Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

Št. 430-4/2007 Ob-12011/07 , Stran 3156
1. Predmet razpisa: Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sežana, postavka 233101, namenjena za dodelitev enkratnih finančnih pomoči – pomoč učencem, dijakom in študentom za stimulacijo učencev, dijakov in študentov pri pridobivanju izobrazbe in za usposabljanja. 2. Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju enkratnih finančnih pomoči iz občinskega proračuna – pomoč učencem, dijakom in študentom (Ur. l. RS, št. 23/04), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 13/06) in Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 23/07). 3. Pogoji za prijavo na razpis: – da gre za pridobivanje osnovnega izobraževanja, pridobivanje dodatnih znanj na tečajih, seminarjih, tekmovanjih v znanju, strokovnih ekskurzijah in drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja (obštudijske dejavnosti), – da gre za študij v tujini (medštudijska izmenjava), – da gre za nakup šolskih potrebščin. 4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: – izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Občine Sežana, za področje, ki je predmet razpisa; – prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala. 5. Pravico do finančne pomoči imajo učenci osnovne in glasbene šole, vajenci, dijaki srednje šole ter študentje (redni in izredni) višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, če: – imajo stalno prebivališče v občini Sežana, – so dosegli primeren šolski uspeh izobraževalnega programa, ki ga obiskujejo, – ali izkazujejo intelektualno ali umetniško nadarjenost, oziroma če na posameznem področju dosegajo izjemne rezultate in občina izraža po tovrstnem znanju svoj interes, – imajo odločbo o otroškem dodatku, – da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika. Vlogo v imenu prosilcev lahko vložijo tudi njihovi zakoniti zastopniki. 6. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev so: – posamezna kategorija prosilca (učenec, dijak, študent), – dosežena stopnja učnega uspeha, – kraj šolanja in – izločitveni kriterij. 7. Okvirna vrednost: vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za enkratne finančne pomoči, ki so predmet razpisa, znašajo 10.912 EUR. 8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007. 9. Razpisni rok: rok za oddajo vlog in vseh zahtevanih dokumentov je od 26. aprila 2007 in traja do 28. maja 2007. 10. Razpisna dokumentacija: – besedilo razpisa, – merila in kriteriji za dodelitev finančnih pomoči, – prijavni obrazec. Prosilci morajo ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto, – dokazilo o učnem uspehu, – potrdila o izjemnih dosežkih, – odločbo o otroškem dodatku za preteklo leto. Razpisno dokumentacijo prosilci dvignejo po objavi javnega razpisa v občinski upravi Občine Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana – področje družbenih dejavnosti (soba 66, vsak delavnik od 8. do 11. ure ali preko elektronskega naslova: druzbene.dejavnosti@sezana.si). Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na internetni strani občine: http://www.sezana.si. 11. Oddaja in dostava vlog: Vloge oddajo prosilci na naslov: Občina Sežana, Partizanska c. 4, Sežana; z oznako na prednji strani kuverte »Ne odpiraj – vloga javni razpis – enkratne finančne pomoči«. Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 12. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo prosilci pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo, od dne prejetega obvestila. Vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki jih prosilci ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo. 13. Dodatne informacije: pristojna strokovna delavka za dajanje informacij in pojasnil: Bojana Kermolj, tel. 05/731-01-27 ali druzbene.dejavnosti@sezana.si 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o višini sredstev, dodeljenih na tem razpisu bodo prosilci obveščeni z odločbo župana v roku 30 dni po sprejeti odločitvi na komisiji, ki vodi postopek.

AAA Zlata odličnost