Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2007 z dne 11. 12. 2007

Kazalo

139. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o meddržavnih posvojitvah (BMKMP), stran 1309.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o meddržavnih posvojitvah (BMKMP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o meddržavnih posvojitvah (BMKMP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. novembra 2007.
Št. 001-22-144/07
Ljubljana, dne 30. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE O MEDDRŽAVNIH POSVOJITVAH (BMKMP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o meddržavnih posvojitvah, podpisan v Skopju 27. februarja 2007.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in makedonskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE O MEDDRŽAVNIH POSVOJITVAH
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Makedonije, v nadaljevanju pogodbenici, sta se
v prepričanju, da naj bi otrok za skladen osebnostni razvoj odraščal v srečnem, ljubečem in razumevajočem družinskem okolju,
v prepričanju, da mora vsaka država kot prednostno nalogo sprejeti ustrezne ukrepe, ki omogočajo varstvo in vzgojo v njegovi matični družini,
v prepričanju, da je lahko prednost meddržavne posvojitve omogočiti, da otrok, ki mu ni mogoče najti ustrezne družine v matični državi, živi v stalni družini,
v prepričanju, da so potrebni ukrepi, s katerimi se zagotovi, da so meddržavne posvojitve v otrokovo korist in da se spoštujejo njegove temeljne pravice ter da se preprečujejo ugrabitve, prodaja ali trgovina z otroki,
sporazumeli:
I. DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Opredelitev pojmov
V tem sporazumu izrazi pomenijo:
1. meddržavna posvojitev: posvojitev otroka ene države s strani posvojitelja druge države;
2. posvojitev: nastanek razmerja med posvojiteljem in posvojencem kot pri rojstvu med starši in otrokom;
3. otrok oziroma mladoletna oseba: oseba od rojstva do dopolnjenega 18. leta starosti oziroma pridobitve poslovne sposobnosti;
4. osrednja organa:
– v Republiki Sloveniji: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– v Republiki Makedoniji: Ministrstvo za delo in socialno politiko;
5. pooblaščeni organi:
– v Republiki Sloveniji: pristojni centri za socialno delo,
– v Republiki Makedoniji: pristojni centri za socialno delo;
6. matična država: država pogodbenice, kjer prebiva otrok oziroma mladoletna oseba;
7. država sprejema: država pogodbenice, kjer prebiva bodoči posvojitelj.
2. člen
Cilji sporazuma
Cilji tega sporazuma so:
a) določiti pogoje in način izvajanja meddržavnih posvojitev, ki bodo zagotavljali, da je ta meddržavna posvojitev v otrokovo korist in da se s postopkom posvojitve spoštujejo njegove temeljne pravice, priznane v nacionalni zakonodaji in v mednarodnih aktih, ki sta jih ratificirali državi pogodbenic;
b) vzpostaviti tak sistem sodelovanja med pogodbenicama, ki bo zagotavljal spoštovanje ukrepov za zaščito otrok in s tem preprečitve ugrabitev, prodaje ali trgovine z otroki.
3. člen
Pravni učinki posvojitve
(1) S posvojitvijo po tem sporazumu nastane med posvojiteljem in posvojencem enako razmerje, kot je po zakonodaji države sprejema urejeno med starši in njihovimi otroki, med posvojencem in njegovimi potomci ter posvojiteljem in njegovimi sorodniki pa enaka razmerja kot med sorodniki.
(2) Pravice in dolžnosti, ki jih ima posvojenec po zakonodaji matične države do svojih staršev in drugih sorodnikov, ter pravice in dolžnosti njegovih staršev in sorodnikov do njega s posvojitvijo po tem sporazumu prenehajo.
(3) Nastanek oziroma prenehanje pravnih razmerij iz prvega in drugega odstavka tega člena se vpiše v ustrezen dokument v skladu z nacionalno zakonodajo pogodbenic.
(4) Posvojitev, izvedena po tem sporazumu, je trajna in se ne more razvezati.
II. DEL
POSTOPEK MEDDRŽAVNE POSVOJITVE
1. Pogoji na strani posvojitelja
4. člen
(1) Osebe, ki prebivajo v eni državi in želijo posvojiti otroka oziroma mladoletno osebo s prebivališčem v drugi državi, vložijo vlogo za meddržavno posvojitev pri pristojnem organu države, v kateri prebivajo.
(2) Pristojni organ iz prvega odstavka tega člena preveri izpolnjevanje pogojev na strani posvojitelja po določbah svoje nacionalne zakonodaje in opravi v ta namen potrebna dejanja.
(3) Po opravljenem preverjanju pošlje pristojni organ države sprejema vlogo bodočega posvojitelja in poročilo s svojimi ugotovitvami ter ustrezno dokumentacijo osrednjemu organu te države.
5. člen
Če osrednji organ države sprejema na podlagi poročila pristojnega organa iz tretjega odstavka 4. člena oceni, da je vlagatelj primeren, ker izpolnjuje vse pogoje za posvojitev po nacionalni zakonodaji, pošlje vlogo in poročilo z ustrezno dokumentacijo osrednjemu organu matične države in o tem obvesti vlagatelja.
2. Pogoji na strani otroka oziroma mladoletne osebe
6. člen
(1) Pooblaščeni organ matične države preveri, ali so za otroka oziroma mladoletno osebo, ki se daje v posvojitev, izpolnjeni pogoji za posvojitev po nacionalni zakonodaji. Na podlagi takega preverjanja in dejanj pripravi pooblaščeni organ matične države poročilo s podatki o otrokovi identiteti, primernosti za posvojitev, poreklu, družinskem okolju, socialni in zdravstveni anamnezi otroka oziroma mladoletne osebe in njegove družine, ter o morebitnih posebnih potrebah otroka.
(2) Pooblaščeni organ matične države pošlje poročilo z dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena osrednjemu organu te države.
7. člen
(1) Če osrednji organ matične države na podlagi poročila in dokumentacije pooblaščenega organa oceni, da so pogoji za meddržavno posvojitev na strani otroka v celoti izpolnjeni, pooblaščeni organ matične države izmed vlagateljev iz države sprejema izbere najprimernejšega posvojitelja.
(2) Po opravljenih dejanjih iz prvega odstavka tega člena osrednji organ matične države poročilo in dokumentacijo o otroku oziroma mladoletni osebi pošlje osrednjemu organu države sprejema.
(3) Osrednji organ matične države obvesti osrednji organ države sprejema tudi o obdobju predhodne namestitve v skladu z nacionalno zakonodajo matične države.
(4) Čas trajanja predhodne namestitve ne sme biti daljši od enega leta.
8. člen
(1) Osrednji organ države sprejema obvesti o prejemu poročila in dokumentacije iz 7. člena izbranega posvojitelja in mu omogoči seznanitev z vsebino, ne da bi se pri tem razkrila identiteta otroka oziroma mladoletne osebe in bioloških staršev. Izbrani posvojitelj na podlagi teh podatkov izrazi svoje dokončno strinjanje s posvojitvijo s pisno izjavo, ki jo poda pri pooblaščenem organu države sprejema, ta pa jo pošlje osrednjemu organu države sprejema.
(2) Osrednji organ države sprejema obvesti o soglasju iz prvega odstavka tega člena osrednji organ matične države.
III. DEL
POSVOJITEV
9. člen
(1) Po pridobitvi soglasja iz 8. člena pristojni organ matične države v skladu z določbami nacionalne zakonodaje sprejme odločitev o predhodni namestitvi v družino izbranega posvojitelja.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena pooblaščeni organ države sprejema ves čas spremlja bivanje otroka oziroma mladoletne osebe v družini izbranega posvojitelja in vsak mesec pripravi pisno poročilo, ki ga pošlje osrednjemu organu države sprejema.
(3) Osrednji organ države sprejema pošlje poročilo iz drugega odstavka tega člena osrednjemu organu matične države.
(4) Po prejemu poročil iz drugega odstavka tega člena pooblaščeni organ matične države poda mnenje osrednjemu organu matične države, ali se otrok oziroma mladoletna oseba lahko posvoji s strani izbranega posvojitelja.
(5) Pristojni organ matične države izda odločbo o posvojitvi ali odločbo, s katero ugotovi, da pogoji za posvojitev niso izpolnjeni, ker posvojitev ni v korist otroka oziroma mladoletne osebe. To odločbo osrednji organ matične države pošlje osrednjemu organu države sprejema.
10. člen
Če je otrok predhodno nameščen v družini izbranega posvojitelja in se nahaja v državi sprejema, pa osrednji organ te države meni, da ni v otrokovo korist, da ostane pri izbranem posvojitelju, mora ta osrednji organ ukreniti vse potrebno, da zaščiti otroka, natančneje pa:
a) poskrbeti, da se otrok odvzame izbranemu posvojitelju in se zanj uredita začasna vzgoja in varstvo;
b) v posvetovanju z osrednjim organom matične države brez odlašanja skladno s postopkom meddržavne posvojitve, določenim v tem sporazumu, poskrbeti za novo nastanitev otroka z namenom posvojitve, ali če to ni mogoče, poskrbeti za drugo dolgoročno vzgojo in varstvo;
c) poskrbeti za otrokovo vrnitev kot zadnjo možnost, če je to v njegovo korist.
11. člen
(1) Če se po izdaji odločbe o posvojitvi izkaže, da ni bil izpolnjen kateri od pogojev za posvojitev, ki jih določata zakonodaji držav pogodbenic, organ matične države, ki je izdal odločbo o posvojitvi, uvede postopek za razveljavitev odločbe o posvojitvi v skladu z določbami zakonodaje matične države.
(2) Uvedbo postopka za razveljavitev odločbe o posvojitvi lahko zahteva tudi osrednji organ države sprejema.
IV. DEL
UREDITEV IZSTOPA IZ MATIČNE DRŽAVE TER VSTOPA IN PREBIVANJA OTROKA OZIROMA MLADOLETNE OSEBE V DRŽAVI SPREJEMA
12. člen
Za Republiko Slovenijo:
Za izstop otroka oziroma mladoletne osebe, ki je državljan Republike Slovenije, iz Republike Slovenije odločba o predhodni namestitvi oziroma odločba o posvojitvi, ki jo izda pristojni organ matične države na podlagi tega sporazuma, predstavlja osnovo za pridobitev dokumentov za izstop otroka oziroma mladoletne osebe iz matične države.
Odločba o predhodni namestitvi oziroma odločba o posvojitvi, ki jo izda pristojni organ matične države na podlagi tega sporazuma, velja kot dovoljenje za začasno prebivanje, ki otroku oziroma mladoletni osebi, ki je državljan Republike Makedonije, omogoča vstop in prebivanje v državi sprejema do pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje v skladu z določbami zakonodaje države sprejema oziroma v primeru začasne namestitve za čas namestitve.
Za Republiko Makedonijo:
Odločba o predhodni namestitvi oziroma odločba o posvojitvi, ki jo izda pristojni organ matične države na podlagi tega sporazuma, predstavlja osnovo za pridobitev dokumentov za izstop otroka oziroma mladoletne osebe iz matične države.
Odločba o predhodni namestitvi oziroma odločba o posvojitvi, ki jo izda pristojni organ matične države na podlagi tega sporazuma, predstavlja osnovo za pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje, ki otroku oziroma mladoletni osebi omogoča vstop in prebivanje v državi sprejema do pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje v skladu z določbami zakonodaje države sprejema oziroma v primeru začasne namestitve za čas namestitve.
13. člen
Otrok, ki je z odločbo pristojnega organa matične države predhodno nameščen v družino izbranega posvojitelja, je, ne glede na to, da nima stalnega prebivališča v državi sprejema, zdravstveno zavarovan kot družinski član zavarovanca – izbranega posvojitelja.
V. DEL
SODELOVANJE ORGANOV
14. člen
Osrednja organa se ves čas postopka medsebojno obveščata o poteku posvojitve.
15. člen
(1) Osrednja organa sodelujeta in spodbujata sodelovanje med pooblaščenimi organi v svojih državah za varstvo otrok in doseganje drugih ciljev sporazuma.
(2) Osrednja organa neposredno ukreneta vse, da:
a) zagotovita informacije o posvojitveni zakonodaji in postopkih svoje države ter druge informacije, kot so statistični podatki;
b) se medsebojno obveščata o izvajanju tega sporazuma in se enkrat letno srečujeta.
16. člen
Osrednja organa izvajata neposredno ali prek pooblaščenih organov ustrezne ukrepe za preprečitev nezakonitih finančnih ali drugih koristi v zvezi s posvojitvijo ter ukrepe za preprečevanje vseh dejavnosti, ki so v nasprotju s cilji tega sporazuma.
17. člen
Osrednja organa in pooblaščeni organi pogodbenic zagotovijo hrambo podatkov in dostop do njih v skladu z nacionalno zakonodajo.
18. člen
Če pristojni organ države, v katero je namenjen dokument, to zahteva, mora biti dostavljen overjen prevod dokumenta, skladen z izvirnikom.
19. člen
Pristojni organi pogodbenic v postopku posvojitve ukrepajo hitro.
VI. DEL
STROŠKI
20. člen
Vlagatelji oziroma izbrani posvojitelj krijejo:
a) stroške premestitve otroka iz matične države v državo sprejema, vključno s stroški prevoza v državi sprejema;
b) stroške potnega lista ter morebitne potrebne izdatke zdravstvenega in psihološkega poročila;
c) stroške prevoda uradnih listin in
d) administrativne ter druge stroške.
VII. DEL
KONČNE DOLOČBE
21. člen
(1) Ta sporazum se sklene za obdobje štirih let. Po poteku tega obdobja se njegova veljavnost samodejno podaljša vsakokrat za eno leto, če ga nobena pogodbenica pisno ne odpove.
(2) Če ena pogodbenica ta sporazum odpove, ta preneha veljati po poteku 30 dni od dneva prejema pisnega obvestila o njegovi odpovedi, postopki posvojitve, začeti na podlagi tega sporazuma, pa bodo kljub prenehanju njegove veljavnosti končani po določbah tega sporazuma.
(3) Morebitni spori v zvezi z razlago ali izvajanjem tega sporazuma se rešujejo z neposrednimi pogajanji med osrednjima organoma pogodbenic.
(4) Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega obvestila po diplomatski poti, da so izpolnjeni vsi notranjepravni pogoji za začetek njegove veljavnosti.
Sestavljeno v Skopju dne 27. februarja 2007 v dveh izvirnikih v slovenskem in makedonskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE
Andrej Vizjak l.r.
 
ZA VLADO
REPUBLIKE MAKEDONIJE
Ljupčo Meškov l.r.
Д О Г О В О Р
ПОМЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕЃУДРЖАВНИ ПОСВОЈУВАЊА
Владата на Република Словенија и Владата на Република Македонија, во продолжение договорни страни,
со убедување дека за соодветен личен развој, детето треба да расте во среќна семејна средина со љубов и разбирање,
со убедување дека секоја држава како првенствена задача треба да донесе соодветни мерки, што ќе овозможат заштита и воспитание во неговото матично семејство,
со убедување дека предност на меѓудржавното посвојување може да биде овозможувањето, детето на кое не може да му се најде соодветно семејство во матичната држава, да живее во постојано семејство,
со убедување дека се потребни мерки со кои ќе се гарантира дека меѓудржавните посвојувања се во интерес на детето и дека се почитуваат неговите основни права, како и дека се спречуваат грабнувањата, продажбата или трговијата со деца,
се договорија:
I. Дел
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Определување на поими
Во овој договор изразите значат следно:
1. меѓудржавно посвојување: посвојување на дете од едната држава од страна на посвоител од другата држава;
2. посвојување: настанување на однос помеѓу посвоителот и посвоеникот како што настанува при раѓање помеѓу родители и деца;
3. дете, односно малолетно лице: лице од раѓањето до наполнета 18 годишна возраст, односно до стекнување на деловна способност;
4. централни органи:
– во Република Словенија: Министерство за труд, семејство и социјални работи,
– во Република Македонија: Министерство за труд и социјална Политика;
5. овластени органи:
– Во Република Словенија: надлежни центри за социјална работа,
– Во Република Македонија: надлежни центри за социјална работа;
6. матична држава: држава на договорната страна, каде детето односно малолетното лице престојува;
7. држава на прием: држава на договорната страна, каде престојува идниот посвоител.
Член 2
Цели на договорот
Целите на овој договор се:
а) одредување на условите и начинот на спроведување на меѓудржавните посвојувања, кои ќе докажат дека тоа меѓудржавно посвојување е во интерес на детето и дека со постапката за посвојување се почитуваат неговите основни права признаени во домашното право и меѓународните акти, кои се ратификувани од државите на договорните страни;
б) воспоставување на систем на соработка помеѓу договорните страни, кој ќе обезбеди почитување на мерките за заштита на детето и со тоа ќе ги спречи грабнувањата, продажбата или трговијата со деца.
Член 3
Правни ефекти на посвојувањето
(1) Со посвојувањето по овој договор, помеѓу посвоителот и посвоеникот настанува однос каков што е според правото на државата на прием уредено помеѓу родителите и нивните деца, а помеѓу посвоеникот и неговите потомци, како и помеѓу посвоителите и неговите роднини се создаваат еднакви односи како и помеѓу роднините.
(2) Правата и должностите, кои посвоеникот ги има според правото од матичната држава кон неговите родители и другите роднини, како и правата и должностите на неговите родители и роднини кон него, со посвојувањето по овој договор престануваат.
(3) Настанување, односно престанување на правни односи од ставовите еден и два на овој член се запишува во соодветен документ во согласност со националните прописи на договорните страни.
(4) Посвојувањето извршено по овој договор е трајно и не може да се раскине.
II. ДЕЛ
ПОСТАПКА НА МЕЃУДРЖАВНО ПОСВОЈУВАЊЕ
1. Услови на страната на посвоителот
Член 4
(1) Лица, кои престојуваат во едната држава и сакаат да посвојат дете, односно малолетно лице со место на живеење во другата држава, поднесуваат барање за меѓудржавно посвојување кај надлежниот орган на државата во која престојуваат.
(2) Надлежниот орган од став еден на овој член проверува дали посвоителот ги исполнува условите според одредбите на своето национално законодавство и ги презема сите потребни дејства во таа насока.
(3) По извршената проверка, надлежниот орган на државата на приемот, го испраќа барањето на идниот посвоител и извештајот со своите констатации, како и соодветната документација до централниот орган на таа држава.
Член 5
Доколку централниот орган од државата на приемот врз основа на извештајот на надлежниот орган од став три на член 4 оцени дека подносителот на барањето е соодветен, бидејќи ги исполнува сите услови за посвојување според националното законодавство, го испраќа барањето и извештајот со соодветната документација до централниот орган на матичната држава и за истото го известува подносителот на барањето.
2. Услови на страната на детето, односно малолетното лице
Член 6
(1) Овластениот орган на матичната држава проверува, дали за детето, односно малолетното лице кое се дава на посвојување се исполнети условите за посвојување според националното законодавство. Врз основа на тие проверки и активности, овластениот орган на матичната држава изготвува извештај со податоци за идентитетот на детето, подобноста за посвојување, потеклото, семејната средина, социјалната и здравствената анамнеза на детето, односно малолетното лице и неговото семејство, како и за можни посебни потреби на детето.
(2) Овластениот орган на матичната држава, извештајот со документацијата од став еден на овој член, го испраќа до централниот орган на таа држава.
Член 7
(1) Доколку централниот орган на матичната држава врз основа на извештајот и документацијата на овластениот орган процени дека условите за меѓудржавно посвојување од страна на детето во целост се исполнети, тогаш овластениот орган на матичната држава меѓу подносителите на барањата од државата на приемот го избира најсоодветниот посвоител.
(2) По извршените работи од став еден на овој член, централниот орган на матичната држава, извештајот и документацијата за детето, односно за малолетното лице, му ги испраќа на централниот орган на државата на приемот.
(3) Централниот орган на матичната држава, го известува централниот орган на државата на приемот и за периодот на претходното сместување во согласност со националното законодавство на матичната држава.
(4) Времето на траење на претходното сместување не смее да биде подолго од една година.
Член 8
(1) Централниот орган на државата на приемот за приемот на извештајот и документите од член 7, го известува избраниот посвоител и му овозможува запознавање со содржината, без при тоа да го открие идентитетот на детето, односно на малолетното лице и биолошките родители. Избраниот посвоител врз основа на тие податоци го изразува своето конечно согласување за посвојувањето со писмена изјава која ја дава пред овластениот орган на државата на приемот, кој истата ја доставува до централниот орган на државата на приемот.
(2) Централниот орган на државата на приемот, го известува за согласноста од став еден од овој член централниот орган на матичната држава.
III. ДЕЛ
ПОСВОЈУВАЊЕ
Член 9
(1) По добивање на согласноста од член 8, надлежниот орган на матичната држава во согласност со одредбите на националното законодавство, донесува одлука за претходно сместување на детето во семејството на избраниот посвоител.
(2) Во случај од став еден на овој член, овластениот орган на државата на приемот постојано го следи престојот на детето, односно малолетното лице во семејството на избраниот посвоител и секој месец изготвува писмен извештај, кој му го испраќа на централниот орган на државата на приемот.
(3) Централниот орган на државата на приемот го испраќа извештајот од став два на овој член на централниот орган на матичната држава.
(4) По приемот на извештаите од став два на овој член, овластениот орган на матичната држава дава мислење на централниот орган на матичната држава дали детето, односно малолетното лице, може да се посвои од страна на избраниот посвоител.
(5) Надлежниот орган на матичната држава издава одлука за посвојување или одлука со која утврдува дека условите за посвојување не се исполнети, бидејќи посвојувањето не е во интерес на детето, односно малолетното лице. Таа одлука централниот орган на матичната држава му ја испраќа на централниот орган на државата на приемот.
Член 10
Доколку детето е претходно сместено во семејството на избраниот посвоител и се наоѓа во државата на приемот, а централниот орган на таа држава смета дека не е во интерес на детето да остане кај избраниот посвоител, тој централен орган мора да преземе се што е потребно за да го заштити детето, а поточно:
а) да се погрижи детето да се одземе од избраниот посвоител и за него да се обезбеди привремено воспитание и чување;
б) во консултации со централниот орган на матичната држава без одлагање, во согласност со постапката на меѓудржавното посвојување одредена со овој договор, да се погрижи за ново сместување на детето со цел за негово посвојување или доколку тоа не е можно, да се погрижи за друго долгорочно воспитание и грижа;
в) да се погрижи за враќање на детето, доколку е тоа во негов интерес, како последна можност.
Член 11
(1) Доколку по издавање на одлуката за посвојување се покаже дека не бил исполнет некој од условите за посвојување, кои ги одредуваат законодавствата на државите на договорните страни, тогаш органот на матичната држава, кој ја издал одлуката за посвојување, поведува постапка за укинување на одлуката за посвојување, во согласност со одредбите на законодавството на матичната држава.
(2) Поведување на постапката за укинување на одлуката за посвојување може да побара и централниот орган на државата на приемот.
IV. ДЕЛ
УРЕДУВАЊЕ НА ИЗЛЕГУВАЊЕТО ОД МАТИЧНАТА ДРЖАВА, КАКО И ВЛЕГУВАЊЕТО И ПРЕСТОЈОТ НА ДЕТЕТО, ОДНОСНО МАЛОЛЕТНОТО ЛИЦЕ ВО ДРЖАВАТА НА ПРИЕМОТ
Член 12
За Република Словенија:
За излез на дете, односно на малолетно лице кое е државјанин на Република Словенија, од Република Словенија, одлуката за претходното сместување односно одлуката за посвојување која ја издава надлежниот орган на матичната држава врз основа на овој договор, претставува основа за стекнување на документи за излез на детето, односно на малолетното лице од матичната држава.
Одлуката за претходно сметување, односно одлуката за посвојување, која ја издава надлежниот орган на матичната држава, врз основа на овој договор, важи како дозвола за привремен престој која на детето, односно на малолетното лице кое е државјанин на Република Македонија, му овозможува влез и престојување во државата на приемот до стекнување на дозволата за постојано живеење, во согласност со одредбите на законодавството на државата на приемот, односно во случај на привремено сместување за време на сместувањето.
За Република Македонија:
Одлуката за претходно сметување, односно одлуката за посвојување, која ја издава надлежниот орган на матичната држава врз основа на овој договор, претставува основа за стекнување на документи за излез на детето, односно на малолетното лице од матичната држава.
Одлуката за претходно сметување, односно одлуката за посвојување, која ја издава надлежниот орган на матичната држава врз основа на овој договор, претставува основа за добивање на дозвола за привремен престој која на детето, односно на малолетното лице му овозможува влез и престојување во државата на приемот до стекнување на дозволата за постојано живеење, во согласност со одредбите на законодавството на државата на приемот, односно во случај на привремено сместување за време на сместувањето.
Член 13
Детето, кое со одлука на надлежниот орган на матичната држава претходно е сместено во семејство на избраниот посвоител, без оглед на тоа што нема постојано живеалиште во државата на приемот, здравствено е осигурено како семеен член на осигуреникот – избраниот посвоител.
V. ДЕЛ
СОРАБОТКА НА ОРГАНИТЕ
Член 14
Централните органи за цело време додека трае постапката меѓусебно се известуваат за текот на посвојувањето.
Член 15
(1) Централните органи соработуваат и иницираат соработка помеѓу овластените органи во своите држави за грижата на децата и остварувањето на останатите цели на договорот.
(2) Централните органи непосредно преземаат секакви мерки за да:
а) обезбедат информации за законодавството за посвојувањето и постапките на својата држава, како и други информации како што се статистичките податоци;
б) меѓусебно се известуваат за спроведување на овој договор и еднаш годишно се состануваат.
Член 16
Централните органи, непосредно или преку овластените органи преземаат соодветни мерки за спречување на незаконските финансиски или други користи во врска со посвојувањето, како и мерки за спречување на сите активности кои се во спротивност со целите на овој договор.
Член 17
Централните органи и овластените органи на договорните страни обезбедуваат чување на податоците и пристап до нив во согласност со националното законодавство.
Член 18
Доколку надлежниот орган на државата, за која е наменет документот тоа го бара, мора да биде доставен заверен превод на документот, истоветен со оригиналот.
Член 19
Надлежните органи на договорните страни во постапката за посвојување дејствуваат без одлагање.
VI. ДЕЛ
ТРОШОЦИ
Член 20
Подносителите на барањата и избраниот посвоител ги покриваат:
а) трошоците на преместување на детето од матичната држава во државата на приемот, вклучувајќи ги и трошоците за превоз во државата на приемот;
б) трошоците за пасош, како и можни потребни издатоци за здравствен и психолошки извештај;
в) трошоците за превод на официјалните документи и
г) административни и други трошоци.
VII. ДЕЛ
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 21
(1) Овој договор се склучува за период од четири години. По истекот на овој период, неговото важење автоматски се продолжува секогаш за една година, доколку ниедна од договорните страни не го откаже по писмен пат.
(2) Доколку една од договорните страни го откаже овој договор, истиот ќе престане да важи по истекот на 30 дена од денот на приемот на писменото известување за неговото откажување, а постапките за посвојување започнати по овој договор и покрај престанувањето на неговата важност, ќе бидат завршени според одредбите од овој договор.
(3) Евентуалните спорови во врска со толкувањето или примената на овој договор, ќе се решаваат по пат на непосредни преговори на централните органи на договорните страни.
(4) Овој договор влегува во сила на денот на приемот на последното известување по дипломатски пат дека се исполнети сите внатрешно правни услови за негово влегување во сила.
Составен во Скопје на ден 27 февруари 2007 во два оригинални примерока на словенечки и на македонски јазик, при што двата текста се еднакво веродостојни.
ЗА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА
Андреj Визjак c.p.
 
ЗА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Љупчо Мешков c.p.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 542-03/07-3/1
Ljubljana, dne 22. novembra 2007
EPA 334-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost