Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

Št. 410-87/2007 Ob-11993/07 , Stran 3152
I. Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper, ki se realizirajo po principu sofinanciranja upravičenih stroškov razvojnih projektov in naložb podjetij, in sicer: A. sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev: – za nakup nove opreme in celovite obnove obstoječe proizvodnje, – za nakup, urejanje in opremljanje zemljišč, pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov, – za nakup, gradnjo ali preureditev poslovnih prostorov, – za nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme). B. sofinanciranje stroškov promocije malih in srednjih podjetij: – za najem, postavitev in delovanje stojnice pri udeležbi na določenem sejmu ali razstavi doma ali v tujini. C. sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja: – za stroške realizacije samozaposlitve osebe, ki je na Zavodu RS za zaposlovanje – območna služba Koper (v nadaljevanju: ZRSZ) prijavljena kot brezposelna oseba, – za stroške dela plače zaposlitve osebe, ki je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba in spada v skupino težje zaposljivih oseb v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št. 5/07), – za stroške dela plače zaposlitve osebe, ki je iskalec prve zaposlitve – pripravnik z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo in je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba, – za stroške realizacije samozaposlitve ali zaposlitve osebe, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve. II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: 1. Splošni pogoji: Na javni razpis se lahko prijavijo: – podjetja, ki imajo sedež v Mestni občini Koper ali investirajo na območju Mestne občine Koper, – fizične osebe, kadar gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve in – drugi subjekti, v skladu s pravilnikom. Za podjetje se štejejo: – mikro, majhne in srednje velike gospodarske družbe, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06 – ZGD-1 in 60/06) in – samostojni podjetniki. Do sredstev za izvedbo ukrepov niso upravičena podjetja, ki: – so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji, – so v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 50/00 – sklep US in 93/02 – Odl. US), – so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje, – sodijo v sektor transporta, ladjedelništva, jeklarstva, premogovništva, kmetijstva in ribištva. 2. Posebni pogoji: Za ukrepe pod A.: – da zagotovijo vsaj 25% lastnih virov za kritje stroškov posamezne investicije. Investicija se mora ohraniti na območju občine vsaj pet let po prejemu sredstev. Za ukrepe pod B.: – da se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini. Za ukrepe pod C.: – da podjetja zagotovijo novo zaposlitev za najmanj dve leti, če ta nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v zadnjih dveh letih, – da podjetja zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno bivališče na območju Mestne občine Koper, spadajo v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skupino težje zaposljivih oseb in so prijavljeni na ZRSZ najmanj en mesec pred dnevom zaposlitve, – da brezposelne osebe v obdobju določenim z razpisom, uresničijo samozaposlitev in so pri ZRSZ vključene v program spodbujanja samozaposlovanja. Dejavnost se mora opravljati na območju Mestne občine Koper (poslovni prostori in sedež morata biti na območju Mestne občine Koper), – da so osebe v postopku izgubljanja zaposlitve, so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper in v obdobju določenim z razpisom, uresničijo samozaposlitev. III. Okvirna višina sredstev: Okvirna višina proračunskih sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 52.161 €. Okvirna višina sredstev za posamezne ukrepe je naslednja: Za ukrepe pod A. 38.808 €, Za ukrepe pod B. 2.921 €, Za ukrepe pod C. 10.432 €, Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«. IV. Upravičeni stroški in višina sredstev: Upravičeni stroški sofinanciranja so: Za ukrepe pod A.: – stroški nakupa naprav in nove strojne opreme ter celovite obnove obstoječe proizvodnje, – stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov, – stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč, pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov, – stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter posebne programske opreme. Višina dodeljenih sredstev: – za investicije ne sme preseči 55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije za mala podjetja in 47,5% za srednja podjetja, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so sredstva dodeljena. Najvišji možni odobreni znesek za sofinanciranje posamezne investicije je 4.500 € Za ukrepe pod B.: – stroški najema, postavitve in delovanja stojnice pri udeležbi na določenem sejmu ali razstavi doma ali v tujini. Za ukrepe pod C.: – za samozaposlitev do 5 minimalnih mesečnih plač ali do 7 minimalnih mesečnih plač, če se samozaposli invalid; sredstva se dodeli v enkratnem znesku, pod pogojem, da bo samozaposlitev trajala najmanj dve leti, – za posamezno novo delovno mesto pod točko b) in d) 21. člena pravilnika, ki se zagotavlja vsaj še dve leti po prejemu, do 7 minimalnih mesečnih plač v enkratnem znesku, – za posamezno novo delovno mesto pod točko c) 21. člena pravilnika, ki se zagotavlja vsaj še dve leti po prejemu sredstev, do 9 mesečnih plač pripravnika za določeno delovno mesto v enkratnem znesku. Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo tega ukrepa za posameznega upravičenca ne sme preseči navedene višine, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna, sredstev ZRSZ ali mednarodnih virov) so sredstva dodeljena. Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo imeti sedež in poslovne prostore na območju Mestne občine Koper. Dejavnost se mora ohraniti vsaj še dve leti po realizaciji samozaposlitve. V. Merila za ocenitev vlog: Za ukrepe pod A.: – finančna stabilnost in likvidnost prosilca, – delež lastnih sredstev v investiciji, – inovativnost investicije, – pričakovani učinki tehnološke posodobitve, – pričakovani učinki investicije na razvoj delovnih mest. Za ukrepe pod B.: – finančna stabilnost in likvidnost prosilca, – izvajanje promocijske aktivnosti na tujih trgih, – promocija izdelkov lastnega razvoja, – panožne povezave promocijskih aktivnosti. Za ukrepe pod C.: Merila za subvencioniranje novih delovnih mest in samozaposlovanja: – uresničljiv poslovni načrt, – proizvodne dejavnosti ali poslovne storitve s področja socialnega skrbstva, – storitvene dejavnosti. Merila za subvencioniranje dela plače zaposlitve težje zaposljivih oseb: – finančna stabilnost in likvidnost delodajalca, – je mlajša od 25 let in iskalec prve zaposlitve, ki je pridobil strokovno ali poklicno izobrazbo pred manj kakor dvema letoma, – ima poklic, ki se uvršča med suficitarne na podlagi objavljenega seznama, – je starejša od 50 let, – je dolgotrajno brezposelna oseba, kar pomeni, da je brezposelna 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih ali, če gre za osebo, mlajšo od 25 let, je brezposelna šest mesecev v zadnjih osmih mesecih, – sama skrbi za enega ali več otrok, ki so stari manj od 26 let, če se redno šolajo, ali katere zakonec je brezposeln, – invalid ali oseba, pri kateri je bila ugotovljena zaposlitvena oviranost ali upad delovne sposobnosti. Merila za subvencioniranje dela plače osebe, ki išče prvo zaposlitev: – finančna stabilnost in likvidnost delodajalca, – delež zaposlenih delavcev za nedoločen čas pri delodajalcu, – zaposlovanje na razvojno usmerjenih delovnih mestih in projektih, – zaposlovanje poklicev tehničnih usmeritev, – predložen program uvajanja. Prednostni kriteriji za razpisane ukrepe so sestavni del prijavnih obrazcev v razpisnih dokumentacijah. Vse prispele vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo je imenoval župan Mestne občine Koper. Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani kandidata in višine proračunskih sredstev za leto 2007 bo strokovna komisija določila višino sredstev za posamezen ukrep. VI. Obdobje za porabo sredstev: Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva je proračunsko leto 2007. Upoštevani bodo vsi izbrani realizirani ukrepi: – pod A. v obdobju od 16. 10. 2006 do vključno 15. 10. 2007, – ostali ukrepi pa od 31. 10. 2006 do vključno 30. 10. 2007. VII. Razpisni rok in razpisna dokumentacija: Javni razpis se zaključi 3. 7. 2007 ob 12 uri. Razpisna dokumentacija obsega: – navodila za izdelavo vloge, – besedilo razpisa, – prijavne obrazce za posamezen ukrep, – vzorec pogodbe za sofinanciranje posameznega ukrepa. Razpisno dokumentacijo lahko kandidati dvignejo v Sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, v času uradnih ur oziroma si jo pridobijo na spletnih straneh Mestne občine Koper: www.koper.si., za člane Obrtne zbornice pa je razpisna dokumentacija dosegljiva tudi na Območni obrtni zbornici Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper in GZS Območna zbornica Koper, Ferrarska 2, 6000 Koper, vsak delovni dan med 9. in 12. uro. VIII. Način pošiljanja in vsebina vlog: Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen razpisan ukrep in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisnih dokumentacijah. Popolna vloga mora biti do vključno 3. 7. 2007 do 12. ure oddana osebno v Sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali poslana kot priporočena pošiljka do vključno dne 2. 7. 2007 (datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – razpis podjetništvo – 410-87/2007 – obvezna oznaka razpisanega ukrepa« (npr. ukrep pod A., B. ali C.) in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Če kandidat prijavlja več ukrepov mora vlogo za vsak ukrep poslati v posebni ovojnici z ustreznimi oznakami in za vsak ukrep predložiti popolno razpisno dokumentacijo, sicer se vloga obravnava kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo poslane na zahtevan način ali ne bodo prispele pravočasno se bodo štele za nepopolne in v nadaljnjem postopku ne bodo obravnavane. IX. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu razpisa: Strokovna komisija bo z odpiranjem vlog začela 5. 7. 2007 in v roku 14 dni od zaključka razpisa vse kandidate s sklepom obvestila o rezultatih razpisa. Strokovna komisija bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo kandidata, ki: – je ni vložila upravičena oseba, – ni pravočasna, – ni popolna. Za neupravičeno osebo se šteje tisti, ki ne izpolnjuje pogojev določenih v razpisu in razpisni dokumentaciji. Za nepravočasno se šteje vloga, ki ne prispe na Mestno občino Koper do 3. 7. 2006 do 12. ure. Za nepopolno se šteje vloga: – ki ne bo poslana na način, kot je navedeno v VIII. točki tega razpisa, – ki ne bo podana na ustreznih obrazcih, – ki ne vsebuje vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva razpis in razpisne dokumentacije. X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper na tel. 05/664-62-46 (Marko Gorišek) in 05/664-64-04 (Bruna Saksida-Pišot), člani Obrtne zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Koper tel. 05/613-90-12 (Elide Laginja) in člani GZS Območne zbornice Koper na GZS Območna zbornica Koper tel. 05/662-58-32 (Irena Bartolič).

AAA Zlata odličnost