Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6270. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2007–2013, stran 18342.

Na podlagi 5. člena v zvezi s 7. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2007–2013
1. člen
V Uredbi o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2007–2013 (Uradni list RS, št. 19/07) se v 1. členu v četrti alinei pika nadomesti z vejico, za četrto alineo pa se doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– Odločbe Komisije z dne 10. septembra 2007 o odobritvi programa razvoja podeželja Slovenije za programsko obdobje 2007–2013, št. CCI 2007 SI 06 RPO 001.«.
2. člen
V 8. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V letu 2008 lahko upravičenci iz tega člena uveljavljajo izravnalna plačila tudi za zemljišča z vrsto dejanske rabe »1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem«, če je njihova dejanska raba enaka rabi, kot je v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, zajeti iz digitalnih ortofoto posnetkov, posnetih do konca leta 2006.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
V 9. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Površina zemljišča, ki je v tekočem letu vključena v ukrep OMD-ja, je površina zemljišča, ki je za tekoče leto ugotovljena z administrativno kontrolo velikosti površine oziroma s kontrolo velikosti površine na kraju samem.«.
4. člen
V 12. členu se na začetku odstavka doda besedilo »(1)« in se besedilo »v tekočem letu« nadomesti z besedilom »za tekoče leto«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V letih 2008–2013 upravičenci ne morejo prevzemati novih petletnih obveznosti za izvajanje podukrepov KOP-a, razen za podukrep 214-I/7 iz 13. člena te uredbe.«.
5. člen
V 14. členu se enajsti do petindvajseti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»(11) Plačila za podukrep 214-II/5 iz prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za najmanj 1 GVŽ za avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali iz PRP-ja 2007–2013. Število živali posamezne vrste domačih živali mora biti v reji pet let od vstopa v podukrep, pri čemer se te živali lahko nadomestijo z živalmi druge avtohtone ali tradicionalne pasme te vrste. Število živali se lahko poveča do obremenitve 1,9 GVŽ-ja/ha kmetijskih zemljišč v uporabi. Glede na število živali posamezne vrste domačih živali, ki ga je KMG vključil v podukrep 214-II/5 iz prejšnjega člena v letu vstopa v ta podukrep, se število v ta podukrep vključenih živali te vrste lahko v petih letih skupno zmanjša za največ 10 odstotkov, vendar po zmanjšanju stalež živali ne sme biti manjši od 1 GVŽ-ja, oziroma na način kot ga določa PRP 2007–2013. Če ena žival posamezne vrste predstavlja več kot 10 odstotkov vseh živali te vrste, vključenih v podukrep 214-II/5 iz prejšnjega člena, se število živali lahko zmanjša za eno žival. Za število živali posamezne vrste, ki je v tekočem letu vključeno v podukrep 214-II/5 iz prejšnjega člena, se šteje število živali, ki je na KMG-ju za tekoče leto ugotovljeno z administrativno kontrolo števila živali oziroma s kontrolo števila živali na kraju samem.
(12) Za izračun plačil za podukrep 214-II/5 iz prejšnjega člena se za preračun števila živali v GVŽ-je, skladno s Prilogo V iz Uredbe 1974/2006/ES, upoštevajo naslednji koeficienti:
– biki, krave in drugo govedo starejše od 2 let, konji starejši od 6 mesecev: 1,0,
– govedo, staro od 6 mesecev do 2 let: 0,6,
– govedo, mlajše od 6 mesecev: 0,4,
– ovce: 0,15,
– koze: 0,15,
– plemenske svinje nad 50 kg: 0,5,
– ostali prašiči: 0,3,
– kokoši nesnice: 0,014,
– ostala perutnina: 0,003.
(13) Plačila za podukrep 214-II/6 iz prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za avtohtone in tradicionalne sorte kmetijskih rastlin iz PRP-ja 2007–2013. Na isti površini GERK-a lahko upravičenec, odvisno od vrste posevka, uveljavlja plačilo samo za glavni ali prezimni ali neprezimni posevek.
(14) Plačila za podukrep 214-III/1 iz prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za trajno travinje, če so njihovi GERK-i v katastrskih občinah iz PRP-ja 2007–2013 oziroma v Seznamu katastrskih občin osrednjega območja pojavljanja velikih zveri (Uradni list RS, št. 65/03).
(15) Plačila za podukrepe 214-III/2, 214-III/3 in 214-III/4 iz prejšnjega člena lahko uveljavljajo upravičenci, katerih GERK-i so na ekološko pomembnih območjih, ki so določena v PRP-ju 2007–2013.
(16) Plačila za podukrep 214-III/5 iz prejšnjega člena lahko uveljavljajo upravičenci, katerih GERK-i so na osrednjih območjih pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na Naturi 2000 iz PRP-ja 2007–2013.
(17) Plačila za podukrep 214-III/6 iz prejšnjega člena lahko uveljavljajo upravičenci, katerih GERK-i so na najožjih vodovarstvenih območjih iz PRP-ja 2007–2013.
(18) V letih 2008–2013 lahko upravičenci uveljavljajo podukrepe KOP-a za travinje na zemljiščih z vrsto dejanske rabe »1222 – ekstenzivni sadovnjak« za naslednje podukrepe KOP-a iz prejšnjega člena: 214-I/7, 214-II/2, 214-II/7, 214-II/8, 214-III/1, 214-III/2, 214-III/3, 214-III/4, 214-III/5 in 214-III/6.
(19) V letu 2008 lahko upravičenci uveljavljajo podukrepe KOP-a tudi na zemljiščih z vrsto dejanske rabe »1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem«, če je njihova dejanska raba enaka rabi, kot je v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, zajeti iz digitalnih ortofoto posnetkov, posnetih do konca leta 2006.
(20) Če pri izvajanju podukrepov KOP-a iz prejšnjega člena upravičenci ne uporabljajo:
– mineralnih gnojil, izdelava letnega gnojilnega načrta ter izvajanje kontrole rodovitnosti tal in gnojenja nista potrebna;
– živinskih gnojil, evidence uporabe teh gnojil ni potrebno voditi.
(21) Najmanjša površina kmetijskega zemljišča znotraj GERK-a, za katero je mogoče pridobiti plačilo za en podukrep KOP-a, je določena v PRP-ju 2007–2013.
(22) Upravičenci se lahko v podukrepe KOP-a vključijo s povečanim obsegom površin, kot to določa PRP 2007–2013, in v skladu s 45. členom Uredbe 1974/2006/ES.
(23) Površine zemljišč, ki so bile vključene v podukrep KOP-a v prvem letu obveznosti, lahko upravičenec v okviru obstoječe obveznosti skupno poveča za največ 2 hektarja oziroma 20 odstotkov v prvih štirih letih izvajanja podukrepa KOP-a, pri čemer se njegova obveznost iz prvega leta obveznosti nadaljuje.
(24) Površine zemljišč, ki so bile vključene v podukrep KOP-a v letu vstopa v ta podukrep, upravičenec lahko v okviru obstoječe obveznosti v petih letih skupno zmanjša za največ 10 odstotkov oziroma na način, kot ga določa PRP 2007–2013.
(25) Sprememba lokacije površine zemljišča, ki je vključena v podukrep KOP-a v tekočem letu, glede na lokacijo površine zemljišča, ki je bila vključena v podukrep KOP-a v preteklem letu, pomeni zmanjšanje površine zemljišča, ki je bila vključena v podukrep KOP-a v preteklem letu, in hkratno povečanje površine zemljišča, ki je vključena v podukrep KOP-a v tekočem letu, razen v primerih, določenih v PRP-ju 2007–2013. Zamik lokacije zemljišča v uradnih evidencah iz 18. člena te uredbe in drugih uradnih evidencah se ne upošteva kot sprememba lokacije površine zemljišča.«.
Dodajo se novi šestindvajseti do devetindvajseti odstavek, ki se glasijo:
»(26) Površina zemljišča, ki je v tekočem letu vključena v podukrep KOP-a (v nadaljnjem besedilu: vključena površina podukrepa), je površina zemljišča, ki je za tekoče leto ugotovljena z administrativno kontrolo velikosti površine oziroma s kontrolo velikosti površine na kraju samem. Upravičenec prevzame petletno obveznost za izvajanje podukrepa KOP-a na vključeni površini tega podukrepa v letu vstopa v ta podukrep.
(27) Upravičenci do plačil za podukrepe KOP-a morajo v času trajanja petletne obveznosti opraviti izobraževalni program v obsegu najmanj 4 ure letno. Kot izpolnitev obveznosti za tekoče leto se upošteva, če je v času od 1. septembra preteklega leta do 31. avgusta tekočega leta izobraževanje opravil upravičenec do plačil za podukrepe KOP-a, katerikoli član kmetije oziroma oseba, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo na zadevnem KMG-ju (v nadaljnjem besedilu: udeleženec izobraževanja). Prisotnost na istem izobraževalnem programu se za posamezen KMG prizna le enkrat.
(28) V primeru KMG-ja planina se kot opravljena obveznost upošteva tudi izobraževanje, ki je bilo opravljeno za osnovni KMG, pri čemer se mora udeleženec izobraževanja ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo tako na osnovnem KMG-ju kot tudi na KMG-ju planina.
(29) Predpis iz devetega odstavka tega člena izda minister, pristojen za kmetijstvo.«.
6. člen
V 18. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za namene izvajanja te uredbe se v digitalni grafični obliki skladno s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, uporabljajo:
– uradne evidence območij grbinastih travnikov, ekološko pomembnih območij, osrednjih območij pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na Naturi 2000 in najožjih vodovarstvenih območij, ki jih ministrstvu za posamezno leto posreduje ministrstvo, pristojno za okolje, in
– uradna evidenca osrednjega območja pojavljanja velikih zveri, ki jo ministrstvu za posamezno leto posreduje Zavod za gozdove Slovenije.«.
7. člen
V 23. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, in dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Če KMG za tekoče leto ne izpolnjuje pogoja za ukrep OMD-ja iz te uredbe oziroma PRP-ja 2007–2013, razen zahtev navzkrižne skladnosti, se neutemeljeni del zahtevka za ta ukrep za tekoče leto zavrne.
(4) Če KMG za tekoče leto ne izpolnjuje pogoja za podukrep KOP-a iz te uredbe oziroma PRP-ja 2007–2013, razen zahtev navzkrižne skladnosti oziroma minimalnih zahtev za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter zahtev pri gnojenju s fosforjem iz živinskih gnojil iz te uredbe in PRP-ja 2007–2013, se neutemeljeni del zahtevka za ta podukrep KOP-a za tekoče leto zavrne, razen v primerih, navedenih v prilogi 2 te uredbe.«.
8. člen
V 30. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Število živali, ki je bilo v letu 2006 vključeno v kmetijsko okoljski ukrep reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali iz PRP-ja 2004–2006, se lahko ob nadomestitvi s podukrepom KOP-a 214/II-5 iz 13. člena te uredbe zmanjša do 1 GVŽ-ja.«.
9. člen
Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen
(izstop iz sheme kmetijsko okoljskih plačil za programsko obdobje 2007–2013 in nadaljevanje izvajanja sheme kmetijsko okoljskih plačil za programsko obdobje 2004–2006)
(1) Upravičenci iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki so zahtevke za dodelitev plačil za leto 2007 za podukrepe KOP-a iz 13. člena te uredbe uveljavljali v rokih, določenih v predpisu, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, lahko zaradi spremenjenih oziroma dopolnjenih pogojev za izvajanje posameznih podukrepov KOP-a, ki so se spremenili oziroma dopolnili po teh rokih, izstopijo iz izvajanja podukrepov KOP-a in nadaljujejo z izvajanjem kmetijsko okoljskih ukrepov iz PRP-ja 2004–2006 (v nadaljnjem besedilu: izstop iz izvajanja podukrepov KOP-a) do izteka obstoječe petletne obveznosti.
(2) Spremenjeni oziroma dopolnjeni pogoji, ki so osnova za izstop iz izvajanja podukrepov KOP-a iz prejšnjega odstavka, so navedeni v prilogi 4, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
(3) Pri izstopu iz izvajanja podukrepov KOP-a iz prvega odstavka tega člena se upoštevajo ugotovitve opravljene administrativne kontrole oziroma kontrole na kraju samem.
(4) Če agencija ugotovi nepravilnosti z administrativno kontrolo oziroma kontrolo na kraju samem, ki se nanaša na prijavo površine izven dovoljene tolerance odstopanja oziroma neizpolnjevanje pogojev za podukrepe KOP-a, razen pogojev iz priloge 4 te uredbe, izstop iz izvajanja podukrepov KOP-a iz prvega odstavka tega člena ni mogoč.
(5) V primeru izstopa iz izvajanja podukrepov KOP-a iz prvega odstavka tega člena, mora upravičenec nadaljevati z izvajanjem tistih kmetijsko okoljskih ukrepov iz PRP-ja 2004–2006, ki jih je izvajal v letu 2006, na istih lokacijah in v enakem obsegu površin, kot je znašala v posamezen ukrep vključena površina v letu 2006 in pod pogoji, ki jih določajo:
– PRP 2004–2006,
– predpis, ki ureja plačila za kmetijsko okoljske ukrepe iz PRP-ja 2004–2006 v letih 2007–2010,
– predpis, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(6) Upravičenci iz prvega odstavka tega člena izstopijo iz izvajanja podukrepov KOP-a in nadaljujejo z izvajanjem kmetijsko okoljskih ukrepov iz PRP-ja 2004–2006 na podlagi obrazca izjave za izstop iz izvajanja ukrepa kmetijsko okoljskih plačil iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 in nadaljevanje izvajanja kmetijsko okoljskih ukrepov iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006, ki je kot priloga 5 sestavni del te uredbe.
(7) Upravičenci iz prejšnjega odstavka zahtevek za plačila za kmetijsko okoljske ukrepe iz PRP-ja 2004–2006 za leto 2007 vložijo na obrazcih iz Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike (Uradni list RS, št. 19/07 in 96/07), in sicer:
– »D – Prijava površin kmetijskih rastlin ter zahtevkov na površino«,
– »E – Zahtevek za kmetijsko okoljska plačila – ozelenitev njivskih površin«,
– »G – Zahtevek za kmetijsko okoljska plačila – reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali«,
– »H – Zahtevek za kmetijsko okoljska plačila – pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin za neprezimne strniščne posevke«.
(8) Obrazec iz prve alinee prejšnjega odstavka upravičenci na novo izpolnijo samo v delu, ki se nanaša na kmetijsko okoljska plačila.
(9) Ne glede na določbe predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, izjavo iz šestega odstavka tega člena in nove zahtevke na obrazcih iz sedmega odstavka tega člena upravičenci vložijo na agencijo najpozneje v petnajstih dneh od dneva uveljavitve te uredbe na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s priporočeno pošto ali osebno v sprejemno pisarno agencije.
(10) Agencija vlagateljem, za katere je po opravljenih administrativnih kontrolah vloženih zahtevkov iz sedmega odstavka tega člena ugotovila, da izstop iz izvajanja podukrepov KOP-a iz prvega odstavka tega člena ni mogoč, izda odločbo. Odločba mora biti izdana in odposlana po pošti do 31. marca 2008. Za ostale vlagatelje se šteje, da je po opravljenih administrativnih kontrolah vloženih zahtevkov iz sedmega odstavka tega člena izstop iz izvajanja podukrepov KOP-a iz prvega odstavka tega člena odobren.«.
10. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
Za prilogo 3 se dodata novi prilogi 4 in 5, ki sta kot prilogi 2 in 3 sestavni del te uredbe.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-36/2007/7
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2311-0161
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost