Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

Št. 110-2/07-112 Ob-2273/07 , Stran 712
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta: direktorja občinske uprave. Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu sekretar. Kandidati, ki se bodo prijavili, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, – najmanj osem let delovnih izkušenj, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – državni izpit iz javne uprave, – državljanstvo Republike Slovenije, – znanje uradnega jezika, – znanje enega tujega jezika, – znanja potrebna za organizacijo in vodenje dela, – poznavanje upravnega poslovanja, – sposobnost odločanja na najvišjih nivojih, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – poznavanje dela z računalnikom. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Naloge na delovnem mestu so: – vodenje občinske uprave, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela v občinski upravi, – vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte, – samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog, – vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na drugi stopnji, – zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije. Prijava z življenjepisom mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede strokovnega izpita iz upravnega postopka in državnega izpita iz javne uprave, 4. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Kočevje pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence. V nasprotnem primeru bo moral kandidat sam predložiti ustrezna dokazila. Zaželeno je, da kandidat v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih let, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje. Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto direktorja občinske uprave – ne odpiraj«, na naslov: Občina Kočevje, Oddelek za upravne in družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, in sicer v roku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Rok za prijavo začne teči z objavo v Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.kocevje@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 01/89-38-244 (Brina Lavrič). V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost