Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

Št. 25/2007 Ob-2460/07 , Stran 719
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2) Republika Slovenija, Upravna enota Piran objavlja javni natečaj za delovno mesto pripravnika, z namenom usposabljanja za opravo strokovnega upravnega izpita. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – srednjo izobrazbo upravne ali ekonomske smeri oziroma gimnazije; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – znanje italijanskega jezika na višji ravni; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Zaželeno je poznavanje dela z računalnikom. Pripravnik se bo usposabljal za vodenje in odločanje v enostavnih upravnih postopkih na prvi stopnji s področja dela oddelka za upravne notranje zadeve. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. izjava o znanju jezika narodne skupnosti – italijanskega jezika na višji ravni, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje RS, Upravni enoti Piran pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Če kandidat ne bo vlogi predložil vseh zahtevanih izjav, ga v skladu z veljavni predpisi ne bomo uvrstili v izbirni postopek. Za kandidata, ki se bo v izbirnem postopku izkazal kot najbolj strokovno usposobljen, bo organ od njega zahteval predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 8 mesecev s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo v Luciji, Obala 114a. Kandidat vloži prijavo z zgoraj naštetimi dokazili o izpolnjevanju pogojev v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – pripravnik«, in sicer v roku 15 dni po dnevu objave javnega natečaja, po pošti na naslov: RS, Upravna enota Piran, Lucija, Obala 114a, 6320 Portorož. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.piran@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite po tel. 05/67-10-404 (Mateja Minić Debernardi). Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh organa www.upravneenote.gov.si/piran/. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po opravljenem postopku.

AAA Zlata odličnost