Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

Ob-12187/07 , Stran 3157
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Zreče za izvajanje nalog na področju socialnega varstva in programov društev za leto 2007. Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Zreče v proračunu za leto 2007 okvirno zagotovljenih: – proračunska postavka D5 – sofinanciranje programov humanitarnih društev 3.500 EUR, – proračunska postavka D6 – sofinanciranje letovanja socialno ogroženih otrok 4.000 EUR, – proračunska postavka R02 – programi društev 4.800 EUR, – proračunska postavka R03 – vojni veterani 1.600 EUR. 2. Na razpisu lahko sodelujejo: – organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov; – invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov in občanov Občine Zreče; – druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja ter druge pomembne programe za občane Občine Zreče. Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine Zreče oziroma na njene občane. 3. V letu 2007 bo Občina Zreče sofinancirala naslednje naloge in programe: – sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva; – sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih otrok; – sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč; – organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami; – delovanje društev, ki izvajajo programe, ki niso aktivnega komercialnega značaja in ne spadajo med projekte kulturnih društev in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, področja turizma, požarnega varstva in se njihova dejavnost ne sofinancira iz drugih proračunskih postavk. 4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke: a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s prilogami (obrazec lahko dvignete v tajništvu Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče). b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Zreče oziroma da delujejo tudi na območju Občine Zreče in odločbo o registraciji društva; c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2006, če je program bil sofinanciran s strani občinskega proračuna v letu 2006, potrjeno na ustreznem organu društva; d) davčno številko in številko žiro računa; e) program dela in finančni načrt za leto 2007; d) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o številu članov društva, seznam članov z območja Občine Zreče ter podatke o višini članarine. Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke: a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta; b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno akcijo, iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani učinki akcije, s prikazom posameznih stroškov; c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po posameznih elementih ter vire financiranja; d) časovno dinamiko realizacije projekta. Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer vloga ne bo uvrščena v obravnavo. 5. Merila za dodelitev sredstev: – popolna dokumentacija – pogoj; – sedež društva ali podružnice je na območju Občine Zreče oziroma je program dejavnosti zastavljen tako, da organizacija vključuje v program člane iz Občine Zreče; – vključenost članov iz Občine Zreče; – kvaliteta programov, (množičnost vključevanja, sodelovanje z okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih področjih...). 6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov je petek, 1. junij 2007, do 12. ure, osebno ali s priporočeno pošto, na naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za programe socialnega varstva in programe drugih društev 2007« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte. 7. Občinska uprava po zaključku razpisa pripravi predlog izbora izvajalcev in ga posreduje Komisiji za negospodarske zadeve in civilno družbo, ta pa v potrditev županu. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe. 8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občinski upravi Občine Zreče (tel. 03/757-17-00).

AAA Zlata odličnost