Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6269. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2007–2010, stran 18335.

Na podlagi 5. člena v zvezi s 7. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi s Programom razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 (Uradni list RS, št. 116/04, 45/06 in 70/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2007–2010
1. člen
V Uredbi o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2007–2010 (Uradni list RS, št. 19/07) se v prvem odstavku 6. člena pri ukrepu VII. integrirano vrtnarstvo (na prostem in v zavarovanih prostorih) številka »214,2« nadomesti s številko »241,2«.
2. člen
V 7. členu se trinajsti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(13) Plačila za ukrep XIII. iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za najmanj 1 GVŽ za avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali, navedene v prilogi 16 PRP-ja 2004–2006 oziroma v Seznamu avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali (Uradni list RS, št. 77/04). Število živali posamezne vrste domačih živali mora biti v reji pet let od vstopa v ukrep, pri čemer se te živali lahko nadomestijo z živalmi druge avtohtone ali tradicionalne pasme te vrste. Glede na število živali posamezne vrste domačih živali, ki ga je KMG vključil v ukrep XIII. iz prvega odstavka prejšnjega člena v preteklem letu, se število v ta ukrep vključenih živali te vrste v tekočem letu lahko zmanjša za največ 10 odstotkov, vendar po zmanjšanju stalež živali ne sme biti manjši od 1 GVŽ-ja. Če ena žival posamezne vrste predstavlja več kot 10 odstotkov vseh živali te vrste vključenih v ukrep XIII. iz prvega odstavka prejšnjega člena, se število živali lahko zmanjša za eno žival. Za število živali posamezne vrste, ki je v tekočem letu vključeno v ukrep XIII. iz prvega odstavka prejšnjega člena, se šteje število živali, ki je na KMG-ju za tekoče leto ugotovljeno z administrativno kontrolo števila živali oziroma s kontrolo števila živali na kraju samem.«.
Triindvajseti do devetindvajseti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»(23) Upravičenci, ki so v letih 2004, 2005 oziroma 2006 uveljavljali ukrepe SKOP-a za travinje na zemljiščih z vrsto dejanske rabe »1222 – ekstenzivni sadovnjak«, lahko na teh površinah tudi v letih 2007–2010 uveljavljajo naslednje ukrepe za travinje iz prvega odstavka prejšnjega člena: VIII., X., XV., XVI., XVIII., XIX. in XX.
(24) V letu 2008 lahko upravičenci uveljavljajo ukrepe SKOP-a iz prvega odstavka prejšnjega člena tudi na zemljiščih z vrsto dejanske rabe »1800 – kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem«, če je njihova dejanska raba enaka rabi, kot je v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, zajeti iz digitalnih ortofoto posnetkov, posnetih do konca leta 2006.
(25) Če pri izvajanju ukrepov SKOP-a iz prejšnjega člena upravičenci ne uporabljajo gnojil, izdelava letnega gnojilnega načrta ter izvajanje kontrole rodovitnosti tal in gnojenja nista potrebna.
(26) Najmanjša površina kmetijskega zemljišča znotraj GERK-a, za katero je mogoče pridobiti plačilo za en ukrep SKOP-a iz prvega odstavka prejšnjega člena, je določena v PRP-ju 2004–2006 v poglavju 9.3.2.1 Zahteve, ki se nanašajo na vse ali posamezne kmetijsko okoljske ukrepe (B. Druge informacije, Velikost kmetijskih zemljišč).
(27) Do izteka petletne obveznosti se vključene površine v posamezne ukrepe SKOP-a v letu 2006 ne morejo povečati.
(28) Ne glede na določbe tretjega odstavka 5. člena te uredbe se do izteka petletne obveznosti vključene površine v posamezne ukrepe SKOP-a v letu 2006 lahko v tekočem letu zmanjšajo za največ 10 odstotkov glede na vključeno površino iz preteklega leta oziroma kot to določa PRP 2004–2006 v poglavju 9.3.2.1 Zahteve, ki se nanašajo na vse ali posamezne kmetijsko okoljske ukrepe (B. Druge informacije, Trajanje obveznosti).
(29) Sprememba lokacije površine zemljišča, ki je vključena v ukrep SKOP-a v tekočem letu, glede na lokacijo površine zemljišča, ki je bila vključena v ukrep SKOP-a v preteklem letu, pomeni zmanjšanje površine zemljišča, ki je bila vključena v ukrep SKOP-a v preteklem letu, in hkratno povečanje površine zemljišča, ki je vključena v ukrep SKOP-a v tekočem letu, razen v primerih, določenih v PRP-ju 2004–2006. Zamik lokacije zemljišča v uradnih evidencah iz 11. člena te uredbe in drugih uradnih evidencah se ne upošteva kot sprememba lokacije površine zemljišča.«.
Dodajo se novi trideseti do dvaintrideseti odstavek, ki se glasijo:
»(30) Površina zemljišča, ki je v tekočem letu vključena v ukrep SKOP-a iz prvega odstavka prejšnjega člena, je površina zemljišča, ki je za tekoče leto ugotovljena z administrativno kontrolo velikosti površine oziroma s kontrolo velikosti površine na kraju samem.
(31) Upravičenci do plačil za ukrepe SKOP-a iz prvega odstavka prejšnjega člena morajo imeti do izteka petletne obveznosti iz drugega odstavka 5. člena te uredbe opravljen najmanj 15-urni izobraževalni program ter poleg tega sodelovati vsaj na enem demonstracijskem prikazu oziroma prireditvi. Skupni obseg zahtevanega izobraževalnega programa je določen v prilogi 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe. Kot izpolnitev obveznosti za tekoče leto se upošteva, če je v času od 26. februarja 2004 do 31. avgusta tekočega leta izobraževanje opravil upravičenec do plačil za ukrepe SKOP-a, katerikoli član kmetije oziroma oseba, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo na zadevnem KMG-ju (v nadaljnjem besedilu: udeleženec izobraževanja). Prisotnost na istem izobraževalnem programu se za posamezen KMG prizna le enkrat.
(32) V primeru KMG-ja planina, se kot opravljena obveznost upošteva tudi izobraževanje, ki je bilo opravljeno za osnovni KMG, pri čemer se mora udeleženec izobraževanja ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo tako na osnovnem KMG-ju kot tudi na KMG-ju planina.«.
3. člen
V 16. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če KMG za tekoče leto ne izpolnjuje pogoja za ukrep SKOP-a iz te uredbe oziroma PRP-ja 2004–2006, se neutemeljeni del zahtevka za ta ukrep SKOP-a za tekoče leto zavrne, razen v primerih, navedenih v prilogi 2 iz prejšnjega odstavka.«.
4. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-37/2007/7
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2311-0162
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost