predkupno pravico pod enakimi pogoji kot drugi ponudniki. 4. Izklicna cena: 550.000 €, najnižji znesek višanja je 10.000 €. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. V primeru, da najvišjo ceno ponudita hkrati dva ali več ponudnikov, se med njimi opravi javna dražba, in sicer dne 16. 5. 2007 na Gregorčičevi 20, soba št. 84 ob 9. uri. Najmanjši dvig kupnine je 10.000 €. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po podpisu pogodbe na račun prodajalca. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe. Lastništvo preide na kupca ob plačilu celotne kupnine in davka na promet nepremičnin. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec ne plača kupnine v navedenem roku. 6. Predmet nakupa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru z upravljalcem objekta »Javnim gospodarskim zavodom Brdo, Protokolarne storitve RS, Predoslje 39, Kranj«. Zaprosila za podrobnejše informacije v zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov brdo@gov.si oziroma na telefon 04/260-10-00. Vprašanja v zvezi z razpisom se naslovi na elektronski naslov gp.gs@gov.si. 7. Kraj, čas zbiranja javnih ponudb: Punudnik predloži prijavo tako, da izpolni in podpiše obrazec ponudbe in obrazec pogodbe, ki sta dostopna na spletni strani http://www.gsv.gov.si/. V primeru težav pri dostopu do omenjene spletne strani se pošlje zahtevek za posredovanje obeh obrazcev na elektronski naslov gp.gs@gov.si. Ponudnik je dolžan vplačati kavcijo v višini 10% izklicne cene na račun 01100-6300109972 sklic 18 15119-720001-74092007. Neizbranim ponudnikom bo kavcija vrnjena v roku 10 dni po odpiranju ponudb. Kolikor uspeli ponudnik ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača kupnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe, se vplačana kavcija zadrži, ter se nepremičnina ponudi v nakup drugemu najugodnejšemu ponudniku. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani predkupnega upravičenca se rok za sklenitev pogodbe ustrezno podaljša za čas, ki je z zakonom predpisan za uveljavitev predkupne pravice in se uspelemu ponudniku kavcija vrne brezobrestno v roku 5 dni po prejetju pravilne vloge o uveljavljanju predkupne pravice. Izpolnjen obrazec prijave, izpolnjen in podpisan obrazec pogodbe ter dokazilo o plačani kavciji se pošlje v zaprti ovojnici na naslov Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, s pripisom »Ne odpiraj, ponudba za odkup Vile Pršivec«, do 11. 5. 2007 do 12. ure. 8. Drugi pogoji: a) na zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; b) ponudniki morajo s ponudbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan zbiranja ponudb ne sme biti starejše od 30 dni; c) vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec; d) nepremičnine so na prodaj po načelu videno kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. 9. Komisija Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem oziroma Vlada Republike Slovenije lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javne ponudbe.

AAA Zlata odličnost