Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2007 z dne 3. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2007 z dne 3. 4. 2007

Kazalo

31. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o gospodarskem sodelovanju (BCNGS), stran 843.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o gospodarskem sodelovanju (BCNGS)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o gospodarskem sodelovanju (BCNGS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 9. marca 2007.
Št. 001-22-30/07
Ljubljana, 19. marca 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE O GOSPODARSKEM SODELOVANJU (BCNGS)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o gospodarskem sodelovanju, podpisan 31. avgusta 2006 v Ljubljani.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(*)
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE O GOSPODARSKEM SODELOVANJU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Ljudske republike Kitajske (v nadaljevanju »pogodbenici«)
sta se ob potrditvi prijateljskih odnosov med pogodbenicama,
v želji po krepitvi prijateljstva in sodelovanja in razvoju gospodarskih odnosov med državama na podlagi enakosti in obojestranske koristi in
ob upoštevanju obveznosti svojih držav iz mednarodnih sporazumov in ob spoštovanju veljavne zakonodaje v državah pogodbenicah
sporazumeli, kot sledi:
1. člen
Pogodbenici spodbujata razvoj gospodarskih odnosov med državama v skladu z načelom enakosti in obojestranske koristi.
2. člen
Pogodbenici na podlagi svojih veljavnih zakonov in predpisov spodbujata družbe, podjetja in organizacije obeh držav, da razvijajo različne oblike gospodarskega sodelovanja, in ustvarjata ugodne razmere za to.
3. člen
Družbe, podjetja in organizacije obeh držav, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo s tujino, upoštevajo veljavne zakone in predpise svojih držav in mednarodne prakse.
4. člen
Pogodbenici se ob upoštevanju sedanjega stanja in prihodnjih gospodarskih odnosov strinjata, da obstajajo možnosti za morebitno dolgoročno sodelovanje med drugim na teh področjih:
– industrija in rudarstvo,
– kmetijstvo, vključno s kmetijsko dejavnostjo,
– znanost in tehnologija,
– energetika,
– komunikacije,
– prevoz,
– varstvo okolja,
– sodelovanje v tretjih državah.
5. člen
Za uresničevanje ciljev tega sporazuma si pogodbenici med drugim prizadevata omogočiti in spodbujati:
– stike in sodelovanje med vladnimi ustanovami,
– organizacijo sejmov, razstav in srečanj trgovinske narave,
– krepitev vezi med podjetji in drugimi gospodarskimi subjekti,
– obiske, ustvarjanje stikov in izvajanje dejavnosti za spodbujanje sodelovanja med posamezniki, delegacijami in gospodarskimi organizacijami ter
– spodbujanje majhnih in srednjih podjetij, da sodelujejo pri dvostranskih gospodarskih odnosih.
6. člen
Ob upoštevanju razvoja gospodarskega sodelovanja pogodbenici spodbujata medsebojno izmenjavo informacij zlasti o svojih zakonodajah in gospodarskih programih in tudi drugih informacij skupnega interesa.
7. člen
1. Pogodbenici se dogovorita o ustanovitvi skupne komisije o gospodarskem sodelovanju (v nadaljevanju »skupna komisija«), ki jo sestavljajo predstavniki obeh vlad. Sopredsednika skupne komisije sta na ravni generalnega direktorja, pristojnega za gospodarske odnose s tujino in trgovino.
2. Naloge skupne komisije so zlasti:
– spodbujanje medsebojnega razumevanja,
– preverjanje izvajanja tega sporazuma,
– preučevanje problemov, ki lahko izhajajo iz gospodarskih dejavnosti med državama,
– zagotavljanje izmenjave informacij o spremembah predpisov v državah pogodbenicah,
– predložitev predlogov, katerih cilj je spodbujanje razvoja dvostranskih gospodarskih odnosov.
3. Skupna komisija se sestaja letno, izmenično v glavnih mestih Ljudske republike Kitajske in Republike Slovenije. Če se pogodbenicama zdi potrebno, lahko skupna komisija za pomoč pri svojem delu ustanovi delovne skupine.
8. člen
Ta sporazum ne vpliva na obveznosti, ki izhajajo iz članstva v Evropski uniji. Zato se določbe tega sporazuma ne smejo uveljavljati ali razlagati tako, da bi razveljavile ali drugače vplivale na obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji ali sporazumov med Ljudsko republiko Kitajsko in Evropsko unijo.
9. člen
Ko začne veljati ta sporazum, preneha veljati Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju, podpisan 9. novembra 1992 v Pekingu.
10. člen
1. Ta sporazum začne veljati 30. dan po dnevu prejema zadnjega uradnega obvestila, s katerima se pogodbenici obvestita o izpolnitvi notranjepravnih postopkov, potrebnih za uveljavitev sporazuma.
2. Ta sporazum se sklene za tri leta, nato se tiho podaljšuje za nadaljnja obdobja enega leta, razen če katerakoli pogodbenica šest mesecev pred njegovim potekom druge pisno uradno ne obvesti o svoji nameri, da ga bo odpovedala.
3. Sporazum lahko pogodbenici soglasno spremenita.
Sestavljeno v Ljubljani dne 31. avgusta 2006 v dveh izvirnikih v slovenskem, kitajskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
mag. Andrej Vizjak l.r.
 
Za Vlado
Ljudske republike Kitajske
Yu Guangzhou l.r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE`S REPUBLIC OF CHINA ON ECONOMIC COOPERATION
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"),
Confirming friendly relations between the Contracting Parties,
Desiring to strengthen friendship and cooperation and to develop economic relations between the two countries on the basis of equality and mutual benefit, and
Taking into account the obligations of their countries arising from international agreements and respecting the legislation in force in the countries of the Contracting Parties,
Have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties shall promote the development of economic relations between the two countries in accordance with the principle of equality and mutual benefit.
Article 2
The Contracting Parties shall, within the framework of their respective laws and regulations in force, encourage the firms, enterprises and organizations of both countries to develop diversified economic cooperation and create favourable conditions to this end.
Article 3
The firms, enterprises and organizations of both countries, which undertake foreign economic activities, shall follow the existing laws and regulations of their respective countries and international practices.
Article 4
The two Contracting Parties, considering the current state and perspectives of economic relations, agree that possibilities for potential long-term cooperation exist, inter alia in the following areas:
– industry and mining,
– agriculture, including the agricultural industry,
– science and technology,
– energy,
– communications,
– transport,
– environmental protection,
– cooperation in third countries.
Article 5
In order to attain the objectives of this Agreement, the two Contracting Parties shall endeavour to facilitate and promote, among others:
– communication and cooperation between governmental institutions,
– organization of fairs, exhibitions and meetings of commercial nature,
– strengthening the links between the enterprises and other economic operators,
– exchange of visits, establishing contacts and performing activities designed to promote cooperation between individuals, delegations and economic organizations, and
– encouraging small and medium-size sector enterprises to participate in bilateral economic relations.
Article 6
In view of the development of economic cooperation, the Contracting Parties shall encourage mutual exchange of information, particularly concerning their respective legislation and economic programmes, as well as other information of mutual interest.
Article 7
1. The Contracting Parties agree to set up a Joint Commission on economic cooperation (hereinafter referred to as the “Joint Commission”) comprising representatives of both governments. The co-chairmen of the Joint Commission shall be on the level of the Director General, who is in charge of foreign economic relations and trade.
2. The duties of the Joint Commission are above all:
– to promote mutual understanding,
– to examine the implementation of the Agreement,
– to examine the problems, which may arise from economic activities between the two countries,
– to ensure the exchange of information on changes in regulations in the countries of the Contracting Parties,
– to put forward proposals which aim to promote the development of bilateral economic relations.
3. The Joint Commission shall hold meetings annually, in the capital cities of the People’s Republic of China and the Republic of Slovenia alternately. Where both Contracting Parties consider it necessary, the Joint Commission may set up working groups to assist it in its work.
Article 8
This Agreement shall apply without prejudice to the obligations flowing from the membership of the Republic of Slovenia in the European Union. Consequently the provisions of this Agreement may not be invoked or interpreted in such a way as to invalidate or otherwise affect the obligations imposed by the Treaty on European Union or by the agreements between the People’s Republic of China and the European Union.
Article 9
Once the present Agreement enters into force, the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the People’s Republic of China on Trade and Economic Cooperation, signed on November 9, 1992 in Beijing shall be terminated.
Article 10
1. This Agreement shall enter into force on the 30th day following the date of receipt of the last of the notes with which the Contracting Parties inform each other about the fulfilment of internal legal procedures required for the Agreement to enter into force.
2. The Agreement is concluded for a period of three years, thereafter it shall be tacitly renewed for successive one-year periods, unless either Contracting Party notifies the other, in writing, of its intention to terminate it six months prior to its expiry.
3. The Agreement may be amended by mutual consent of the two Contracting Parties.
Done at Ljubljana on 31 August 2006 in two originals in the Slovene, Chinese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergences, the English text shall prevail.
For the Government of the
Republic of Slovenia
mag. Andrej Vizjak (s)
 
For the Government of the
People’s Republic of China
Yu Guangzhou (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 310-08/07-26/1
Ljubljana, dne 9. marca 2007
EPA 1260-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l.r.
(*) Besedilo sporazuma v kitajskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost