Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6171. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil, stran 17857.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil
1. člen
V Uredbi o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil (Uradni list RS, št. 12/06) se v 4. členu peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena pri dajanju v promet proizvodov iz priloge 1 te uredbe ni treba zagotavljati izpolnjevanja zahtev glede mejnih vrednosti za vsebnost HOS, če so proizvodi iz priloge 1 te uredbe namenjeni za uporabo v napravi, za katero je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje ali potrdilo o vpisu v evidenco v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena je proizvode iz priloge 1 te uredbe, ki ne ustrezajo zahtevam v zvezi z mejnimi vrednostmi za vsebnost HOS iz priloge 2 te uredbe, dovoljeno dati v promet končnim uporabnikom samo za uporabo v skladu s petim in šestim odstavkom tega člena.«.
2. člen
V 5. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Priporočena oblika in velikost oznake iz prejšnjega odstavka sta oblika in velikost oznake, ki ju za proizvode iz priloge 1 te uredbe objavi Evropsko združenje proizvajalcev barv in lakov na svojih spletnih straneh.«.
3. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(preverjanje izpolnjevanja zahtev za proizvode)
(1) Izpolnjevanje zahtev iz 4. člena te uredbe se ugotavlja na podlagi rezultatov obratovalnega monitoringa vsebnosti HOS v organskih topilih (v nadaljnjem besedilu: monitoring) v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring vsebnosti HOS v organskih topilih pri dajanju v promet barv, lakov in proizvodov za ličenje vozil.
(2) V okviru monitoringa se pri proizvajalcih na kraju proizvodnje, pri uvoznikih in pridobiteljih na kraju skladiščenja ter pri trgovcih na kraju dajanja v promet končnim uporabnikom preverja vsebnosti HOS v proizvodih iz priloge 1 te uredbe.
(3) Preverjanje vsebnosti HOS v proizvodih iz priloge 1 te uredbe v okviru monitoringa obsega:
– vzorčenje reprezentativnega števila proizvodov iz priloge 1 te uredbe na kraju proizvodnje, skladiščenja in dajanja v promet končnim uporabnikom,
– analizo odvzetih vzorcev proizvodov ter preverjanje pravilnosti njihovega označevanja in
– ugotavljanje skladnosti podatkov z oznake iz 5. člena te uredbe, ki je na vzorčenih proizvodih iz priloge 1 te uredbe, z rezultati meritev monitoringa.
(4) Proizvajalec, uvoznik in pridobitelj morajo v zvezi z izpolnjevanjem svojih obveznosti v okviru monitoringa izvajalcu monitoringa:
– omogočiti, da na kraju samem odvzame vzorce proizvodov iz priloge 1 te uredbe brez plačila za njihovo vrednost ali zahteve po njihovem vračilu,
– zaradi izračuna reprezentativnega števila vzorcev dati podatke o letni količini proizvodov iz priloge 1 te uredbe, ki so na kraju vzorčenja proizvedeni, skladiščeni ali dani v promet končnim uporabnikom,
– v celoti kriti stroške monitoringa za proizvode iz priloge 1 te uredbe, ki so pri njih odvzeti kot vzorci za izvedbo monitoringa.«.
4. člen
V 7. členu se v tretjem odstavku v prvi alinei črta beseda »največji«.
5. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 10.000 do 40.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, če:
– kot proizvajalec, uvoznik, pridobitelj ali trgovec daje v promet proizvode iz priloge 1 te uredbe, ki presegajo mejne vrednosti iz priloge 2 te uredbe, v nasprotju z drugim odstavkom 4. člena te uredbe ali
– proizvodov iz priloge 1 te uredbe ne označuje v skladu s prvim odstavkom 5. člena te uredbe.
(2) Z globo od 3.000 do 12.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, če ne izpolni obveznosti do izvajalca monitoringa iz četrtega odstavka 6.a člena te uredbe.
(3) Z globo 600 eurov se kaznuje za prekršek fizična oseba, če v nasprotju s šestim odstavkom 4. člena te uredbe brez dovoljenja ministrstva uporablja proizvode iz priloge 1 te uredbe, ki ne izpolnjujejo zahtev glede mejnih vrednosti za vsebnost HOS v skladu z drugim odstavkom iz 4. člena te uredbe.
(4) Z globo od 1.200 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika.«.
6. člen
V 11. členu se v tretjem odstavku besedilo »do 1. januarja 2008« nadomesti z besedilom », če jih osebe, ki jih dajejo v promet, nabavijo pred 1. januarjem 2008«.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-112/2007/9
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2511-0181
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost