Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007

Kazalo

Št. 143/07 Ob-7149/07 , Stran 1776
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet razpisa: predmet razpisa je podpora vrhunskim ustvarjalcem s področja mladinskega leposlovja, dvigovanje zavesti o pomenu branja med mladimi ter spodbujanje medkulturnega dialoga. Razpis se nanaša na financiranje kulturnih projektov nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe, gospodarskih družb in posameznikov, ki delujejo na področju kulture (v nadaljevanju: projekti). 2. Pomen izrazov: Upravičene osebe: – nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva, ustanove in druge nevladne organizacije, zasebni zavodi, gospodarske družbe, – samostojni podjetniki, ki delujejo na razpisnem področju (v nadaljevanju: upravičene osebe). Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi založnika. Sozaložnik je tisti partner predlagatelja projekta, ki je bistveno vpleten tako v zasnovo, kot tudi v izvedbo in financiranje projekta. Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. Vsebino in celotni obseg projekta je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Zaprošeni znesek je znesek, ki naj bi ga za izvedbo projekta prispevalo ministrstvo. Najvišji zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati višine sredstev, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji. Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 3. Razpisno področje in cilj razpisa: 3.1 Sofinanciranje se nanaša na izdajanje izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja. Cilji razpisa so: – spodbuditi dostopnost raznovrstne, kakovostne in izvirne mladinske leposlovne literature, – promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovne literature, – spodbuditi motivacijo za branje pri šolarjih in njihovo obiskovanje splošnih knjižnic, – spodbuditi izvirno ustvarjalnost na področju mladinskega leposlovja, – motivirati založnike k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v svoje založniške programe za mladino ter povečati delež izdanega slovenskega izvirnega mladinskega leposlovja. 3.2 Projekt Rastem s knjigo bo v šolskem letu 2007/2008 povezan z dejavnostmi v Evropskem letu medkulturnega dialoga, zato je posebni cilj razpisa tudi spodbujanje medkulturnega dialoga. Sem prištevamo tematiko, ki spodbuja dialog med kulturami, poudarja kulturno raznolikost, prispeva k razumevanju različnih kultur, poudarja vzgojo za strpnost, razvija zavest o enakopravnosti spolov, spoštovanju drugačnosti, spoštovanju otrokovih in človekovih pravic ter temeljnih svoboščin. 4. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje založniške dejavnosti na področju R Slovenije in/ali v zamejstvu (obvezno dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje in ne sme biti starejši od šestih mesecev!). Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu in ustanove na področju kulture), ki delujejo na področju kulture, niso dolžni predložiti dokazila; – da so kot pogodbena stranka ministrstva doslej izpolnjevali vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva); – ki kandidirajo s slovenskim izvirnim leposlovnim mladinskim delom: – ki je bilo prvič izdano leta 2004 ali kasneje; – katerega pisec je sodobni slovenski ustvarjalec; – ki vključuje tematiko, ki spodbuja medkulturni dialog, kot ga opredeljuje točka 3.2.; – ki zagotavljajo odkupno ceno izvoda knjige pri nakladi 20.000 izvodov do največ 2,10 EUR; – ki so se pripravljeni pogajati o ceni odkupa knjige, ki je predlagana v izbor projektov (podpisana izjava predlagatelja v obrazcu razpisa). Na razpisu lahko posamezni predlagatelji sodelujejo z največ štirimi (4) izdanimi naslovi izvirnih slovenskih mladinskih del, ki so prvič izšla od vključno leta 2004 naprej. 5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: Izpolnjevanje splošnih in posebnih razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje minister za področje, ki je predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog predlagateljev, ki niso upravičene osebe ali ne izpolnjujejo splošnih in posebnih pogojev za sodelovanje na razpisu ter prepoznih, nepopolnih oziroma prepozno dopolnjenih vlog. 6. Razpisni kriteriji: Kakovost, uspešnost, primernost in izvedljivost predlaganega projekta: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Skupaj: 100 točk 7. Uporaba kriterijev Strokovna komisija za knjigo bo pregledala izpolnjevanje kriterijev kakovosti, uspešnosti, primernosti in izvedljivosti ter na tej osnovi v odkup predlagala eno delo. Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Na JPR27-ML-2007 bo izbrana knjiga predlagatelja, ki bo v postopku izbire ocenjena oziroma ovrednotena višje, vendar mora glede na kriterije doseči vsaj 90 točk oziroma oceno vrhunsko. Najvišje število prejetih točk za vsak posamezno knjigo je 100 točk. 8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis JPR27-ML-2007, znaša 53.000 EUR za predvidoma 1 izbrano izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo in predvidoma 23.000 odkupljenih izvodov. Ministrstvo bo pri odkupu knjige založniku v okviru odobrenih sredstev za izbrano knjigo namenilo tudi namenska sredstva za nagrado avtorju/avtorjem besedila, in sicer v skupni višini 4.200 EUR brutto na izbrano knjigo. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2007 in 2008. 10. Razpisni rok: razpis se prične 16. 3. 2007 in zaključi 16. 4. 2007. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec z navedbo obveznih prilog, – prilogo Izjava predlagatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, – vzorec pogodbe. 12. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec, – potrdilo o registraciji, – podpisana izjava predlagatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, – fotokopije vsaj dveh referenčnih kritik, recenzij ali odzivov o prijavljeni knjigi in njenem avtorju/avtorjih, objavljene v nacionalnih medijih, – dva izvoda knjige. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij…). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 13. Oddaja in dostava predlogov: 13.1 Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 16. 4. 2007 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni ciljni razpis »Rastem s knjigo – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«« z oznako JPR27-ML-2007. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). 13.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 16. 4. 2007 oziroma do tega dne ni bila predložena v vložišču ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete v točki 12. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. 13.3 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema pogoje, kriterije in vsa ostala določila razpisa in razpisne dokumentacije. 13.4 Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo: – vse vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne. 14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Nataša Bucik, podsekretarka: natasa.bucik@gov.si. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojno uslužbenko ministrstva. 15. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 11. 16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo bo predlagatelje o predlogu za izbor projektov obvestilo in jih pozvalo k predložitvi njihovih mnenj o predlogu predvidoma v enem mesecu po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 20. 4. 2007. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določene z državnim proračunom.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti