Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2007 z dne 16. 3. 2007

Kazalo

Št. 49911-58/2007-2 Ob-6880/07 , Stran 1770
I. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa elektromrež in pašnih aparatov, ki so jih upravičenci kupili po 10. 5. 2006 in do 10. 5. 2007. Pravna podlaga za izvedbo ukrepov, ki preprečujejo nastajanje nadaljnje škode na premoženju, ki jo lahko povzročijo živali zavarovanih prosto živečih vrst je določena v drugem odstavku 92. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2 in 61/06 – ZDru-1) in v 5. in 6. členu Pravilnika o primernih načinih varovanja premoženja in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju (Uradni list RS, št. 74/05). Sredstva se bodo črpala iz proračunske postavke 3544 – Nadomestila in odškodnine. Višina razpoložljivih sredstev za ta namen za leto 2007 je 63.000,00 EUR. II. Upravičenci Upravičenci do finančnih podpor iz I.poglavja tega javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji in živijo na območju, kjer je nastanek škode, ki jo povzročijo velike zveri (rjavi medved, volk, ris) objektivno pričakovan. Šteje se, da je nastanek škode objektivno pričakovan, če je znano, da je v neposredni okolici premoženja, ki je enaka življenjskemu prostoru zavarovane živali, v obdobju zadnjih treh let že najmanj dvakrat prišlo do nastopa škodnega dogodka. Življenjski prostor velikih zveri je območje, ki je s predpisom, ki ureja ekološko pomembna območja (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, št. 48/04), določeno za osrednji življenjski prostor velikih zveri, kot navajata druga in tretja alinea 2. člena Pravilnika o primernih načinih varovanja premoženja in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju. Sofinancira se le nakup elektromrež višine 106 centimetrov (cm) ali več. Sofinancira se le nakup baterijskih in akumulatorskih pašnih aparatov z energijo pulza 1,5 Joule (J) ali več in omrežnih pašnih aparatov z energijo pulza 5 J ali več. III. Pogoji za dodelitev sredstev Upravičenec mora vložiti vlogo na razpisnem obrazcu »Vloga za sofinanciranje nakupa elektromrež in pašnih aparatov«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedene. IV. Omejitve Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije. V. Finančni in tehnični pogoji za dodelitev sredstev 1. Elektromreže morajo biti visoke 106 cm ali več. Priznani strošek nakupa je 119,61 EUR za 50 metrov elektromreže (1 kos). Višina dodeljenih sredstev se določi v skladu z vloženo dokumentacijo za prijavo vloge. Višina podpore znaša 60% predloženih stroškov vrednosti nakupa elektromrež, vendar največ v višini 60% priznanih stroškov (71,77 EUR za 50 metrov elektromreže – 1kos). Primer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Baterijski in akumulatorski pašni aparati morajo biti z energijo pulza 1,5 J ali več. Pašni aparati morajo biti zaščiteni proti udaru strele. V primeru, da pašni aparati nimajo vgrajene (notranje) zaščite proti udaru strele je vlagatelj dolžan uporabljati dušilec strele, ki ni predmet sofinanciranja. Baterijski in akumulatorski pašni aparati morajo imeti omejevalnik porabe toka, vgrajene opozorilne lučke (indikatorji – izpraznjen akumulator, prenizka napetost pulza v ograji). Baterijski in akumulatorski pašni aparati z energijo pulza nad 10 J morajo imeti sistem prilagodljive moči. Omrežni pašni aparati morajo biti z energijo pulza 5 J ali več. Pašni aparati morajo biti zaščiteni proti udaru strele. V primeru, da pašni aparati nimajo vgrajene (notranje) zaščite proti udaru strele je vlagatelj dolžan uporabljati dušilec strele, ki ni predmet sofinanciranja. Omrežni pašni aparati z energijo pulza nad 15 J morajo imeti vgrajen opozorilni sistem. Priznan strošek nakupa je do 686,60 EUR za pašni aparat (1 kos). Višina dodeljenih sredstev se določi v skladu z vloženo dokumentacijo za prijavo vloge. Višina podpore znaša 60% predloženih stroškov vrednosti nakupa pašnega aparata, vendar največ v višini 60% priznanih stroškov (do 411,96 EUR za pašni aparat – 1 kos). Primer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Priporočilo: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * J = Joule = enota za energijo pulza VI. Poraba sredstev Upravičenci morajo storiti vse, kar je v njihovi moči, da bodo sofinancirane elektromreže mreže in pašni aparati delovali v skladu z namenom za katerega so bili kupljeni. VII. Merila za ocenjevanje vlog Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev po vrstnemu redu dospetja na Agencijo. V primeru istočasnih vlog pa po abecednem redu priimkov vlagateljev. VIII. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na internetni strani http://www.arso.gov.si/, na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, v sobi P09, vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro in vsako sredo med 14. in 16. uro ali na elektronskem naslovu: petra.ulamec@gov.si. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Sektor za ohranjanje narave, kontaktna oseba je Petra Ulamec, tel. 01/280-40-20, ki je dosegljiva v ponedeljek, sredo in petek med 10. in 11. uro ter v sredo med 14. in 16. uro. IX. Rok in način prijave Vloge je potrebno poslati po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali osebno vložiti v vložišču Agencije Republike Slovenije za okolje. Pravočasna vloga je tista, ki bo na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b,1000 Ljubljana, prispela do 10. 5. 2007 do 14. ure, ne glede na način prispetja. Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis – 3544«. Na ovojnici mora biti navedeno ime in priimek ter točen naslov vlagatelja. X. Obravnavanje vlog in postopek odobritve Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo dne 11. 5. 2007 ob 10. uri v sobi 112 na Agenciji. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje generalni direktor Agencije. Prepozno prispele in nepravilno označene vloge se zavrže, neutemeljene pa se zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo ali jih dopolnijo neustrezno, se zavrže. XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa Na podlagi predloga komisije odloči o vlogah generalni direktor Agencije s sklepom. Upravičenci bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v enem mesecu po poteku roka za prijavo.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti