Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

Št. 46/07 Ob-2622/07 , Stran 702
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet razpisa: predmet razpisa je financiranje projektov slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena ZMed-UPB1 in v skladu z Uredbo o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01; v nadaljnjem besedilu: uredba). 2. Pomen izrazov: slovenska avdiovizualna dela po tej uredbi (v nadaljevanju: slovenska dela) so dela, ki so izvorno producirana v slovenskem jeziku ali dela, ki so producirana v madžarskem in italijanskem jeziku, če so namenjena madžarski ali italijanski narodni skupnosti, ki živita na območju Republike Slovenije, ter dela slovenskega kulturnega izvora iz drugih področij umetnosti, če so izražena kot individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti in so izdelana oziroma primerna za predvajanje na televizijskem programu. 3. Predmet razpisa niso igrane nadaljevanke in nanizanke. Prav tako niso predmet razpisa igrani TV filmi, ki so daljši od 30 minut. 4. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta lahko dosega do 80% vseh predvidenih stroškov. Dodeljena sredstva se lahko porabijo za pokrivanje stroškov izdelave slovenskih avdiovizualnih del, kot je določeno v uredbi. 5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 745.650 EUR. 6. Pogoji za sodelovanje na razpisu: Na javni razpis se lahko prijavijo: – pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za produkcijo avdiovizualnih in/ali filmskih del, – izdajatelji televizijskih programov, ki so registrirani za produkcijo avdiovizualnih del. Obvezno dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek ne sme biti starejši od 90 dni. Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu in ustanove na področju kulture, ki imajo v svojih aktih definirano tudi produkcijo avdiovizualnih del), niso dolžne predložiti dokazila. Na razpis se lahko prijavijo tudi velika ali srednja podjetja, ki izvajajo program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), toda tako pomoč je pred dodelitvijo treba priglasiti Evropski komisiji (Podjetja morajo o tej dejavnosti podati izjavo). 7. Predlagatelji, ki niso realizirali pogodbenih obveznosti iz preteklih let do Ministrstva za kulturo RS, ali imajo neurejena pogodbena razmerja ali neporavnane obveznosti z Ministrstvom za kulturo in njegovimi posrednimi proračunskimi uporabniki (npr. Filmskim skladom RS-javnim skladom), ne morejo kandidirati na razpisu JPR AVP – 19 – 2007. 8. Predlagatelji morajo priložiti zagotovilo, da bodo njihovi projekti dostopni javnosti (originalna izjava izdajatelja televizijskega programa, da bo v primeru izbora projekta zagotovil javno predvajanje v naslednjem dvoletnem razdobju). 9. Predlagatelji morajo v razpisni dokumentaciji navesti predvidene druge finančne vire za pokritje preostalega deleža (obvezno dokazilo: originalna izjava sofinancerja ali koproducenta). 10. Predlagatelji lahko na razpisu kandidirajo z največ 3 projekti. 11. Predlagatelji ne morejo kandidirati s projekti, s katerimi so na razpisu Ministrstva za kulturo RS kandidirali že dvakrat. 12. Predlagatelji ne morejo kandidirati na tem razpisu z istimi projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu Ministrstva za kulturo RS ali njegovega proračunskega uporabnika. 13. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je predmet razpisa, imenuje minister. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev. 14. Splošni razpisni kriteriji: Pri izboru med predlaganimi projekti bo ministrstvo upoštevalo predvsem naslednje splošne programske kriterije: – izvirnost avtorskega pristopa, – tematsko pestrost, – vizualno zanimivost, – komunikativnost. 15. Prednostni razpisni kriteriji: Kot prednostne kriterije bo ministrstvo upoštevalo: – prednostni sklop predstavlja produkcija dokumentarnih avdiovizualnih del, – prednostna zvrst so vsebine za otroke in mladino, – aktualnost tematike, – pomen projekta za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete, – projekte mladih avtorjev (do 30 let), ki obetajo izvirno in profesionalno izvedbo in s tem širijo slovenski ustvarjalni prostor, – odmevnost predlagateljevih (producentovih in režiserjevih) že realiziranih projektov v zadnjih petih letih. 16. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Dokončni izbor bo opravljen v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. 17. Rok za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2006/2007 (Uradni list RS, št. 116/05). 18. Razpis se prične 2. februarja 2007 in se zaključi 5. marca 2007. 19. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavne obrazce za posamezne projekte, – formular finančnega predračuna, – izjava (št. 1), – izjava (št. 2), – izjava (št. 3). Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku po začetku razpisa dvignejo v vložišču ministrstva. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani ministrstva http://www.kultura.si. 20. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana). 21. Oddaja in dostava predlogov Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Za vsak posamezen projekt mora predlagatelj izpolniti prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločeni kuverti. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana do 5. 3. 2007 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni kuverti z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – JPR AVP – 19 – 2007. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov oziroma sedež. Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne, nepopolne in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 22. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Tone Frelih, tel. 01/369-59-78, elektronska pošta: Tone.Frelih@gov.si. 23. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog, ki bo 12. 3. 2007.

AAA Zlata odličnost