Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6184. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja, stran 17885.

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja
1. člen
V Uredbi o višini stroškov na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 124/06) se v 12. členu v drugem odstavku za besedo »znesku« doda vejica, »918,04 eura« pa se nadomesti z besedilom »ki se določi za tekoče koledarsko leto glede na to, koliko meril je bilo overjenih v preteklem koledarskem letu, in glede na to, ali so se overitve izvedle v laboratoriju ali na kraju samem«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Letni znesek iz prejšnjega odstavka se obračunava po tarifi, določeni v prilogi 1a, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Če urad imenovani osebi naloži izvedbo korektivnih ukrepov iz 12. člena Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04 in 71/06), mora imenovana oseba poravnati stroške nadzora nad izvedbo korektivnih ukrepov v znesku 100 eurov.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom »drugega odstavka tega člena«.
2. člen
V 15. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Urad lahko zaračuna imenovani osebi vse dejanske stroške nadzora, če se overitev, ki jo je imenovana oseba napovedala v načrtu overitev, iz neopravičljivih razlogov ni izvedla v časovnem obdobju ali na kraju, kot je bilo sporočeno uradu. O tem izda urad sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
V prilogi 1 se v tarifni številki 1.30 znesek »70,94 €/kos« nadomesti z zneskom »72,61 €/kos«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00723-5/2007/5
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-3211-0031
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
PRILOGA 1a – Tarifa stroškov za nadzor nad IO

+-----------------------------------------------+--------------+
|1. Stroški podporne infrastrukture       |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|1.1. Stroški vzdrževanja sistema        |     500 €|
+-----------------------------------------------+--------------+
|1.2. Stroški vzdrževanja sistema – dodatna   |     300 €|
|področja                    |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|2. Stroški nadzora               |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|2.1. Število overjenih meril v laboratoriju (do|     50 €|
|200 kosov)                   |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|2.2. Število overjenih meril v laboratoriju (od|     100 €|
|200 do 1.000 kosov)              |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|2.3. Število overjenih meril v laboratoriju (od|     150 €|
|1.000 do 10.000 kosov)             |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|2.4. Število overjenih meril v laboratoriju  |     200 €|
|(nad 10.000 kosov)               |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|2.5. Število overjenih meril na kraju samem (do|     100 €|
|200 kosov)                   |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|2.6. Število overjenih meril na kraju samem (od|     200 €|
|200 do 1.000 kosov)              |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|2.7. Število overjenih meril na kraju samem  |     300 €|
|(nad 1.000 kosov)               |       |
+-----------------------------------------------+--------------+

AAA Zlata odličnost