Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

Su 010603/2007-1 Ob-2475/07 , Stran 720
Na podlagi 58. in 59. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2), Višje sodišče v Celju, Prešernova ul. 22, 3000 Celje, objavlja javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) – m/ž – dve prosti delovni mesti. Organ v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo: Višje sodišče v Celju. Kraj opravljanja dela: Prešernova ulica 22, 3000 Celje. Vrsta uradniškega delovnega mesta: višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec). Delo se lahko opravlja v nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosti delovni mesti, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba pravne smeri; – najmanj 2 leti delovnih izkušenj. Posebni pogoji in znanja za zasedbo delovnega mesta: – opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit; – znanje uradnega jezika; – znanje enega tujega jezika; – poznavanje dela z računalnikom. Kandidati morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje iz 88/2 člena Zakona o javnih uslužbencih, in sicer: – biti morajo državljani Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Okvirna vsebina dela: – opravljanje priprav za obravnavo in sejo senata, – poročanje na sejah senatov in izdelava osnutkov sodnih odločb, – izdelava osnutkov in predlogov pravnih mnenj, – priprava poročil, analiz in informacij, strokovnih referatov, pravnih mnenj in vlog, – spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog po odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka, sodnika ali sekretarja sodišča. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednje pisne izjave: 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. pisno izjavo o opravljenem pravniškem državnem izpitu, 3. pisno izjavo kandidata o delovni dobi; opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 4. pisno izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 5. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka Višjemu sodišču v Celju dovoljuje pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradnih evidenc, kar je predpogoj za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, kolikor kandidat teh dokazil ne bo sam predložil. V primeru, da kandidat z vpogledom ne soglaša, mora sam predložiti ustrezno dokazilo. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Skladno z določbo 21. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidate vabimo, da pošljejo prijavo v pisni obliki, s kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili, v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višjega pravosodnega svetovalca, številka: Su 010603/2007-1« na naslov Višje sodišče v Celju, Urad predsednika, Prešernova ul. 22, Celje, v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: urad.visce@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi na spletni strani Višjega sodišča v Celju, http://www.sodisce.si/visce/. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Dorica Podgoršek, tel. 03/42-75-260.

AAA Zlata odličnost