Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

Ob-2422/07 , Stran 707
Z Zakonom o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: PRSPO) je to priznanje opredeljeno kot najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje podeljuje Odbor za PRSPO. Odbor za PRSPO lahko podeli tudi diplome za posebne dosežke in diplome (zlate, srebrne in bronaste) za dosežene točke v procesu ocenjevanja PRSPO. Več o tem je na voljo na spletni strani http://www.mirs.si. Proces ocenjevanja ter kriteriji, ki jih ocenjevalci PRSPO uporabljajo za ocenjevanje organizacij so enaki kriterijem evropske nagrade kakovosti ter večine nacionalnih nagrad v Evropi. Temeljijo na modelu odličnosti EFQM. Model temelji na predpostavki, da je mogoče doseči odlične rezultate delovanja, odjemalcev, zaposlenih ter družbe preko voditeljstva kot gonila uspešne politike in strategije, kot tudi zaposlenih, partnerstev, virov in procesov. Na razpis se lahko prijavijo slovenske gospodarske družbe, zavodi, državni organi in druge pravne osebe (v nadaljevanju: organizacije), v naslednjih treh kategorijah: – organizacije z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja, – organizacije z 250 ali manj zaposlenimi na področju zasebnega sektorja, – organizacije na področju javnega sektorja. Ob izpolnjevanju pogojev, se lahko prijavijo tudi podjetniki posamezniki, ki se obravnavajo v kategoriji organizacij z manj kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja. Zainteresirane organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa, izdelajo samoocenitveno vlogo na podlagi prevoda meril evropskega modela odličnosti EFQM 2003, ki ustrezajo posameznim kategorijam. Organizacije z 250 in manj zaposlenimi pripravijo vlogo v skladu z merili za majhne in srednje velike organizacije »Model odličnosti EFQM 2003 – majhna in srednje velika podjetja«, organizacije z več kot 250 zaposlenimi pripravijo vlogo v skladu z merili za velike organizacije »Model odličnosti EFQM 2003«, organizacije iz javnega sektorja pripravijo vlogo v skladu z merili za javni in prostovoljni sektor »Model odličnosti EFQM 2003 – javni in prostovoljni sektor«. Po enakih merilih bodo skupine neodvisnih slovenskih ocenjevalcev ocenile njihove vloge. I. Zainteresirane organizacije, ki želijo sodelovati v postopku za PRSPO, morajo skladno s terminskim načrtom aktivnosti PRSPO-2007 (objavljen je na spletni strani http://www.mirs.si): a) najkasneje do torka, 6. marca 2007 dostaviti original izpolnjene prijavnice (namero za sodelovanje) na naslov, ki je naveden pod točko II. tega razpisa. Prijavnica mora biti izpolnjena v celoti. Prijavnica mora biti podpisana s strani odgovorne osebe in opremljena s pečatom organizacije, ki se prijavlja oziroma kandidira za PRSPO, b) oddati pravilno pripravljene in označene samoocenitvene vloge. Pravilno pripravljena se šteje tista samoocenitvena vloga, ki: – ima naslovno stran z nazivom in točnim naslovom prijavitelja (organizacije ali podjetnika posameznika, ki se prijavlja), naslovom vloge (Vloga za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2007) ter datumom, – ima največ eno stran slovarja uporabljenih kratic v samoocenitveni vlogi, ki se šteje kot dodatna stran izven obsega 75, oziroma 35 strani vloge, – je izdelana v desetih enakih izvodih, k vsakemu izvodu pa je priložena fotokopija izpolnjene prijavnice, – je natipkana (velikost znakov najmanj 10 pik v pisavi Arial CE, kar velja tudi za grafične prikaze), – je napisana v slovenskem jeziku, – je vezana (lahko je tudi spiralna vezava), – ima oštevilčene vse strani, razen naslovnice in razdelčnih strani, ki ne podajajo za ocenjevanje relevantnih informacij (npr. fotografije, naslov kriterija oziroma merila), – ima največ 75 strani formata A4 (za organizacije z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja in za organizacije na področju javnega sektorja), oziroma ima največ 35 strani formata A4 (za organizacije z 250 ali manj zaposlenimi na področju zasebnega sektorja); v okviru teh 75, oziroma 35 strani mora vloga vsebovati: – kazalo (vsebine), – pregled (povzetek), ki naj na največ štirih straneh govori o prijavitelju in njegovi dejavnosti (npr. o zgodovini, organizacijski shemi, proizvodih, kupcih, poslovnem okolju, procesu kakovosti), – opis izpolnjevanja meril, tj. dokaze o prijaviteljevi odličnosti, ki temeljijo na podatkih, zbranih med samoocenjevanjem, in so predstavljeni skladno z merili modela odličnosti. Tako mora vloga vsebovati poleg ostalih dokazov o prijaviteljevi odličnosti v skladu z merili modela odličnosti, najmanj dvoletne podatke o sistematičnem spremljanju vsaj treh od štirih navedenih rezultatov: zadovoljstva odjemalcev, zadovoljstva zaposlenih, rezultatih vplivov na družbo in ključnih rezultatov delovanja v organizaciji; c) ob prijavi prispevati sredstva v višini: – organizacije z več kot 250 zaposlenimi iz zasebnega in javnega sektorja 1.460 EUR, – organizacije z 250 ali manj zaposlenimi iz zasebnega in javnega sektorja 830 EUR, – podjetniki posamezniki in organizacije z manj kot 20 zaposlenimi iz zasebnega in javnega sektorja 205 EUR. II. Vloge morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, Tržaška cesta 19a, 1000 Ljubljana, do ponedeljka, 7. maja 2007. Kot pravočasne se štejejo vse vloge, ki so do tega dne oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali istega dne dostavljene v glavno pisarno urada. III. Za pravilno označene se bodo štele vloge, ki bodo poslane v zaprtih ovojnicah, na ovojnici pa bodo imele pripis »Ne odpiraj – priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost«. IV. Za pravilno pripravljene se bodo štele vloge, ki bodo pripravljene v skladu z določili točke I. b). tega razpisa. V. Vse organizacije bodo deležne obiska na lokaciji. V kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja bodo obiski na lokacijah potekali v okviru do dveh delovnih dni, za ostale v okviru enega delovnega dne. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na Uradu RS za meroslovje v okviru Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pri Alenki Krebs vsak delavnik od 9. do 14. ure, po elektronski pošti: alenka.krebs@gov.si ali tel. 01/478-83-65, faks 01/478-85-88 oziroma na spletni strani http://www.mirs.si in obsega informacije o prijavi, prijavnico (namero za sodelovanje) in brošuro z merili modela odličnosti EFQM 2003. Za velika podjetja se uporablja brošura z merili »Model odličnosti EFQM 2003«, za majhna in srednje velika podjetja »Model odličnosti EFQM 2003 – majhna in srednje velika podjetja« in za organizacije iz javnega in prostovoljnega sektorja »Model odličnosti EFQM 2003 – javni in prostovoljni sektor«. Cena posamezne brošure z merili modela odličnosti EFQM 2003 znaša 30,79 EUR (DDV vključen). Odpiranje vlog bo potekalo v sredo, 9. maja 2007 ob 13. uri na Uradu RS za meroslovje.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti