Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2007 z dne 27. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2007 z dne 27. 12. 2007

Kazalo

6161. Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka, stran 17786.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena, tretjega odstavka 40. člena in tretjega odstavka 67. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo, in 93/07) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(splošna določba)
(1) Ta pravilnik ureja:
– vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in predlogi za nasprotno izvršbo pošljejo na predpisanih obrazcih,
– vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo obdelujejo v informacijskem sistemu avtomatizirano in potek tega postopka,
– vsebino in obliko obrazcev predlogov za izvršbo in predlogov za nasprotno izvršbo.
(2) Ta pravilnik vsebuje tudi seznam vlog in drugih pisanj, ki se lahko pošiljajo po elektronski poti, ali seznam strank, ki lahko pošiljajo vloge in druga pisanja po elektronski poti, podpisane na načine, ki jih določa drugi odstavek 29. člena zakona o izvršbi in zavarovanju in način identifikacije strank v teh primerih.
II. VRSTE IZVRŠB
2. člen
(vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in predlogi za nasprotno izvršbo pošljejo na predpisanih obrazcih)
Na obrazcih, predpisanih s tem pravilnikom, se pošljejo predlogi za izvršbo za izterjavo denarne terjatve na podlagi verodostojne listine, predlogi za nasprotno izvršbo pa v primeru nasprotne izvršbe zaradi vrnitve denarne terjatve.
3. člen
(vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo obdelujejo v informacijskem sistemu avtomatizirano)
Po postopku, določenem s tem pravilnikom, se v informacijskem sistemu avtomatizirano obdelujejo predlogi za izvršbo za izterjavo denarne terjatve na podlagi verodostojne listine.
III. VSEBINA IN OBLIKA OBRAZCEV PREDLOGA ZA IZVRŠBO
4. člen
(vsebina in oblika obrazca predloga za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine)
(1) Upnik vloži predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine (v nadaljnjem besedilu: predlog za izvršbo) na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim (Priloga 1).
(2) Obrazec iz Priloge 1 tega pravilnika se izpolni v skladu z navodilom za izpolnjevanje, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
(3) Natančnejšo obliko obrazca za vložitev predloga za izvršbo v papirni obliki določi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
5. člen
(vsebina in oblika obrazca prilog k predlogu za izvršbo)
(1) Več upnikov, ki uveljavlja isto denarno terjatev proti istemu dolžniku, priloži predlogu za izvršbo tudi prilogo k predlogu za izvršbo na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim (Priloga 2).
(2) Upnik, ki uveljavlja isto denarno terjatev proti več dolžnikom, priloži predlogu za izvršbo tudi prilogo k predlogu za izvršbo na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim (Priloga 3).
(3) Upnik, ki vloži predlog za izvršbo na podlagi več verodostojnih listin, priloži predlogu za izvršbo tudi prilogo k predlogu za izvršbo na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim (Priloga 4).
(4) Upnik, ki v predlogu za izvršbo predlaga več nepremičnin, priloži predlogu za izvršbo tudi prilogo k predlogu za izvršbo na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim (Priloga 5).
(5) Obrazci iz prvega do četrtega odstavka tega člena se uporabljajo le pri vložitvi predloga za izvršbo v papirni obliki. Pri vložitvi predloga za izvršbo v elektronski obliki je vsebina prilog iz tega člena smiselno zajeta v obrazcu. Obrazci iz prvega do četrtega odstavka tega člena se izpolnijo s smiselno uporabo navodila za izpolnjevanje iz drugega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika.
(6) Izpolnjeni obrazci iz prvega do četrtega odstavka tega člena so sestavni del predloga za izvršbo.
(7) Natančnejšo obliko obrazcev iz prvega do četrtega odstavka tega člena določi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
6. člen
(vsebina in oblika drugih prilog k predlogu za izvršbo)
(1) Upnik, ki v predlogu za izvršbo v papirni obliki predlaga:
– več dolžnikovih dolžnikov,
– več kot šest računov,
– več nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiški knjigi,
– več stavbnih pravic,
– več družb,
– več kot dve vrsti nematerializiranih vrednostnih papirjev, priloži predlogu za izvršbo za vsako posamezno alinejo tudi prilogo k predlogu za izvršbo na posebnem belem listu, formata A4. Pri vložitvi predloga za izvršbo v elektronski obliki je vsebina prilog iz tega člena smiselno zajeta v obrazcu.
(2) Upnik v prilogi iz prejšnjega odstavka navede naslednje podatke:
– oznako priloge, kot je določena v predlogu za izvršbo,
– ime in priimek oziroma naziv dolžnika, na katerega se priloga nanaša,
– podatke, ki so za posamezno alinejo iz prejšnjega odstavka določeni v predlogu za izvršbo, v prilogi iz prve alineje prejšnjega odstavka pa še sredstvo izvršbe, na katero se priloga nanaša.
7. člen
(dostopnost obrazcev)
Obrazci, ki jih določata 4. in 5. člen tega pravilnika, so dostopni tudi na spletni strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (www.sodisce.si).
IV. VSEBINA IN OBLIKA OBRAZCA PREDLOGA ZA NASPROTNO IZVRŠBO
8. člen
(vsebina in oblika obrazca predloga za nasprotno izvršbo)
(1) Dolžnik lahko vloži predlog za nasprotno izvršbo na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim (Priloga 6).
(2) Obrazec se izpolni v skladu z navodilom za izpolnjevanje, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
(3) Natančnejšo obliko obrazca za vložitev predloga za nasprotno izvršbo določi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
V. POTEK AVTOMATIZIRANEGA IZVRŠILNEGA POSTOPKA
9. člen
(splošno o poteku postopka)
V informacijskem sistemu se avtomatizirano obdelujejo predlogi za izvršbo iz 3. člena tega pravilnika, ki so vloženi:
– v papirni obliki,
– po elektronski poti prek spletnega portala,
– po elektronski poti prek spletnega servisa.
10. člen
(potek postopka pri predlogu za izvršbo, vloženem v papirni obliki)
(1) Predlog za izvršbo se v papirni obliki lahko vloži na obrazcu iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(2) Ker je na vsakem obrazcu iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika vnaprej natisnjena enolična sklicna številka, ki jo mora upnik navesti pri plačilu sodne takse zaradi njenega preverjanja, se kot obrazec predloga za izvršbo ne sme uporabiti kopija obrazca, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika, ker ne vsebuje vnaprej natisnjene sklicne številke.
(3) Osebe, ki želijo izdati obrazce iz prvega odstavka 4. člena in prvega do četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika, morajo pred začetkom izdajanja pri Centru za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CIF) pridobiti potrebno število sklicnih številk, ki jih natisnejo na izdane obrazce.
(4) Na obrazcu iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, ki je dostopen na spletni strani iz 7. člena tega pravilnika, se sklicna številka dodeli samodejno.
(5) Prejeti predlog za izvršbo se na Centralnem oddelku za verodostojno listino pri Okrajnem sodišču v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: CoVL) skenira skupaj z vsemi prilogami. S tem se ustvari elektronski spis.
11. člen
(plačilo sodne takse pri predlogu za izvršbo, vloženem v papirni obliki)
(1) Sodna taksa se lahko plača:
– s sodnimi kolki, ki se prilepijo na za to določeni prostor na obrazcu iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika;
– z gotovino;
– prek POS-terminala v vložišču CoVL;
– z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi sredstvi (npr. kreditna kartica, mobilni telefon, elektronski denar).
(2) Upnik, ki je po zakonu oproščen plačila sodne takse, se mora vpisati na seznam oseb, ki so po zakonu oproščene plačila sodne takse, ki ga na podlagi matičnih številk vodi CoVL. Na podlagi matične številke upnika, navedene v predlogu za izvršbo, informacijski sistem avtomatično zaznamuje oprostitev v elektronskem spisu.
(3) Če je predlogu za izvršbo priložen predlog za oprostitev plačila sodne takse, se o predlogu za oprostitev plačila sodne takse odloča istočasno z avtomatizirano obdelavo predloga za izvršbo.
12. člen
(potek postopka pri predlogu za izvršbo, vloženem po elektronski poti prek spletnega portala)
(1) Pred vložitvijo predloga za izvršbo po elektronski poti prek spletnega portala upnik na spletni strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije predhodno pridobi uporabniško ime in geslo za vstop in vlaganje predlogov za izvršbo v elektronski obliki. Pogoj za pridobitev uporabniškega imena je, da ima upnik elektronski naslov, na katerega mu informacijski sistem po prijavi pošlje uporabniško ime, upnik pa nato sam določi geslo.
(2) Upnik lahko vloži predlog za izvršbo z izpolnitvijo obrazca ali uvozom podatkov z datoteke po strukturi, ki jo določi in na svoji spletni strani vsakokrat objavi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
(3) Upnik dejanja iz prejšnjega odstavka opravlja v svojem elektronskem odložišču, v katero vstopa z uporabniškim imenom in geslom iz prvega odstavka tega člena.
(4) Pri izpolnjevanju predloga za izvršbo v elektronski obliki se izvajajo naslednje avtomatične kontrole:
– pravilnosti številčnih podatkov (npr. EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, sklic itd.);
– obstoja ulice in hišne številke v registru prostorskih enot;
– obstoja imena;
– obstoja priimka;
– obstoja valut in držav;
– obstoja naziva in matične številke;
– obstoja vrednostnega papirja v Klirinško depotni družbi;
– obstoja datumov;
– izpolnitve obveznih polj.
(5) Kontrole iz prve do šeste alineje prejšnjega odstavka se ne nanašajo na določenega posameznika in ne razkrivajo njegovih osebnih podatkov, ampak se uporabljajo le kot pripomoček za popolnejšo izpolnitev predloga za izvršbo. Upnik, ki ga informacijski sistem opozori na napako, lahko kljub temu vpiše želeni podatek in nadaljuje izpolnjevanje obrazca.
(6) Upnik, ki ga informacijski sistem opozori na napako pri kontroli iz šeste do devete alineje četrtega odstavka tega člena, mora napako popraviti, sicer ne more nadaljevati izpolnjevanja obrazca.
(7) Upnik lahko na načina iz drugega odstavka zaradi preprečitve zlorab informacijskega sistema vloži le deset predlogov za izvršbo na uro.
13. člen
(plačilo sodne takse pri predlogu za izvršbo, vloženem po elektronski poti prek spletnega portala)
(1) Sodna taksa se lahko plača na načine, določene v drugi do četrti alineji prvega odstavka 11. člena tega pravilnika.
(2) Če upnik plača avtomatično izračunano višino sodne takse z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi sredstvi sočasno z vložitvijo predloga za izvršbo, se šteje, da je predlog za izvršbo vložen v trenutku, ko ga informacijski sistem prevzame. Upnik je o času prevzema predloga za izvršbo in o opravilni številki, pod katero se vodi izvršilna zadeva, obveščen v svojem elektronskem odložišču.
(3) Če upnik ne plača sodne takse sočasno z vložitvijo predloga za izvršbo, informacijski sistem upnika v njegovem elektronskem odložišču obvesti o višini sodne takse in sklicni številki, ki jo mora upnik navesti pri plačilu sodne takse. Predlog za izvršbo, ki ga upnik pošlje brez sočasnega plačila sodne takse, se hrani v elektronskem odložišču sodišča in se šteje za vloženega v trenutku, ko informacijski sistem ugotovi, da je sodna taksa plačana v predpisani višini. Upnik je o času vložitve predloga za izvršbo in o opravilni številki, pod katero se vodi izvršilna zadeva, obveščen v svojem elektronskem odložišču.
(4) Če informacijski sistem v desetih dneh od dne, ko je bil predlog za izvršbo hranjen v elektronskem odložišču sodišča, na podlagi sklicne številke iz prejšnjega odstavka ne ugotovi plačila sodne takse, ali če ugotovi, da sodna taksa ni plačana v predpisani višini, predlog za izvršbo vrne upniku v njegovo elektronsko odložišče.
(5) Upnik, ki je po zakonu oproščen plačila sodne takse, se mora vpisati na seznam oseb, ki so po zakonu oproščene plačila sodne takse, ki ga na podlagi matičnih številk vodi CoVL. Na podlagi matične številke upnika, navedene v predlogu za izvršbo, se ne glede na tretji odstavek tega člena šteje, da je tak predlog za izvršbo vložen v trenutku, ko ga informacijski sistem prevzame. Upnik je o času prevzema predloga za izvršbo in o opravilni številki, pod katero se vodi izvršilna zadeva, obveščen v svojem elektronskem odložišču.
14. člen
(potek postopka pri predlogu za izvršbo, vloženem po elektronski poti prek spletnega servisa)
(1) Pred vložitvijo predloga za izvršbo ali večjega števila predlogov za izvršbo (v nadaljnjem besedilu: paket predlogov za izvršbo) po elektronski poti prek spletnega servisa upnik na ministrstvu, pristojnem za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), predhodno pridobi posebno dovoljenje za pošiljanje vlog in drugih pisanj sodišču po elektronski poti (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje). Pogoj za pridobitev dovoljenja je, da ima upnik kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga po izdanem dovoljenju pošlje na CIF.
(2) Upnik lahko vloži predlog za izvršbo po postopku iz 12. člena tega pravilnika, pri čemer v svoje elektronsko odložišče vstopa s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
(3) Upnik lahko vloži paket predlogov za izvršbo z uvozom podatkov iz datoteke po strukturi in na način, ki ju določi in na svoji spletni strani vsakokrat objavi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
(4) Upnik vloži paket predlogov za izvršbo v svojem elektronskem odložišču, v katerega vstopa s kvalificiranim digitalnim potrdilom na podlagi servisa za ustvarjanje paketa, ali iz svojega zalednega programa.
(5) Ob vložitvi paketa predlogov za izvršbo se izvede avtomatična kontrola podatkov iz paketa predlogov za izvršbo po četrtem odstavku 12. člena tega pravilnika. Če paket predlogov za izvršbo nima napak ali če je odstotek ugotovljenih napak manjši od odstotka, ki ga določi CIF, informacijski sistem upniku v njegovem elektronskem odložišču pusti obvestilo, da je paket predlogov za izvršbo uspešno vložen v elektronsko odložišče sodišča, kjer čaka na plačilo sodne takse. Če je odstotek ugotovljenih napak večji od odstotka, ki ga določi CIF, informacijski sistem upniku v njegovem elektronskem odložišču pusti obvestilo o napakah, zaradi katerih paket predlogov za izvršbo ni vložen.
15. člen
(plačilo sodne takse pri predlogu za izvršbo, vloženem po elektronski poti prek spletnega servisa)
(1) Sodna taksa se lahko plača na načine, določene v v drugi do četrti alineji prvega odstavka 11. člena tega pravilnika.
(2) Plačilo sodne takse pri vložitvi predloga za izvršbo poteka po postopku iz 13. člena tega pravilnika.
(3) Pri vložitvi paketa predlogov za izvršbo informacijski sistem upnika v njegovem elektronskem odložišču obvesti o višini sodne takse in sklicni številki, ki jo mora upnik navesti pri plačilu sodne takse. Dodeljena sklicna številka velja za paket predlogov za izvršbo, posamezni predlogi za izvršbo v paketu pa so označeni s svojo referenčno številko. Paket predlogov za izvršbo se hrani v elektronskem odložišču sodišča in se šteje za vloženega v trenutku, ko informacijski sistem ugotovi, da je sodna taksa plačana v predpisani višini. Upnik je o času vložitve paketa predlogov za izvršbo in o opravilnih številkah, pod katerimi se vodijo posamezne izvršilne zadeve iz paketa, obveščen v svojem elektronskem odložišču.
(4) Če informacijski sistem v desetih dneh od dne, ko je bil paket predlog za izvršbo hranjen v elektronskem odložišču sodišča, na podlagi sklicne številke iz prejšnjega odstavka ne ugotovi plačila sodne takse, paket predlogov za izvršbo vrne upniku v njegovo elektronsko odložišče. Če informacijski sistem ugotovi, da sodna taksa ni plačana v predpisani višini, sprejme le toliko predlogov za izvršbo iz paketa, za kolikor zadostuje plačana sodna taksa, druge predloge za izvršbo od zadnjega navedenega navzgor pa upniku vrne v njegovo elektronsko odložišče.
(5) Za upnika, ki je po zakonu oproščen plačila sodne takse, in vlaga paket predlog za izvršbo, se uporablja peti odstavek 13. člena tega pravilnika.
16. člen
(potek postopka pridobitve dovoljenja)
(1) Upnik, ki želi vlagati predloge za izvršbo po postopku iz 14. člena tega pravilnika, zaprosi ministrstvo po pošti ali elektronski poti za izdajo dovoljenja. V zaprosilu navede, da ima kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga po izdanem dovoljenju pošlje na CIF.
(2) Ministrstvo v 15 dneh po prejemu zaprosila izda upniku dovoljenje iz prejšnjega odstavka, ki mu ga pošlje po pošti. Dovoljenje vsebuje pogoje, pod katerimi lahko upnik s kvalificiranim digitalnim potrdilom vlaga predloge za izvršbo po postopku iz 14. člena tega pravilnika.
17. člen
(potek postopka pri nepopolnem predlogu za izvršbo)
(1) Sklepu o popravi ali dopolnitvi predloga za izvršbo so priloženi tisti deli obrazca iz 4. člena tega pravilnika, v katere mora upnik vnesti ustrezne popravke oziroma dopolnitve predloga ter jih poslati na CoVL.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek CoVL upnika, ki ni vložil predloga za izvršbo na obrazcu, predpisanem s tem pravilnikom, v sklepu o popravi ali dopolnitvi zgolj pouči, kje lahko dobi obrazec iz 4. člena tega pravilnika.
(3) Če upnik v zakonsko določenem roku predloga za izvršbo ne popravi ali dopolni, je sklep, s katerim se predlog za izvršbo delno ali v celoti zavrže, brez podpisa, opremljen zgolj s strojnim odtisom sodnega pečata.
(4) Če v primeru iz petega odstavka 14. člena tega pravilnika, informacijski sistem sprejme paket predlogov za izvršbo, ki ima napake, se za posamezne predloge za izvršbo v paketu predlogov za izvršbo, pri katerih so bile ugotovljene napake, uporabljata prvi in tretji odstavek tega člena.
(5) Postopek iz tega člena poteka v celoti v papirni obliki.
18. člen
(potek postopka izdaje sklepa o izvršbi)
(1) Po prejetju popolnega predloga za izvršbo se na podlagi podatkov, ki jih pošlje upnik v predlogu za izvršbo, in katerih resničnosti vsebine CoVL ne preverja, v 48 urah izdela sklep o izvršbi, ki je brez podpisa, opremljen zgolj s strojnim odtisom sodnega pečata.
(2) V sklepu iz prejšnjega odstavka se navede krajevno pristojno sodišče, ki bo izvršilni postopek vodilo in v njem odločalo po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, CoVL pa dolžnika pouči o pravici do vložitve ugovora zoper ta sklep na CoVL, o obveznosti obrazložitve ugovora in pravnih posledicah neobrazloženega ugovora.
19. člen
(potek postopka po izdaji sklepa o izvršbi)
(1) Če dolžnik sklepu o izvršbi ugovarja, o ugovoru odloča CoVL. Postopek poteka v celoti v papirni obliki.
(2) Če dolžnik sklepu o izvršbi ne ugovarja, CoVL po pravnomočnosti sklepa o izvršbi in opravljenih poizvedbah pošlje ta sklep glede na predlagana sredstva izvršbe dolžnikovemu dolžniku, izvršitelju, zemljiški knjigi, sodnemu registru in Klirinško depotni službi. Vročanje lahko poteka v papirni ali elektronski obliki.
(3) CoVL obvesti upnika o pravnomočnosti sklepa o izvršbi in sodišču ali sodiščih, ki vodijo izvršilni postopek in v njem odločajo po pravnomočnosti sklepa o izvršbi.
VI. PODPISOVANJE VLOG IN DRUGIH PISANJ V ELEKTRONSKI OBLIKI
20. člen
(podpisovanje vlog in drugih pisanj v elektronski obliki)
Za vloge in druga pisanja v elektronski obliki se šteje, da jih je podpisala oseba, ki je:
– na vlogi in drugem pisanju podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom;
– na vlogi in drugem pisanju navedena kot podpisnik in ji je ministrstvo izdalo dovoljenje;
– ki je na vlogi in drugem pisanju navedena kot podpisnik.
21. člen
(seznam vlog in drugih pisanj, ki se lahko pošiljajo po elektronski poti podpisane na načine, ki jih določa 20. člen tega pravilnika)
(1) Predlog za izvršbo za izterjavo denarne terjatve na podlagi verodostojne listine se po elektronski poti lahko pošlje podpisan na način iz druge ali tretje alineje prejšnjega člena.
(2) Paket predlogov za izvršbo za izterjavo denarne terjatve na podlagi verodostojne listine se po elektronski poti lahko pošlje podpisan le na način iz druge alineje prejšnjega člena.
22. člen
(način identifikacije strank)
(1) Stranke, ki pošljejo predlog za izvršbo, podpisan na način iz druge alineje 20. člena tega pravilnika, se identificirajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
(2) Stranke, ki pošljejo predlog za izvršbo, podpisan na način iz tretje alineje 20. člena tega pravilnika, se identificirajo na podlagi elektronskega naslova, na katerega jim informacijski sistem po prijavi pošlje uporabniško ime.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
(že začeti postopki)
Postopki na podlagi predlogov za izvršbo za izterjavo denarne terjatve na podlagi verodostojne listine in predlogov za nasprotno izvršbo v primeru nasprotne izvršbe zaradi vrnitve denarne terjatve, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se vodijo in končajo po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega pravilnika.
24. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2008.
Št. 007-183/2007
Ljubljana, dne 7. decembra 2007
EVA 2007-2011-0082
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost