Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6201. Sklep o zavrženju pobude za odpravo, stran 17951.

Številka: U-I-174/05-9
Datum: 13. 12. 2007
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti družbe R.S.L., d.o.o., Levec, ki jo zastopa Milan Štumberger, odvetnik v Velenju, na seji 13. decembra 2007
o d l o č i l o:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 82/04) se zavrže.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Pobudnica kot zavezanka za plačilo takse izpodbija Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Žalec, ker naj bi ji bila odmerjena komunalna taksa na njenih nepremičninah. Za postavitev reklamnih objektov na zemljiščih v zasebni lasti naj občine ne bi smele predpisati komunalnih taks, saj jih lahko odmerjajo le za reklame, ki so postavljene, pritrjene ali drugače označene na javnih mestih, kot to predvideva Zakon o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65 in nasl. – v nadaljevanju ZKT). Navaja, da ji je bilo z odločbo naloženo plačilo komunalne takse od reklamnih sporočil, postavljenih na njenem zemljišču. Pobudnica predlaga, naj Ustavno sodišče izpodbijano določbo odpravi, ker naj bi bila v neskladju s 5. točko prvega odstavka 4. člena ZKT in z 2., s 33., s 67. in z 69. členom Ustave.
B.
2. V obravnavanem primeru izpodbijani predpis lokalne skupnosti ne velja več, ker je bil med postopkom za oceno ustavnosti in zakonitosti razveljavljen z Odlokom o občinskih taksah (Uradni list RS, št. 56/07).
3. Ustavno sodišče praviloma presoja le veljavne predpise. Na podlagi drugega odstavka 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) lahko presoja predpise, ki so po vloženi pobudi prenehali veljati, če niso bile odpravljene posledice neustavnosti in nezakonitosti (prvi odstavek 47. člena ZUstS).
4. Ustavno sodišče je v sklepu št. U-I-330/05, U-I-331/05, U-I-337/05 z dne 18. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 101/07) sprejelo stališče, da zgolj s sklicevanjem pobudnikov na udeležbo v postopku, v katerem naj bi bile uporabljene izpodbijane določbe predpisa, niso izpolnjene procesne predpostavke za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa. Procesne predpostavke za vložitev pobude so izpolnjene šele hkrati z vložitvijo ustavne pritožbe, če je tožba v postopku pred pristojnimi sodišči na podlagi razlage izpodbijanih določb, ki naj bi bila ustavno sporna, zavrnjena. V primerih, ko izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, se namreč lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt hkrati z ustavno pritožbo (v konkretnem primeru po izčrpanju pravnih sredstev v upravnem sporu). Predpostavka za vložitev ustavne pritožbe in pobude v takšnih primerih ni le formalno izčrpanje pravnih sredstev, temveč tudi njihovo vsebinsko izčrpanje. To pomeni, da mora ustavni pritožnik trditve o domnevni neustavnosti ureditve, na podlagi katere temelji odločitev v njegovem primeru, uveljavljati že v postopku pred pristojnimi sodišči. Navedeno stališče velja tudi v primerih, ko se s pobudo zahteva presoja ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa, ki je bodisi prenehal veljati že pred vložitvijo pobude bodisi po vložitvi pobude, saj mora pobudnik na podlagi prvega odstavka 47. člena ZUstS za presojo takšnega predpisa izkazati tako imenovano pravovarstveno potrebo. Te glede na pogoj predhodne izčrpanosti pravnih sredstev ni mogoče izkazati niti s sklicevanjem na učinke odprave iz 46. člena ZUstS.
5. Pobudnica zatrjuje, da ji je bila zaradi izpodbijane določbe povzročena škoda, ker je komunalno takso, ki ji je bila odmerjena za leti 2003 in 2004, že plačala. Po podatkih Davčnega urada Celje, Izpostave Žalec, sta postopka že pravnomočno končana. Pobudnica pa zoper pravnomočni odločbi ni vložila pravnih sredstev. Ker pobudnica ni uveljavljala morebitne neustavnosti oziroma nezakonitosti odmere komunalne takse v postopkih s pravnimi sredstvi, ni izkazala, da bi na podlagi morebitne ugoditve pobudi lahko dosegla odpravo posledic zatrjevane neustavnosti oziroma nezakonitosti. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo.
C.
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. Franc Grad, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost