Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

Št. 430-33/2007-2 Ob-12189/07 , Stran 3150
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa: agencija sofinancira nakup tuje znanstvene literature in baz podatkov z namenom zagotavljanja nujnega dotoka in dostopnosti tujih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. 3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša: 2,100.000 EUR. 4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne pravne osebe in zavodi vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo na razpis morajo opravljati informacijske storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knjižnice) in zavodi se lahko prijavijo posamično ali v obliki konzorcijev (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji). 5. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati: Pogoji za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2007 št. 430-33/2007-1, z dne 6. 4. 2007 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija) in v Pravilniku o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Oba navedena dokumenta sta sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava na javni razpis mora vsebovati: – v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-RI-TZ-01-2007 – Prijavna vloga za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov: – in samostojni prilogi: – seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih tujih revij (izpis iz COR009 iz sistema COBISS.si) – seznam za naročilo in sofinanciranje predlaganih baz podatkov (izpis iz COR010 iz sistema COBISS.si) Prijavitelji morajo do oddaje prijave na javni razpis v vzajemnem katalogu sistema COBISS.si ažurirati podatke o naročeni tuji znanstveni literaturi in bazah podatkov za tekoče leto ter seznam naročil, ki jih predlagajo v sofinanciranje. 6. Kriteriji za izbiro prijaviteljev: Kriteriji za izbiro so: – dostopnost tuje znanstvene literature in baz podatkov uporabnikom, – pogostnost uporabe tuje znanstvene literature in baz podatkov, – kontinuiteta naročil, – strokovna usposobljenost osebja prijavitelja za delo z uporabniki, – obseg sofinanciranja iz drugih neproračunskih virov, – kvaliteta in pomen naročene tuje znanstvene literature in baz podatkov, – ekonomičnost in racionalnost nabave, – infrastrukturni pogoji za opravljanje dejavnosti. Vrstni red kriterijev in meril ne pomeni njihove prioritete. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Metodologija in Pravilnik. 7. Prednost pri sofinanciranju: Prednost pri sofinanciranju bodo imeli tisti prijavitelji, ki izkažejo večjo dostopnost svojih fondov in drugih informacijskih virov uporabnikom, večjo fleksibilnost uporabe, večjo dostopnost tuje znanstvene literature in baz podatkov prek računalniškega omrežja, daljšo kontinuiteto naročil, večjo strokovno usposobljenost za sodelovanje z uporabniki, večji obseg sofinanciranja nabav s strani neproračunskih virov, pomembne in kvalitetnejše informacijske vire za področje, ki ga pokrivajo, višjo ekonomičnost in racionalnost nabave in bolj zadovoljive infrastrukturne pogoje za svoje delovanje. Prednost bodo imeli tudi tisti prijavitelji, ki gradivo naročajo in pridobivajo na konzorcijski način in zato lahko izkažejo nižjo ceno nabave in boljše pogoje uporabe in tudi tisti prijavitelji, pri katerih je potreben pospešen razvoj knjižnice, ker je ta sestavni del organizacije, katere pospešeni razvoj je v javnem interesu Republike Slovenije, ker omogoča pospešen razvoj strok, ki so v javnem interesu za razvoj Rebublike Slovenije in ker je sestavni del mlade institucije, ki jo je treba v javnem interesu pospešeno razvijati. 8. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper sklep: sklep o sofinanciranju tuje znanstvene literature in baz podatkov sprejme Upravni odbor agencije. Upravni odbor agencije odloči tudi o pritožbi zoper sklep o izboru prijav. 9. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007. 10. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav: a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si in v enem izvodu v tiskani obliki na naslov agencije. b) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj – Razpis za tujo znanstveno literaturo in baze podatkov« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov agencije ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 24. 5. 2007 do 12. ure. V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – Razpis za tujo znanstveno literaturo in baze podatkov«, je lahko le ena prijava. Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si do vključno 24. 5. 2007 do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. c) V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom. d) Prijave, ki bodo prispele po razpisnem roku in ne bodo pravilno označene in oddane (glej točko b), bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnike. Nepopolne in neupravičene prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom. 11. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo dne 28. 5. 2007 v sejni sobi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave. 12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis. 13. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave razpisa vsak delavnik med 8.30 in 15. uro do vključno dne 24. 5. 2007 v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana ali na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). 14. Dodatne informacije: vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Marici Žvar osebno ali po tel. 01/400-59-42, vsak delavnik od 9. do 13. ure ali na e-mail: Marica.Zvar@arrs.si.

AAA Zlata odličnost