Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2007 z dne 16. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2007 z dne 16. 1. 2007

Kazalo

Ob-454/07 , Stran 279
I. Koncesija bo podeljena visokošolskim zavodom za redni študij po dodiplomskem študijskem programu prve stopnje, ki spada na Iscedovo področje: – (22) humanistika – za največ 60 študentov v prvem letniku, – (54) proizvodne tehnologije – za največ 60 študentov v prvem letniku, – (34) poslovne in upravne vede – za največ 100 študentov v prvem letniku. Za področji humanistike in proizvodne tehnologije se podeljuje po ena koncesija, za področje poslovnih in upravnih ved pa dve koncesiji. Vse koncesije se podeljujejo najmanj za toliko časa, kolikor traja študij ene vpisne generacije, in sicer postopoma od študijskega leta 2007/2008 naprej. II. Na razpis se lahko prijavi samostojni visokošolski zavod, ki: 1. je ustanovljen v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, 2. ima po postopku, določenem z Zakonom o visokem šolstvu, sprejet program, za katerega se koncesija razpisuje, 3. je vpisan v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 4. študij izvaja tako, da so stroški na študenta za posamezni letnik primerljivi s povprečno financiranimi študijski programi z istega študijskega področja v Republiki Sloveniji, 5. po sklenitvi koncesijske pogodbe za redni študij ne bo zaračunaval šolnine. Dokazil iz 1., 2. in 3. točke ni treba prilagati, ker bodo pridobljena po uradni dolžnosti. III. Pisni prijavi je treba priložiti tudi: – natančno poročilo o študentih, vpisanih v študijskem letu 2006/2007 (načinu študija, spolu, starosti, srednješolski izobrazbi, uspehu v srednji šoli in stalnem prebivališču) oziroma podatke o predvidoma vpisanih študentih po letnikih v študijskem letu 2007/08, – natančne podatke o stroških študija na visokošolskem zavodu v študijskem letu 2006/2007 (prikazane po elementih iz 5. člena Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu: Ur. l. RS, št. 40/94 in 45/98) in dosedanjih virih financiranja, – oceno o stroških študija na visokošolskem zavodu v študijskem letu 2007/2008 (prikazane po elementih iz 5. člena Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu: Ur. l. RS, št. 40/94 in 45/98) in virih financiranja, – sklep pristojnega organa o tem, da študijski stroški na študenta ne bodo večji, kot je določeno v točki II. 4., – pravila, po katerih visokošolski zavod spremlja in ocenjuje kakovost študijskega in raziskovalnega dela, – podatke o predvidenem številu vpisnih mest za 1. letnik v študijskem letu 2007/2008. IV. Merila za izbiro: ob prevelikem številu prijav na razpis za posamezno študijsko področje bodo imeli prednost pri izbiri visokošolski zavodi, ki imajo že podeljeno koncesijo za izvajanje študijskih programov za pridobitev izobrazbe in so v skladu z 48. členom prehodnih in končnih določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 63/04) uskladili koncesionirane študijske programe z veljavno zakonodajo, in tisti ki imajo več neproračunskih virov financiranja za izvajanje študijskega programa. V. Prijave: poslati jih je treba na pravilno izpolnjenem prijavnem obrazcu (obrazec: MVZT-koncesija-01-2006) v zaprti ovojnici, na kateri naj bo napisano »Ne odpiraj – prijava na razpis za podelitev koncesij v visokem šolstvu« in naslov pošiljatelja. Prijave sprejema Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, in sicer najpozneje do 19. 1. 2007. Odpiranje vlog bo 22. 1. 2007 ob 9. uri v sejni sobi na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana / IV. nadstropje. VI. Izbirni postopek bo vodila komisija, imenovana s sklepom Vlade Republike Slovenije. Prijavljeni bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po odločitvi Vlade Republike Slovenije. VII. Z izbranimi visokošolskimi zavodi bo sklenjena koncesijska pogodba najpozneje do 1. oktobra 2007. Financirani bodo po Uredbi o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008. VIII. Prijavni obrazci so na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, v rubriki »Javni razpisi«: http://www.mvzt.gov.si; dodatne informacije so prav tako na voljo na tem ministrstvu, tel. 01/478-46-22. Št. 01405-6/2007/6 Ljubljana, dne 15. januarja 2007 EVA 2007-3211-0013

AAA Zlata odličnost