Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007

Kazalo

Št. 18001-26/2007/1 Ob-6883/07 , Stran 1793
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2, 21/06 – odločba US, 23/06 – sklep US, 62/06 – sklep US, 68/06 – ZSPJ – F, 131/06 – odločba US, 11/07 – sklep US) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta podsekretar/podsekretarka v Službi za investicije v Sekretariatu. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj univerzitetna izobrazba – smer arhitektura oziroma visoka strokovna izobrazba s specializacijo, magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti, – 6 let delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo s specializacijo ali z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati: – z delovnimi izkušnjami pri postopkih javnega naročanja, – z delovnimi izkušnjami pri postopkih gradnje objektov, – z delovnimi izkušnjami na področju projektanskega nadzora, – ki bodo izkazali poznavanje upravnih postopkov. Delovno področje: – neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja ministrstva, – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, – oblikovanje novih sistemskih rešitev na področju investicij, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog. Prijava mora vsebovati 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum, leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z oznako: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto podsekretarja v Službi za investicije « na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mddsz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve: http://www.mddsz.gov.si/si/prosta_delovna_mesta/ Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Biserka Vuk, tel. 01/369-77-67. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti